Leveringen - 443289-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Denemarken-Odense: Controle- en testapparatuur

2018/S 196-443289

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Syddansk Universitet
29283958
Campusvej 55
Odense M
5230
Denemarken
Contactpersoon: Marianne Eichertz Hansen
Telefoon: +45 65502956
E-mail: meih@sdu.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/92850804.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.sdu.dk/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Universal testmaskine til bestemmelse af mekaniske materialeegenskaber

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38500000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Profylaksebekendtgørelse vedr. Udbudslovens § 81, stk. 1 nr. 2 og stk. 2.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK031
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Profylaksebekendtgørelse vedr. Udbudslovens § 81, stk. 1 nr. 2 og stk. 2.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Institut for Teknologis materialelaboratorier er pt. bestykket med 2 universelle testmaskiner til bestemmelse af mekaniske materialeegenskaber, med kraftkapacitet på hhv. 50- og 1 200kN. Begge maskiner er produceret af Zwick GmbH og er dermed udstyret med softwaren TestXpert, som anvendes til betjening af maskinerne samt til databehandling. Der foreligger omfattende data og viden om anvendelsen af udstyret, herunder komplicerede måleopstillinger ligesom ITI er i besiddelse af en række specialværktøjer som er mærkespecifikt.

Pga. manglende kapacitet ønskes det at supplere med endnu en maskine med en kapacitet op til 250kN. Denne maskine skal supplere de øvrige og dække et voksende behov for at teste kompositmaterialer i området 50 - 250kN. En stor del af maskinens indkøbspris dækker udstyr specifikt til test af kompositmaterialer.

Da der er omfattende midler i form af data, viden og erfaring i drift og vedligehold, vil det være forbundet med store ekstraudgifter og tidstab, ikke at supplere udstyret med en testmaskine fra Zwick GmbH.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
08/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Zwick GmbH & Co.KG
Ulm HRA 1980
August-Nagel-Str. 11
Ulm
D-89079
Duitsland
Telefoon: +49 7305 / 10-0
E-mail: info@zwick.de
NUTS-code: DE

Internetadres: www.zwick.de

De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 250 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadres: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denemarken
Telefoon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018