Leveringen - 443248-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Sosnowiec: Dieselolie

2018/S 196-443248

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 169-384137)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec
41-200
Polen
Contactpersoon: Joanna Łońska
Telefoon: +48 322960777
E-mail: j.lonska@um.sosnowiec.pl
Fax: +48 322960581
NUTS-code: PL22B

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.1)Naam en adressen
Dom Pomocy Społecznej nr 2
ul. Jagiellońska 2
Sosnowiec
41-200
Polen
Contactpersoon: Justyna Stechman-Puchała
E-mail: stechmanpuchala@dpsnr2.pl
NUTS-code: PL22B

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dpsnr2.pl

I.1)Naam en adressen
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. Grenadierów 21
Sosnowiec
41-216
Polen
Contactpersoon: Kinga Petryka
E-mail: kinga.petryka@mpgo.sosnowiec.pl
NUTS-code: PL22B

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mpgo.sosnowiec.pl

I.1)Naam en adressen
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 33
Sosnowiec
41-200
Polen
Contactpersoon: Jadwiga Biała
E-mail: administracja@mopssosnowiec.pl
NUTS-code: PL22B

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mops.sosnowiec.bip.info.pl

I.1)Naam en adressen
Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
ul. Ostrogórska 43
Sosnowiec
41-200
Polen
Contactpersoon: Beata Płachta-Durzyńska
E-mail: kprzetarg@rpwik.sosnowiec.pl
NUTS-code: PL22B

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rpwik.sosnowiec.pl

I.1)Naam en adressen
Dom Pomocy Społecznej nr 1
ul. Gen. Wł. Andersa 81b
Sosnowiec
41-200
Polen
Contactpersoon: Agnieszka Jarząbek
E-mail: sekretariat@dps1sosnowiec.pl
NUTS-code: PL22B

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dps1sosnowiec.pl

I.1)Naam en adressen
Teatr Zagłębia
ul. Teatralna 4
Sosnowiec
41-200
Polen
Contactpersoon: Jarosław Święch
E-mail: ksiegowosc@teatrzaglebia.pl
NUTS-code: PL22B

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.teatrzaglebia.pl

I.1)Naam en adressen
Miejski Zakład Zasobów Lokalowych
ul. Partyzantów 10 a
Sosnowiec
41-200
Polen
Contactpersoon: Marlena Siwiec
E-mail: m.siwiec@mzzl.pl
NUTS-code: PL22B

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mzzl.pl

I.1)Naam en adressen
Straż Miejska w Sosnowcu
ul. Małachowskiego 3
Sosnowiec
41-200
Polen
Contactpersoon: Wioletta Pawlusińska
E-mail: straz@um.sosnowiec.pl
NUTS-code: PL22B

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.1)Naam en adressen
Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie
ul. Sucha 21
Sosnowiec
41-200
Polen
Contactpersoon: Żaneta Nowak
E-mail: sekretariat@cow.org.pl
NUTS-code: PL22B

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.1)Naam en adressen
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. 3 Maja 41
Sosnowiec
41-200
Polen
Contactpersoon: Anna Kowal
E-mail: administracja@mosir.sosnowiec.pl
NUTS-code: PL22B

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mosir.sosnowiec.pl

I.1)Naam en adressen
Miejski Zakład Usług Komunalnych
ul. Plonów 22/1
Sosnowiec
41-200
Polen
Contactpersoon: Katarzyna Majczak
E-mail: k.majczak@mzuk.sosnowiec.pl
NUTS-code: PL22B

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mzuk.sosnowiec.pl

I.1)Naam en adressen
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia
ul. Szymanowskiego 5a
Sosnowiec
41-200
Polen
Contactpersoon: Beata Lorek
E-mail: cusiw@cusiw.sosnowiec.pl
NUTS-code: PL22B

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.1)Naam en adressen
Centrum Usług Wspólnych
ul. Staszica 62
Sosnowiec
41-200
Polen
Contactpersoon: Aneta Kałat
E-mail: a.kalat@cuwsosnowiec.pl
NUTS-code: PL22B

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.um.sosnowiec.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla pojazdów służbowych Gminy Sosnowiec oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Referentienummer: WZP.271.1.100.2018.JŁ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla pojazdów służbowych Gminy Sosnowiec oraz gminnych jednostek organizacyjnych”.

2. Paliwa będące przedmiotem zamówienia będą tankowane (w zależności od bieżących potrzeb Zamawiających) bezpośrednio do zbiorników pojazdów/ sprzętów (np. do kanistrów, beczek) opisanych numerem rejestracyjnym / inwentarzowym w chwili przyjazdu przedstawiciela danego Zamawiającego na stację paliw. Tankowanie będzie odbywało się na stacji paliw spełniającej warunek udziału w postępowaniu w rozdziale VII ust. 5 SIWZ oraz na każdej innej stacji paliw Wykonawcy.

Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umów do dnia 31.12.2019 r

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 169-384137

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: pkt 2 sekcji III.1.3) ogłoszenia
In plaats van:

2. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że jest mu dostępna co najmniej 1 stacja paliw, która winna być zlokalizowana na terenie miasta Sosnowca w odległości nie większej niż 5 km od ul. Ostrogórskiej 43, 41-200 Sosnowiec jadąc droga publiczną (licząc najkrótszą możliwą trasę drogową do pokonania przez pojazd o DMC do 32 ton) spełniającą następujące wymagania:

a) stacja czynna całodobowo siedem dni w tygodniu;

b) stacja wyposażona w co najmniej 2 dystrybutory/odmierzacze paliw ciekłych dla oleju napędowego ON;

c) stacja wyposażona w co najmniej 2 dystrybutory/odmierzacze paliw ciekłych dla benzyny bezołowiowej Pb 95;

d) stacja wyposażona w co najmniej 1 dystrybutor/odmierzacz paliw ciekłych dla gazu płynnego LPG

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp.

— wykazu narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Wzór wykazu narzędzi stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Te lezen:

2. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że jest mu dostępna co najmniej 1 stacja paliw, która winna być zlokalizowana na terenie miasta Sosnowca w odległości nie większej niż 5,5 km od ul. Ostrogórskiej 43, 41-200 Sosnowiec jadąc droga publiczną (licząc najkrótszą możliwą trasę drogową do pokonania przez pojazd o DMC do 32 ton) spełniającą następujące wymagania:

a) stacja czynna całodobowo siedem dni w tygodniu;

b) stacja wyposażona w co najmniej 2 dystrybutory/odmierzacze paliw ciekłych dla oleju napędowego ON;

c) stacja wyposażona w co najmniej 2 dystrybutory/odmierzacze paliw ciekłych dla benzyny bezołowiowej Pb 95;

d) stacja wyposażona w co najmniej 1 dystrybutor/odmierzacz paliw ciekłych dla gazu płynnego LPG

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp.

— wykazu narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Wzór wykazu narzędzi stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 11/10/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 24/10/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 11/10/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 24/10/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: