Supplies - 443402-2017

07/11/2017    S213

Bulgaria-Plovdiv: Electricity

2017/S 213-443402

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: „Vodosnabdyavane i kanalizatsiya“ EOOD
National registration number: 115010670
Postal address: bul. „Shesti septemvri“ No. 250
Town: Plovdiv
NUTS code: BG421 Plovdiv
Postal code: 4006
Country: Bulgaria
Contact person: inzh. Nevyana Bozhilova, yurk. Katerina Doncheva
E-mail: vik_op@vik.bg
Telephone: +359 32605-945/+359 32605-955
Fax: +359 32635-431
Internet address(es):
Main address: www.vik.bg
Address of the buyer profile: http://www.vik.bg/public-procurement/view/OP-1-12-s-predmetbdquoIzbor-na-dostavchik-na-el-energiya-SN-i-koordinator-na-balansirashta-grupa-za-nuzhdite-na-bdquoViKrdquo-EOOD-ndash-Plovdivrdquo.html
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение (СН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК“ ЕООД — Пловдив.

Reference number: ОП-1-12
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение (СН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК“ ЕООД — Пловдив, за период от 2 (две) години след сключване на договор с избрания Изпълнител. Прогнозното количество за едногодишен период е 36 000 МWh, което не е ограничително за Възложителя. В Приложение 1 към Техническата спецификация са посочени обектите за доставка на ел. енергия средно напрежение — общо 16 броя. По време на изпълнение на договора, Възложителят може да променя вида и броя на обектите при отпаднала необходимост, при придобиване на нови и/или друга причина. В тези случаи Възложителят ще заплаща доставяната ел. енергия средно напрежение по предложената при проведената процедура цена от Изпълнителя. Евентуалните допълнителни доставки (опции) са в размер до 500 000 BGN, без ДДС и са включени в прогнозната стойност на поръчката.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Plovdiv
Main site or place of performance:

Територията на обекти на Дружеството, находящи се в град Пловдив и област Пловдив, описани в Приложение 1 към Техническата спецификация.

II.2.4)Description of the procurement:

Избор на доставчик (чрез покупка) на електрическа енергия средно напрежение (СН) и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК“ ЕООД — Пловдив. Прогнозното количество за едногодишен период е 36 000 МWh, което не е ограничително за Възложителя. Поръчката се открива със срок за изпълнение 2 (две) години от сключване на договор с определения за Изпълнител участник. В Приложение 1 към Техническата спецификация са описани обектите за доставка на ел. енергия СН — общо 16 броя.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 990 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителят си запазва правото да възложи „опция за допълнителни доставки“, след сключване и влизане в сила на договора, при евентуално присъединяване на нови обекти. Прогнозната стойност на опцията е в размер на 500 000 BGN без ДДС и е включена в размера на прогнозната стойност на поръчката. Посочената прогнозна стойност има ориентировъчен характер за срока на договора и не обвързва Възложителя. При включване на нови обекти, Възложителя ще заплаща за доставената ел. енергия по цената, предложена от Изпълнителя при проведената процедура.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Пълна информация за поръчката може да бъде намерена в досието? в Профил на купувача на електронната страница на Възложителя, посочена по-горе.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

В съответствие с чл. 60 от ЗОП се изисква валиден лиценз за търговец на електрическа енергия съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката и координатор на балансираща група. Обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, част четвърта, раздел А „Годност“, т. 1, а документите (лиценз) са изискуеми при условията на чл. 67, ал. 5 и в хипотезите на ал. 6 от ЗОП.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

В съответствие с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП се изисква реализиране на минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Минимален оборот от доставките, попадащи в обхвата на поръчката в размер на 4 000 000 BGN, без ДДС, изчислени на база годишни обороти за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата на която е създаден участникът или е започнал дейността си. Обстоятелството/та се декларира/т в ЕЕДОП, част четвърта, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 2а, а документът (справка) потвърждаващ гореописаното е изискуем при условията на чл. 67, ал. 5 и в хипотезите на ал. 6 от ЗОП.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП се изисква участникът да е изпълнил доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, включително с посочване на стойностите, датите и получателите.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Минимално изискване — най-малко 3 (три) доказателства за добро изпълнение на доставка/и с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на настоящата процедура. Списъкът се попълва в ЕЕДОП, част четвърта, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б, а доказателствата (могат да бъдат предоставени всякакви документи удостоверяващи извършването на доставките) за извършена доставка са изискуеми при условията на чл. 67, ал. 5 и в хипотезите на ал. 6 от ЗОП. Участниците следва да имат предвид, че доказателствата трябва да дават яснота относно изпълнените доставки, стойността и периода на изпълнението им.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията на чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. При наличие на посочените основания участникът има право да представи доказателства за предприетите мерки за надеждност при условията на чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Възложителят преценява дали мерките са достатъчни за гарантиране надеждността на участника. В процедурата не могат да участват участници, за които важи забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от същия закон. Участниците следва да имат предвид и разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС. Възложителят отстранява от участие участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор и на основанията посочени в чл. 107 от ЗОП. При подаване на офертата си участникът следва да се съобрази с разпоредбата на чл. 67, ал. 2 от ЗОП.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Участникът, определен за изпълнител, при подписването на договора представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в една от следните форми: парична сума, внесена по банкова сметка IBAN: BG21 STSA 9300 0010 9742 92, банков код BIN: STSABGSF при „Банка ДСК“ ЕАД — Пловдив, под. Център, или внесена в касата на „ВиК“ ЕООД — Пловдив, или банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в размер на 1 (един) % от стойността на договора, при условията на чл. 111 от ЗОП. Стойността на договора представлява произведението от предложената цена за 1 МWh на избрания Изпълнител и прогнозното количество ел. енергия средно напрежение (36 000 МWh), умножено по броя години (2) на действие на договора. Когато участникът, определен за изпълнител, представи банкова гаранция за изпълнение или застраховка, същата трябва да бъде със срок на валидност, не по-кратък от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на действие на договора.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Със собствени средства, в левове, по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на фактура.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Когато определеният за Изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица, същият не е задължен да създаде юридическо лице.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/12/2017
Local time: 16:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/12/2017
Local time: 10:00
Place:

Заседателната зала на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД — Пловдив, бул. „Шести септември“ № 250.

Information about authorised persons and opening procedure:

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2019 година.

VI.3)Additional information:

В раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ от част трета „Основания за изключване“ на ЕЕДОП участниците следва да попълнят информация по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП за осъждания за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК, както и да посочат информация за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна. В същия раздел следва да се посочи наличие на свързаност по смисъла на параграф 2, т. 44 от ДР на ЗОП между участниците, както и обстоятелствата съгласно чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

В съответствие с нормативните разпоредби на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/11/2017