С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 443208-2017

07/11/2017    S213

България-София: Услуги, свързани с анализи

2017/S 213-443208

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 164-338212)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Евелина Турмакова
Електронна поща: e.turmakova@eea.government.bg
Телефон: +359 29559798
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eea.government.bg
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/15_OTP

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнители за извърш. на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в Б-я, предмет на докладване съгл. чл. 17 от дир. за местообитанията и чл. 12 от дир. за птиците по 3 о.п.

II.1.2)Основен CPV код
71620000 Услуги, свързани с анализи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на общ. поръчка е „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир. за птиците“.

В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните три обособени позиции:

Об. поз. № 1: „Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от дир. за местообитанията (92/43/ЕИО)“;

Об. поз. № 2: „Анализи и проучвания на видовете птици в България, предмет на докладване съгласно чл. 12 от дир. за птиците (2009/147/ЕО)“;

Об. поз. № 3: Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в българия, предмет на докладване съгласно чл. 17 от дир. за местообитания и чл. 12 от дир. за птиците“.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/11/2017
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 164-338212

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
Вместо:
Дата: 03/10/2017
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 22/11/2017
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите:
Вместо:
Дата: 04/10/2017
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 23/11/2017
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

Удълженият срок за получаване на оферти се отнася само за обособени позиции № 1 и № 3.

По жалбата, засягаща обособена позиция № 2, предстои произнасяне относно искането за временна мярка от ВАС.