Diensten - 443510-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Breda: Makelaarsdiensten op honorarium- of contractbasis

2018/S 196-443510

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Waterschap Brabantse Delta
51181584
Postbus 5520
Breda
4801 DZ
Nederland
Contactpersoon: Ramses Iskander
E-mail: r.iskander@brabantsedelta.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.brabantsedelta.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=104024

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=104024
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst vastgoeddiensten

Referentienummer: 18.ZK03682
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
70300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het waterschap zal de komende jaren veel projecten uitvoeren waarbij de beschikbaarheid van gronden cruciaal is om deze projecten te laten slagen. Het team Vastgoed van het waterschap is compact georganiseerd. Daarnaast is nu nog niet altijd duidelijk wanneer de projecten van start gaan, of versneld moeten worden. De verwachting is echter wel dat de hoeveelheid vastgoed gerelateerde werkzaamheden gaat toenemen. Dat gegeven maakt dat er behoefte is bij het waterschap om de beschikbare capaciteit en kennis flexibel te kunnen organiseren met een zgn. flexibele schil, waarbij het waterschap ontzorgd wordt.

In deze flexibele schil zitten twee typen werkzaamheden (opdrachten) die geleverd moeten kunnen worden. Enerzijds resultaatverplichtingen en anderzijds inspanningsverplichtingen. Het gaat dan respectievelijk om concrete opdrachten met een begin en een eindresultaat en om extra externe capaciteit (menskracht en kennis), anders gezegd: inlenen van deskundig personeel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Taxaties en andere diensten op basis van resultaatsverplichting

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
70300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio West en/of Midden-Brabant

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 1 betreft het verrichten van concrete allerhande vastgoedopdrachten zoals het opleveren van een taxatierapport, het schrijven van een grondstrategieplan, advisering ten aanzien van vastgoedvraagstukken, het aan- of verkopen van een perceel, het beoordelen van gewasschade of het vestigen van een zakelijk recht etc. Deze lijst is niet limitatief en er kunnen nog verwante werkzaamheden gevraagd worden. Van belang is echter dat deze werkzaamheden worden verricht op basis van een resultaatsverplichting.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tweemaal twaalf maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inleen capaciteit

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Breda

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel betref werkzaamheden op basis van een inspanningsverplichting waarbij voornamelijk gedacht kan worden aan het leveren van capaciteit en kennis ten behoeve van vastgoedprojecten en beheerstaken die voortvloeien uit het eigenaarschap van vastgoed. Dit perceel zal met name gebruikt worden indien er behoefte is aan extra capaciteit binnen het waterschap. Dit zal binnen de afdeling Vastgoed & Juridische Zaken kunnen zijn, maar ook voor andere afdelingen. Daarnaast kan dit perceel gebruikt worden indien werkzaamheden uit perceel 1 onverhoopt niet als resultaatsverplichting te kwalificeren zijn. Daarbij kan het vanwege efficiency in bepaalde gevallen voorkomen dat de beschreven werkzaamheden uit perceel 1 worden uitgevoerd door de opdrachtnemer die de inspanningsverplichting vervuld.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Tweemaal twaalf maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Breda

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Zeeland-West-brabant
Breda
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank Zeeland-West-brabant
Breda
Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Zeeland-West-brabant
Breda
Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018