Leveringen - 443192-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Finland-Rauma: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2018/S 196-443192

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 179-405107)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Rauman kaupungin hankintapalvelut
0138780-9
Kanalinranta 3
Rauma
26100
Finland
Contactpersoon: Ruokapalvelu / Eija Väinölä
Telefoon: +358 283411
E-mail: hankintatoimi@rauma.fi
NUTS-code: FI196

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rauma.fi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tuore leipä ja muut leipomotuotteet sekä raaka pakastettu kala ja kalajalosteet

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rauman kaupunki pyytää tarjousta elintarvikkeista ja niiden toimittamisesta Rauman kaupungin eri kohteisiin. Toimituspaikat ovat Steniuksen tuotantokeittiö ja kahvio, Kerttu-henkilöstöravintola, Nanun tuotantokeittiö, Raumanmeren peruskoulu ja Rauman Lyseon lukio.

Tarjousta pyydetään seuraavista tuoteryhmistä:

Positio 1: Tuore leipä ja muut leipomotuotteet

Positio 2: Raaka pakastettu kala ja kalajalosteet.

Osatarjoukset hyväksytään positioittain, osatarjouksia ei hyväksytä position sisällä. Sopimuskausi on 1.1.2019–31.12.2020.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 179-405107

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Korjausilmoitus 28.9.2018:

Positio 2: Kirjolohikuution tietoihin lisätään "2500 g GN-mitoitettu".

Korjausilmoitus 8.10.2018:

Positio 1: Makeat vuokaleivät, tuore, setsuurivuoka, viipaleet muutetaan muotoon "Makeat leivät, tuore, setsuuri, viipaleet".