Leveringen - 443232-2016

16/12/2016    S243    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Reading: Machines voor dataprocessing (hardware)

2016/S 243-443232

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Southern Universities Purchasing Consortium
Postadres: Science and Technology Centre, University of Reading, Earley Gate, Whiteknights Road
Plaats: Reading
NUTS-code: UK
Postcode: RG6 6BZ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: supc@reading.ac.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.supc.ac.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servers, Storage and Solutions National Agreement (SSSNA).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30210000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

This framework is for the provision of Servers, Storage and Solutions, including virtual appliances, support and maintenance and warranty extensions, software defined storage, back up solutions. It also includes compute and server related solutions, converged, hyper-converged, High Performance Computing and associated infrastructure.

SUPC is acting as lead organisation on behalf of its members and also members of HEPCW, NEUPC, NWUPC, LUPC and APUC. A full list of members can be found on the consortia websites.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 600 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servers

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servers including virtual appliances, software support, maintenance and warranty extensions.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract Management / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: General Management / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Sustainability / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical Provision / Weging: 40 %
Kostencriterium - Naam: Price Related Questions / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 30 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Storage

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Storage hardware including virtual appliances, software support, maintenance and warranty extensions.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract Management / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: General Management / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Sustainability / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical Provision / Weging: 40 %
Kostencriterium - Naam: Price Related Questions / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 30 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Solutions

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Solutions in the compute, servers and storage arena including but not limited to converged, hyper-converged and other solutions including high performance computing. This is split into 2 sub lots:

Sub-Lot 3A — Solutions excluding HPC but including converged, hyper converged, hybrid and other solutions.

Sub-Lot 3B — HPC Solutions only.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract Management / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: General Management / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Sustainability / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical Provision / Weging: 40 %
Kostencriterium - Naam: Price Related Questions / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 30 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reseller Led Solutions

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reseller led Solutions in the compute, servers and storage arena including but not limited to converged, hyper-converged and other solutions including high performance computing.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract Management / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: General Management / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Sustainability / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical Provision / Weging: 40 %
Kostencriterium - Naam: Price Related Questions / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 30 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 061-103632
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2016/2
Benaming:

Servers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dell Corporation Ltd
Plaats: Bracknell
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: XMA Limited
Plaats: Nottingham
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stone Computers Ltd
Plaats: Stafford
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fujitsu Services Ltd
Plaats: London
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Huawei Technologies UK Co Ltd
Plaats: Reading
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hewlett Packard Limited
Plaats: Bracknell
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lenovo Technology UK Limited
Plaats: Hook
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2016/2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Storage

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Huawei Technologies UK Co Ltd
Plaats: Reading
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fujitsu Services Ltd
Plaats: London
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dell Corporation Ltd
Plaats: Bracknell
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lenovo Technology UK Limited
Plaats: Hook
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NetApp UK Ltd
Plaats: Uxbridge
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hewlett Packard Limited
Plaats: Bracknell
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2016/2
Perceel nr.: 3
Benaming:

Solutions

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/12/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cisco International Limited
Plaats: Cardiff
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dell Corporation Limited
Plaats: Bracknell
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fujitsu Services Ltd
Plaats: London
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hitachi Data Systems Limited
Plaats: Slough
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Huawei Technologies UK Co Ltd
Plaats: Reading
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lenovo Technology UK Ltd
Plaats: Hook
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Atos IT Services UK Ltd
Plaats: London
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Clustervision Ltd
Plaats: London
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hewlett Packard Limited
Plaats: Bracknell
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: XMA Limited
Plaats: Nottingham
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2016/1
Perceel nr.: 4
Benaming:

Reseller Led Solutions

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/12/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 30
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: XMA Limited
Plaats: Nottingham
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Q Associates Limited
Plaats: Newbury
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OCF Plc
Plaats: Sheffield
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Softcat Plc
Plaats: Marlow
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CDW Limited
Plaats: London
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MCSA Group Ltd
Plaats: High Wycombe
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stone Computers Ltd
Plaats: Stafford
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tectrade International Holdings Company
Plaats: Godalming
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Specialist Computer Centres (SCC) Plc
Plaats: Birmingham
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Insight Direct UK Ltd
Plaats: Sheffield
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Logicalis UK Limited
Plaats: Slough
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Southern Universities Purchasing Consortium
Plaats: Reading
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/12/2016