Leveringen - 443232-2016

16/12/2016    S243    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Reading: Machines voor dataprocessing (hardware)

2016/S 243-443232

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Southern Universities Purchasing Consortium
Science and Technology Centre, University of Reading, Earley Gate, Whiteknights Road
Reading
RG6 6BZ
Verenigd Koninkrijk
E-mail: supc@reading.ac.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.supc.ac.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servers, Storage and Solutions National Agreement (SSSNA).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30210000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

This framework is for the provision of Servers, Storage and Solutions, including virtual appliances, support and maintenance and warranty extensions, software defined storage, back up solutions. It also includes compute and server related solutions, converged, hyper-converged, High Performance Computing and associated infrastructure.

SUPC is acting as lead organisation on behalf of its members and also members of HEPCW, NEUPC, NWUPC, LUPC and APUC. A full list of members can be found on the consortia websites.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 600 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servers

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servers including virtual appliances, software support, maintenance and warranty extensions.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract Management / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: General Management / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Sustainability / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical Provision / Weging: 40 %
Kostencriterium - Naam: Price Related Questions / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 30 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Storage

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Storage hardware including virtual appliances, software support, maintenance and warranty extensions.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract Management / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: General Management / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Sustainability / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical Provision / Weging: 40 %
Kostencriterium - Naam: Price Related Questions / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 30 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Solutions

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Solutions in the compute, servers and storage arena including but not limited to converged, hyper-converged and other solutions including high performance computing. This is split into 2 sub lots:

Sub-Lot 3A — Solutions excluding HPC but including converged, hyper converged, hybrid and other solutions.

Sub-Lot 3B — HPC Solutions only.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract Management / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: General Management / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Sustainability / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical Provision / Weging: 40 %
Kostencriterium - Naam: Price Related Questions / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 30 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reseller Led Solutions

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reseller led Solutions in the compute, servers and storage arena including but not limited to converged, hyper-converged and other solutions including high performance computing.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract Management / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: General Management / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Sustainability / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical Provision / Weging: 40 %
Kostencriterium - Naam: Price Related Questions / Weging: 10 %
Kostencriterium - Naam: Price / Weging: 30 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 061-103632
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2016/2
Benaming:

Servers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dell Corporation Ltd
Bracknell
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
XMA Limited
Nottingham
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Stone Computers Ltd
Stafford
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fujitsu Services Ltd
London
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Huawei Technologies UK Co Ltd
Reading
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hewlett Packard Limited
Bracknell
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lenovo Technology UK Limited
Hook
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2016/2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Storage

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Huawei Technologies UK Co Ltd
Reading
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fujitsu Services Ltd
London
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dell Corporation Ltd
Bracknell
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lenovo Technology UK Limited
Hook
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
NetApp UK Ltd
Uxbridge
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hewlett Packard Limited
Bracknell
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2016/2
Perceel nr.: 3
Benaming:

Solutions

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/12/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cisco International Limited
Cardiff
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dell Corporation Limited
Bracknell
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fujitsu Services Ltd
London
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hitachi Data Systems Limited
Slough
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Huawei Technologies UK Co Ltd
Reading
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lenovo Technology UK Ltd
Hook
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Atos IT Services UK Ltd
London
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Clustervision Ltd
London
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hewlett Packard Limited
Bracknell
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
XMA Limited
Nottingham
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2016/1
Perceel nr.: 4
Benaming:

Reseller Led Solutions

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/12/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 30
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
XMA Limited
Nottingham
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Q Associates Limited
Newbury
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
OCF Plc
Sheffield
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Softcat Plc
Marlow
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
CDW Limited
London
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MCSA Group Ltd
High Wycombe
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Stone Computers Ltd
Stafford
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tectrade International Holdings Company
Godalming
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Specialist Computer Centres (SCC) Plc
Birmingham
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Insight Direct UK Ltd
Sheffield
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Logicalis UK Limited
Slough
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Southern Universities Purchasing Consortium
Reading
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/12/2016