Paslaugos - 443514-2019

20/09/2019    S182

Rumunija-Timișoara: Techninės pagalbos paslaugos

2019/S 182-443514

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Municipiul Timișoara
Nacionalinis registracijos Nr.: 14756536
Adresas: Bulevardul C. D. Loga nr. 1, județul Timiș
Miestas: Timișoara
NUTS kodas: RO424 Timiş
Pašto kodas: 300030
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Adam Bianca – Serviciul Achiziții Publice
El. paštas: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefonas: +40 256408478
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.primariatm.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.e-licitatie.ro
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru realizarea obiectivului de investiții „Lucrări exterioare de reabilitare a clădirii și a spațiilor adiac [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Nuorodos numeris: 14756536-2019-PAAPD1093815
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71356200 Techninės pagalbos paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

În baza contractului care se va încheia, se va asigura asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții „Lucrari exterioare de reabilitare a cladirii si a spatiilor adiacente cladirii Liceului «Nikolaus Lenau», Timisoara”, atât pe perioada de execuție a lucrărilor cât și în perioada de garanție a lucrărilor executate, până la recepția finală a acestora.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 35 294.11 RON
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO424 Timiş
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Liceul „Nikolaus Lenau”, Timisoara.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

În baza contractului care se va încheia, se va asigura asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru obiectivul de investiții „Lucrari exterioare de reabilitare a cladirii si a spatiilor adiacente cladirii Liceului «Nikolaus Lenau», Timisoara”, atât pe perioada de execuție a lucrărilor (8 luni) și în perioada de garanție a lucrărilor executate (60 luni) până la recepția finală a acestora.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Municipiul Timisoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a prezentului contract, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Motivele de excludere vor fi aplicate și în cazul asociaților/subcontractanților/terților susținători, după caz.

Modalitatea de indeplinire:

Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire, (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta odata cu oferta, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor. Se vor prezenta atat declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 cat si, daca este cazul, angajamentul ferm al tertului sustinator insotit de documente din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Documentele justificative pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz. Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise însoțite de traducerea in limba romana, dupa caz.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Robu Nicolae – primar,

— Diaconu Dan Aurel – viceprimar,

— Farkas Imre – viceprimar,

— Kristof Robert – administrator public,

— Suli Caius Sorin – sef Serv. Juridic,

— Dubles Victoria Slavita – consilier Birou Evidenta Patrimoniu,

— Costa Eliza-Angela – consilier Birou Locuinte,

— Dolha Nicoleta Ramona – consilier Birou Garaje, Cimitire, Coserit si Spatii Utilitare,

— Rosenblum Alina Ramona – consilier Birou Finantare Scoli,

— Crisan Lelica – sef Birou Finantare Scoli,

— Andron Liviu – consilier Birou Finantare Scoli,

— Alin Stoica – consilier juridic,

— Dumitru Mihaela Ramona – sef Biroul Contencios,

— consilieri locali – Barabas Lorenzo Flavius, Blotiu Andra-Anca, Caldararu Lucian, Chindris Laura, Dimeca Radu Dragos, Dugulescu Marius Cristinel, Grigoroiu Grigore, Idolu Iulian Daniel, Ionescu Sorin Gabriel, Lulciuc Adrian Razvan, Maris Daniela Mirela, Mateescu Ioan, Mazilu Octavian, Mihok Ciprian Stefan, Mosiu Simion, Orza Adrian Romita, Popescu Raluca Ioana, Popovici Gabriela, Sandu Constantin Stefan, Sipos Elena, Sirbu Nicusor Alin, Szatmari Ioan Stefan, Taropa Lucian Dorel, Tarziu Adelina Larissa, Tundrea Luminita.

Membri titulari:

— presedinte – Pascu Constantin – sef Birou Constructii Instalatii,

— membrii:

—— Florentin Ciurea – consilier Biroul Instalatii Constructii,

—— Ionel Lungu – consilier Biroul Constructii Instalatii,

—— Anca Elena Laudatu – sef Serv. Scoli Spitale,

—— Nitusca Radu – consilier Birou Finantare Scoli,

—— Adam Bianca Roxana – consilier Serviciul Achizitii Publice.

