Leveringen - 443169-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

2018/S 196-443169

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministrstvo za okolje in prostor
2482789000
Dunajska cesta 48
Ljubljana
1000
Slovenië
Telefoon: +386 14787000
E-mail: gp.mop@gov.si
NUTS-code: SI041

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mop.gov.si

I.1)Naam en adressen
Ministrstvo za javno upravo
2482762000
Tržaška cesta 21
Ljubljana
1000
Slovenië
Telefoon: +386 14788330
E-mail: gp.mju@gov.si
Fax: +386 14788331
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mju.gov.si

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dobava potrošnega materiala za tiskanje

Referentienummer: 4301-7/2016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dobava potrošnega materiala za tiskanje.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklopi I.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30120000
30125000
30190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
Voornaamste plaats van uitvoering:

Republika Slovenija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava potrošnega materiala za tiskanje - sklopi št.: 1-3,6-16,18,21,23,25,29-79,81-87,89-97,99-101,106-116,118-122,124-129,132-136,138-140,142-144,151,152,154-162,165-175,176-182,185-189,198-203,209-230,239-246,253-260,263,266-273,275-292,297,299-302,304-310,313-315,323,325-332,334-339,341,343-347,353-356,358-363,365,551,552,604,607-609,611,614,616,623-708,710,712-714,718-726,728,730-733,736-739,741,742,744-746,748-750,752,756-762,772-776,778-792,797,799-812,814,816-821,823-841,843-848.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklopi II.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30120000
30125000
30190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
Voornaamste plaats van uitvoering:

Republika Slovenija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava potrošnega materiala za tiskanje - sklopi št.: 370,371,390-392,394-396,401-404,412-414,419,421-426,430,436-442,444-459,461,465-467,489-494,511,514,516,518-529,533,535,537,541,542,544,553-560,562-566,568,570,574,596-598,606,612,618-621,842.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sklopi II.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklopi III.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30120000
30125000
30190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
Voornaamste plaats van uitvoering:

Republika Slovenija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava potrošnega materiala za tiskanje - sklopi št.: 4,5,17,19,20,22,28,117,130,163,261,265,303,342,352,366,386-389,393,397-400,420,460,462,463,481-484,486,497,499,500,506,517,578-581,595,601,605,711,727,734,735,743,751,770,777,813,815,822.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sklopi III.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklopi IV.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30120000
30125000
30190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI041
Voornaamste plaats van uitvoering:

Republika Slovenija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava potrošnega materiala za tiskanje - sklopi št.: 141,145-150,262,264,274,293-296,298,311,312,316,317,319-322,324.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sklopi IV.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 145-261356
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Sklopi I.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Sklopi II.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Sklopi III.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Sklopi IV.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Seznam naročnikov je bil priloga razpisne dokumentacije.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018