Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 443426-2018

11/10/2018    S196

Polska-Szczecin: Usługi sprzątania

2018/S 196-443426

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Rybacka 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-204
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zakupów PUM
E-mail: przetargi@pum.edu.pl
Tel.: +48 914800778
Faks: +48 914800769
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pum.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.pum.edu.pl/artykuly/215/uslugi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprzątanie i utrzymanie porządku oraz świadczenie innych usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz na terenie przyległym do budynków.

Numer referencyjny: DZP-262-44/2018
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Sprzątanie i utrzymanie porządku oraz świadczenie innych usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz na terenie przyległym do budynków.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynki PUM w Szczecinie zgodnie z Załącznikiem III A do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Sprzątanie i utrzymanie porządku oraz świadczenie innych usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz na terenie przyległym do budynków.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Oferowana cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Kontrola jakości wykonywanej usługi / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Wysokość kary umownej za odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub które leżą po stronie wykonawcy / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynki PUM w Szczecinie zgodnie z Załącznikiem nr III A do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Sprzątanie i utrzymanie porządku oraz świadczenie innych usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz na terenie przyległym do budynków.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Oferowana cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Kontrola jakości wykonywanej usługi / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Wysokość kary umownej za odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub które leżą po stronie wykonawcy / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek PUM w Szczecinie zgodnie z Załącznikiem nr III A do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Sprzątanie i utrzymanie porządku oraz świadczenie innych usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz na terenie przyległym do budynków.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Oferowana cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Kontrola jakości wykonywanej usługi / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Wysokość kary umownej za odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub które leżą po stronie wykonawcy / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynki PUM w Szczecinie zgodnie z Załącznikiem nr III A do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Sprzątanie i utrzymanie porządku oraz świadczenie innych usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz na terenie przyległym do budynków.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Oferowana cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Kontrola jakości wykonywanej usługi / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Wysokość kary umownej za odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub które leżą po stronie wykonawcy / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu;

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, o których mowa w art. 24 ustęp 1 ustawy.

3. Zamawiający na podstawie art. 24 ustęp 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że z postępowania będzie również podlegał wykluczeniu wykonawca:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego

Majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344, tj);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy

— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności

V. Zamawiający może żądać niżej wskazanych dokumentów,

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w SIWZ na podstawie art. 24 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia;

5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

By warunek został spełniony Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 700 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełnią następujące, określone w ogłoszeniu o zamówieniu warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

3) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie

A. Doświadczenia,

By warunek został spełniony Zamawiający wymaga wykazania należytego wykonania co najmniej 2 zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, w tym przynajmniej jednego zrealizowanego w obiekcie świadczącym usługi medyczne zawierającym pomieszczenia laboratoryjne – których okres trwania wynosił przynajmniej 9 miesięcy, w trakcie których miesięczna wartość świadczonych usług była równa lub przekraczała dla każdego z nich odpowiednio:

Dla Zadania nr I 20 000,00 PLN

Dla Zadania nr II 70 000,00 PLN

Dla Zadania nr III 20 000,00 PLN

Dla Zadania nr IV 110 000,00 PLN

Poprzez zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć zrealizowaną umowę na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń wewnętrznych, przy czym powierzchnia tych pomieszczeń powinna być równa lub większa niż 5 000 m2.

Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w odniesieniu do przesłanek pozytywnych Zamawiający może żądać:

6) Wykazu wykonanych usług – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ;

7) Dowodów określających czy usługi – wykazane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie;

8) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wypełniony Załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2018
Czas lokalny: 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

IV. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków opisanych w pkt. I i II wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie:

1. Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest narzędzie elektroniczne udostępnione przez Zamawiającego:

VI. Dokumenty stanowiące element oświadczenia woli wykonawcy i inne niezbędne dokumenty – które wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

9) Formularz oferty – wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ,

10) Dowód wniesienia wadium lub kopię dokumentu wadialnego poświadczoną za zgodność z oryginałem – wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kopię dokonania przelewu na konto Zamawiającego, a w przypadku innych form wniesienia wadium - kopię dokumentu wadialnego poświadczoną za zgodność z oryginałem; albo dokument wadialny,

11) Szczegółowa oferta cenowa – wypełniony Załącznik nr III A do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2018