Dienstleistungen - 443517-2018

11/10/2018    S196    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Poznań: Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen

2018/S 196-443517

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
7831689634
al. Marcinkowskiego 11
Poznań
61-827
Polen
Kontaktstelle(n): Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
Telefon: +48 618530813
E-Mail: mag.pio@odpady.poznan.pl
Fax: +48 618530842
NUTS-Code: PL418

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.odpady.poznan.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.odpady.poznan.pl/bip/ogloszenia/zamowienia-publiczne.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spółka Prawa Handlowego, w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 3b Pzp
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Gospodarka odpadami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa polegająca na przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 08 i 20 02 01 i poddanie ich procesowi odzysku.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZZO/ZZ-341-19/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90510000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów w procesie odzysku o kodzie 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji i poddanie ich procesowi przetwarzania.

Przy czym odpad o kodzie 20 02 01 zostanie przekazany Wykonawcy po uzyskaniu przez Zamawiającego pisemnej zgody od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zagospodarowanie tego rodzaju odpadu w innej instalacji niż RIPOK lub instalacji zastępczej wyznaczonej w uchwale w sprawie wykonania WPGO, w ramach posiadanych decyzji administracyjnych określających w szczególności zdolności przerobowe.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów w procesie odzysku o kodzie 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji i poddanie ich procesowi przetwarzania.

Przy czym odpad o kodzie 20 02 01 zostanie przekazany Wykonawcy po uzyskaniu przez Zamawiającego pisemnej zgody od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zagospodarowanie tego rodzaju odpadu w innej instalacji niż RIPOK lub instalacji zastępczej wyznaczonej w uchwale w sprawie wykonania WPGO, w ramach posiadanych decyzji administracyjnych określających w szczególności zdolności przerobowe.

Zamawiający gwarantuje przekazanie ilości minimum 2 000 Mg odpadów wyszczególnionych w załączniku do SIWZ. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenie majątkowe, w tym możliwość dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania tytułem utraconych korzyści.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2018
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia, tj.:

— wpis w rejestrze wskazanym w art. 49 i art. 233 ustawy o odpadach, pozwalający na transport odpadów o kodach 20 01 08 i 20 02 01, lub ważne zezwolenie na transport odpadów o podanych wyżej kodach,

— zezwolenia na przetwarzanie przez odzysk odpadów o kodach 20 01 08 i 20 02 01, w ilości co najmniej 10 000 Mg na rok dla każdego z w/w kodów odpadów.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) niniejszy warunek mogą spełniać wspólnie (nie jest wymagane, aby każdy z wykonawców posiadał zezwolenia na przetwarzanie i transport odpadów).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000 PLN.

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu:

Przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 53 1050 1520 1000 0023 4950 8362;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.

5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą.

6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/11/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/11/2018
Ortszeit: 10:10
Ort:

al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12–23, oraz ust. 5 pkt 1 Pzp.

W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

c) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

e) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,

b) Dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji i uprawnień (składane na wezwanie Zamawiającego stosownie do art. 26 ust. 1 Ustawy) tj.:

1. dokument/ty potwierdzające posiadanie decyzji na przetwarzanie przez odzysk odpadów o kodzie 20 01 08 i o kodzie 20 02 01 w ilości nie mniejszej niż 10 000 Mg na rok dla każdego z ww. kodu odpadów;

2. dokument/ty potwierdzające posiadanie uprawnień do transportu odpadu o kodzie 20 01 08 i 20 02 01 lub oświadczenie o wpisaniu Wykonawcy do rejestru wymienionego w art. 49 i 233 ustawy o odpadach wraz z podaniem numeru w w/w rejestrze.

c) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (do oferty, o ile dotyczy).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/10/2018