[...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Experiența similară: pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat ofertantul va prezenta lista serviciilor prestate în cel mult ultimii 3 ani (raportat la termenul limită pentru primirea ofertelor), care să contină valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă acestia din urmă sunt autorităti contractante sau clienti privati. Serviciile considerate similare obiectului contractului din punct de vedere al complexitătii si utilitătii, sunt serviciile de asistentă tehnică prin diriginti de santier in domeniul monumentelor istorice.

Proportia de subcontractare. In cazul în care ofertantul intenționeaza să subcontracteze parțial serviciul, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a completa DUAE cu datele proprii, cu activitățile pe care le vor realiza, precum și sumele aferente prestațiilor. Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [temei art. 137 alin. (2) lit. k) din HG 395/2016]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara se va prezenta, ca dovada preliminară, DUAE completat în conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, perioada de derulare a contractului, valoarea acestuia în RON fără TVA și dacă acesta a fost realizat în conformitate cu normele profesionale în domeniu. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (ex.: procese-verbale de recepție/recomandări/certificate constatatoare etc.), vor fi prezentate doar la solicitarea autorității contractante, ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Referitor asociați/terți susținători, după caz: În cazul unei oferte comune, experiența similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, caz în care în formularul DUAE completat de ofertant se vor include informații privind asociații, care au obligația de a prezenta odata cu oferta, formularul DUAE completat cu datele proprii și modul concret de îndeplinire a cerinței. Pe langa DUAE se va prezenta acordul de asociere. În cazul în care ofertantul beneficiază de susținerea unuia sau mai multor terți susținători, acesta/aceștia au obligația de a prezenta odata cu oferta, formularul DUAE completat cu datele proprii. Capacitatea acestuia/acestora va fi cumulată, după caz, cu cea a ofertantului pentru îndeplinirea cerinței, caz în care în formularul DUAE completat de ofertant se vor include informații concrete cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta, pentru a accesa in orice moment resursele necesare. Pe langa DUAE se va prezenta angajamentul tertului/tertilor sustinatori (impreuna cu documente anexe la angajament transmise de catre tert/tertii sustinatori), din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [temei art. 137 alin. (2) lit. k) din HG 395/2016]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele incheiat/e între ofertant și subcontractant/subcontractanții nominalizați în ofertă, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe ale contractului.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 061-136092
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 29/10/2019
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Rumunų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 29/04/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 29/10/2019
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

In SEAP.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Membrii comisiei de evaluare, persoane imputernicite de ANAP si ale persoane dupa caz.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

1) DUAE aferent procedurii de atribuire este pus la dispozitia operatorilor economici, configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP. Operatorii economici vor completa DUAE direct in SEAP, cu informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz;

2) Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;

3) Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, propunerea tehnica, propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca este cazul, angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare), numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa;

4) Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu respectarea termenului limită precizat de autoritatea contractantă la sectiunea II.1.4) a prezentului document, respectiv nu mai tarziu de 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Conform art. 160-161 din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor. Raspunsurile la clarificarile solicitate, vor fi publicate în SEAP in cadrul anuntului de participare;

5) În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j) din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila;

6) Daca în urma aplicarii criteriului atribuire „pretul cel mai scazut ” se constata ca 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, contin preturi egale fara TVA, se vor solicita noi propuneri financiare prin intermediul SEAP. Daca aceasta nu este realizabila din motive imputabile SEAP, se va solicita ofertantilor, o noua propunere financiara offline. Oferta desemnata castigatoare va fi cea care va prezenta pretul cel mai scazut.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleosnr.. 6, sector 3
Miestas: Bucuresti
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745
Interneto adresas: www.cnsc.ro
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, cf. art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Municipiul Timișoara – Serviciul Achiziții Publice, camera 223
Adresas: Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Miestas: Timișoara
Pašto kodas: 300030
Šalis: Rumunija
El. paštas: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefonas: +40 256408478
Interneto adresas: www.primariatm.ro
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18/09/2019