Diensten - 443350-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Tiel: Drukwerk en aanverwante producten

2018/S 196-443350

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)
1876392
De Blomboogerd 1
Tiel
4003 BX
Nederland
Contactpersoon: Emily van der Linden
Telefoon: +31 703819724
E-mail: ea@pro10.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bsr.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5d8be9a27325598e03cfe921b3895022
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5d8be9a27325598e03cfe921b3895022
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Drukken en printen van belastingpost inclusief verzending

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) wenst een Overeenkomst te sluiten met 1 Opdrachtnemer voor het drukken of printen, het couverteren, het verzenden (fysiek of digitaal) en het archiveren van belastingpost en daarnaast het leveren van bedrukte/geprinte enveloppen en bedrukt/geprint papier.

In deze Aanbestedingsleidraad en bijbehorende Bijlagen worden de Opdracht, de aanbestedingsprocedure de eisen waaraan Inschrijvers en hun Inschrijvingen moeten voldoen en de wijze waarop de economisch meest voordelige Inschrijving wordt gekozen toegelicht.

Alle Inschrijvers die aan de minimumeisen voldoen worden van harte uitgenodigd een Inschrijving te doen, zelfstandig, als Samenwerkingsverband en/of door een beroep te doen op Derden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79571000
79800000
22900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang is opgenomen in de aanbestedingsleidraad. De omvang is slechts bedoeld als indicatie, Opdrachtnemer kan hier op geen enkele wijze rechten aan ontlenen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie aanbestedingsleidraad.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie aanbestedingsleidraad.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Er is sprake van een raamovereenkomst met een initiële looptijd van 48 maanden. Na het verstrijken van deze periode heeft Opdrachtgever de mogelijkheid de Overeenkomst tweemaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens 12 maanden.

De Aanbestedende dienst kiest voor een raamovereenkomst langer dan vier jaar, omdat met het inrichten van het totale proces flinke investeringen gemoeid kunnen zijn zowel van de zijde van Opdrachtgever als van Opdrachtnemer. Deze investeringen kunnen dan over een langere periode worden verspreid en terugverdiend hetgeen meer doelmatig is.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Gelderland
Walburgstraat 2-4
Arnhem
6811 CD
Nederland
Telefoon: +31 883612000
E-mail: info@rechtspraak.nl

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland/Paginas/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018