Lieferungen - 443176-2018

11/10/2018    S196    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Kraśnik: Tragbare Computer

2018/S 196-443176

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miasto Kraśnik
431019402
ul. Lubelska 84
Kraśnik
23-200
Polen
Kontaktstelle(n): Wojciech Dziurda
Telefon: +48 818251540
E-Mail: zp@krasnik.eu
Fax: +48 818252709
NUTS-Code: PL814

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego w celu realizacji projektu pn. „Młodzi – Aktywni i Kreatywni!”

Referenznummer der Bekanntmachung: FZP.271.1.36.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia pn.: „Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego w celu realizacji projektu pn. „Młodzi – Aktywni i Kreatywni!”” jest dostawa wyposażenia do dwóch szkół publicznych z terenu miasta Kraśnik. 2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Młodzi – Aktywni i kreatywni!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. 3. Zamówienie obejmuje dostawę: komputerów przenośnych (53 szt.); zestawów interaktywnych (6 szt.); urządzeń wielofunkcyjnych (3 szt.); drukarki 3D (1 szt.); szafy na laptopy (2 szt.); rzutnik multimedialny (3 szt.); ekran do rzutnika (2 szt.); aparat cyfrowy (2 szt.); statyw (1 szt.); kamera (1 szt.); zestaw nagłośnieniowy (1 szt.); mikroporty (1 zestaw); pendrive (18 szt.); wizualizer (1 szt.) 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, miejsca dostawy zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 209 982.54 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30232110
30195000
38652100
32321200
38651000
38651500
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814
Hauptort der Ausführung:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku, al. Niepodległości 52; 23-204 Kraśnik.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kraśniku, ul. Urzędowska 435; 23-204 Kraśnik.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia pn.: „Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego w celu realizacji projektu pn. „Młodzi – Aktywni i Kreatywni!”” jest dostawa wyposażenia do dwóch szkół publicznych z terenu miasta Kraśnik. 2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Młodzi – Aktywni i kreatywni!”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. 3. Zamówienie obejmuje dostawę: komputerów przenośnych (53 szt.); zestawów interaktywnych (6 szt.); urządzeń wielofunkcyjnych (3 szt.); drukarki 3D (1 szt.); szafy na laptopy (2 szt.); rzutnik multimedialny (3 szt.); ekran do rzutnika (2 szt.); aparat cyfrowy (2 szt.); statyw (1 szt.); kamera (1 szt.); zestaw nagłośnieniowy (1 szt.); mikroporty (1 zestaw); pendrive (18 szt.); wizualizer (1 szt.) 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, miejsca dostawy zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego.

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 6. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 7. W każdym przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach oznakowania określonego w art. 2 pkt 16 ustawy Pzp, Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dostawy spełniają wymagania równorzędne. 8. W przypadkach, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych, nie jest w stanie uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że oferowane przez niego dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym, akceptuje inne środki dowodowe, a w szczególności dokumentacje techniczną producenta, o ile Wykonawca udowodni że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Numer i nazwa Działania: 12.2 Kształcenie ogólne.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 125-284409
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego w celu realizacji projektu pn. „Młodzi – Aktywni i Kreatywni!”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/09/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
PRZP Systemy Informacyjne
Kilińskiego 6
Połaniec
28-230
Polen
NUTS-Code: PL823
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 193 201.37 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 258 278.52 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), które może być wnoszone w:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 359).

2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr 46 1240 5497 1111 0010 4019 7424.

3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu należy wpisać: wadium - przetarg pn. „Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego w celu realizacji projektu pn. ” Młodzi – Aktywni i Kreatywni!”

4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn.: „Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego w celu realizacji projektu pn. „Młodzi – Aktywni i Kreatywni!”, nie otwierać przed 9.8.2018 r. godz. 11:30”. Dokument musi być złożony w kancelarii Urzędu Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik przed upływem terminu składania ofert tj.: do 9.8.2018 r. do godz. 11:00.

5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 9.8.2018 r. do godz. 11:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).

6. Oferta Wykonawca, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) Odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) Nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

8. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-675
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Brak
Brak
Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej. Podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/10/2018