Diensten - 443451-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Walthamstow: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2018/S 196-443451

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
London Borough of Waltham Forest
Waltham Forest Town Hall, 701 Forest Road
Walthamstow
E17 4JF
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Ms Kamilla Krajniak
Telefoon: +44 2084963000
E-mail: Kamilla.Krajniak@walthamforest.gov.uk
NUTS-code: UKI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.walthamforest.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.walthamforest.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=03a87b9b-79b6-e811-80ed-005056b64545
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=03a87b9b-79b6-e811-80ed-005056b64545
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Independent Mental Health Advocacy Services

Referentienummer: DN365126
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The London Borough of Waltham Forest is seeking to appoint a provider to deliver Independent Mental Health Advocacy (IMHA) services to be delivered on an individual basis to service users.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 103 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85323000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI
Voornaamste plaats van uitvoering:

The provider will be expected to deliver IMHA service across Waltham Forest, across different locations, directly to service users.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

As part of its Think Family 2020 Strategy, the London Borough of Waltham Forest (LBWF) has set out a clear vision for our families to be safe, well, independent and resilient.

To support the delivery of this vision, and in line with its statutory responsibilities, the Authority intends to commission specialist Independent Mental Health Advocacy (IMHA) services to be delivered on an individual basis to service users.

Advocacy is usually defined as a process or intervention that ensures vulnerable people have a voice. Mental illness and lack of mental capacity can mean that individuals can find it difficult to speak up for themselves and be heard. This impact upon decision-making and the opportunities to exercise choice that can result in marginalisation and social exclusion.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality criteria / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 103 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contract duration is 17 months with option to extend by further 7 months.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
High Court of England and Wales
London
WC2A 2LL
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018