Diensten - 443427-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Ludwigsburg: Diensten voor onderwijs en opleiding

2018/S 196-443427

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg
Hindenburgstr. 40
Ludwigsburg
71638
Duitsland
Contactpersoon: GT 44 M
Telefoon: +49 7141144-48875
E-mail: christina.thalheimer@landkreis-ludwigsburg.de
Fax: +49 7141144-59443
NUTS-code: DE115

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.landkreis-ludwigsburg.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6TYXJM/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y6TYXJM
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Motivation, Orientierung, Vermittlung, Eingliederung (MOVE)

Referentienummer: 44/2018/MOVE/014
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

§ 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 45 SGB III Motivation, Orientierung, Vermittlung, Eingliederung – MOVE –

Konzeption und Durchführung von Arbeitsmarktdienstleistungen gem. § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 45 SGB III für

16 Teilnehmerplätze in Los 1,

20 Teilnehmerplätze in Los 2 und

14 Teilnehmerplätze in Los 3

Im Bezirk des Jobcenters Landkreis Ludwigsburg.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jugendliche U 25

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE115
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jobcenter Landkreis Ludwigsburg

Hindenburgstr. 40

71638 Ludwigsburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Motivation, Orientierung, Vermittlung, Eingliederung Los 1 für Jugendliche U 25 Jobcenter Landkreis Ludwigsburg

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2019
Einde: 29/02/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Es besteht die Möglichkeit der Optionziehung vom 1.3.2020 bis 28.2.2021.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Psychisch Beeinträchtigte

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE115
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jobcenter Landkreis Ludwigsburg

Hindenburgstr. 40

71638 Ludwigsburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Motivation, Orientierung, Vermittlung, Eingliederung Los 2 für psychisch Beeinträchtigte

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2019
Einde: 29/02/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Es besteht die Möglichkeit der Optionsziehung vom 1.3.2020 bis 28.2.2021.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Körperlich Beeinträchtigte

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE115
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jobcenter Landkreis Ludwigsburg

Hindenburgstr. 40

71638 Ludwigsburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Motivation, Orientierung, Vermittlung, Eingliederung Los 3 für körperlich Beeinträchtigte

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2019
Einde: 29/02/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Es besteht die Möglichkeit der Optionsziehung vom 1.3.2020 bis 28.2.2021.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/02/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Es besteht die Möglichkeit der Optionsziehung vom 1.3.2020 bis 28.2.2021.

Bekanntmachungs-ID: CXP4Y6TYXJM

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundeskartellamt, Vergabekammer des Bundes
Villemombler Straße 76
Bonn
53123
Duitsland
Telefoon: +49 228-9499-0
E-mail: vk@bundeskartellamt.Bund.de
Fax: +49 228-9499-163

Internetadres: http://www.bundeskartellamt.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018