Lieferungen - 443164-2018

11/10/2018    S196    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Turek: Automatisierungssystem

2018/S 196-443164

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Powiat Turecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Tureckiego
311018982 (REGON)
Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59
Turek
62-700
Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Nowaczyk
Telefon: +48 632223200/+48 632223210
E-Mail: zamowienia@powiat.turek.pl
Fax: +48 632788319
NUTS-Code: PL414

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.powiat.turek.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa automatycznej linii przemysłowej dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku

Referenznummer der Bekanntmachung: OR.272.19.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48921000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem postępowania jest dostawa automatycznej linii przemysłowej odzwierciedlającej realne środowisko pracy, składającej się z:

1) stacji magazynowania i transportu - sztuk 1;

2) stacji składowania i montażu - sztuk 1;

3) stacji montażowej systemu mocowania elementów produkowanych - sztuk 1;

4) stacji pomiaru jakości wytworzonych elementów – sztuk 1;

5) stacji nawiercania i kontroli - sztuk 1;

6) stacji wysokiego składowania - sztuk 1;

7) stacji z robotem przemysłowym i stacją buforującą - sztuk 1;

8) stacji kontroli i zarządzania (system SCADA) - sztuk 1,

Z automatycznym regałem magazynowym typu winda wraz z wymaganym oprogramowaniem oraz wyposażeniem dodatkowym, na potrzeby warsztatów/pracowni logistycznej i automatyzacji procesów produkcyjnych w Zespole Szkół Technicznych w Turku.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 791 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL414
Hauptort der Ausführung:

Polska, woj. wielkopolskie, powiat turecki, Kod NUTS: PL414

Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku

ul. Milewskiego 3b, 62-700 Turek, POLSKA

Powiat turecki, gmina Turek, sala C 015

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem postępowania jest dostawa automatycznej linii przemysłowej odzwierciedlającej realne środowisko pracy, składającej się z:

1) stacji magazynowania i transportu - sztuk 1;

2) stacji składowania i montażu - sztuk 1;

3) stacji montażowej systemu mocowania elementów produkowanych - sztuk 1;

4) stacji pomiaru jakości wytworzonych elementów – sztuk 1;

5) stacji nawiercania i kontroli - sztuk 1;

6) stacji wysokiego składowania - sztuk 1;

7) stacji z robotem przemysłowym i stacją buforującą - sztuk 1;

8) stacji kontroli i zarządzania (system SCADA) - sztuk 1,

Z automatycznym regałem magazynowym typu winda wraz z wymaganym oprogramowaniem oraz wyposażeniem dodatkowym, na potrzeby warsztatów/pracowni logistycznej i automatyzacji procesów produkcyjnych w Zespole Szkół Technicznych w Turku w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego", Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej

I szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: gwarancja / Gewichtung: 20,00
Qualitätskriterium - Name: termin wykonania umowy / Gewichtung: 20,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.09.03.02-30-0001/16.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 140-319985
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: OR.272.19.2018
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa automatycznej linii przemysłowej dla Zespołu Szkół Technicznych w Turku

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/10/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Encon-Koester Sp. z o.o. Sp.k.
022108720
ul. Gagarina 4
Wrocław
54-620
Polen
Telefon: +48 717936407
E-Mail: office@encon-koester.com
Fax: +48 717936408
NUTS-Code: PL514

Internet-Adresse: http://encon-koester.com/

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 772 357.72 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 791 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone są przepisami Działu VI pzp i przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie pzp.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

12. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

14. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

15. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie www.bip.powiat.turek.pl.

16. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/10/2018