Services - 443517-2018

11/10/2018    S196    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Poznań: Refuse disposal and treatment

2018/S 196-443517

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
7831689634
al. Marcinkowskiego 11
Poznań
61-827
Poland
Contact person: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
Telephone: +48 618530813
E-mail: mag.pio@odpady.poznan.pl
Fax: +48 618530842
NUTS code: PL418

Internet address(es):

Main address: www.odpady.poznan.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.odpady.poznan.pl/bip/ogloszenia/zamowienia-publiczne.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka Prawa Handlowego, w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 3b Pzp
I.5)Main activity
Other activity: Gospodarka odpadami

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługa polegająca na przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 01 08 i 20 02 01 i poddanie ich procesowi odzysku.

Reference number: ZZO/ZZ-341-19/2018
II.1.2)Main CPV code
90510000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów w procesie odzysku o kodzie 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji i poddanie ich procesowi przetwarzania.

Przy czym odpad o kodzie 20 02 01 zostanie przekazany Wykonawcy po uzyskaniu przez Zamawiającego pisemnej zgody od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zagospodarowanie tego rodzaju odpadu w innej instalacji niż RIPOK lub instalacji zastępczej wyznaczonej w uchwale w sprawie wykonania WPGO, w ramach posiadanych decyzji administracyjnych określających w szczególności zdolności przerobowe.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów w procesie odzysku o kodzie 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji i poddanie ich procesowi przetwarzania.

Przy czym odpad o kodzie 20 02 01 zostanie przekazany Wykonawcy po uzyskaniu przez Zamawiającego pisemnej zgody od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zagospodarowanie tego rodzaju odpadu w innej instalacji niż RIPOK lub instalacji zastępczej wyznaczonej w uchwale w sprawie wykonania WPGO, w ramach posiadanych decyzji administracyjnych określających w szczególności zdolności przerobowe.

Zamawiający gwarantuje przekazanie ilości minimum 2 000 Mg odpadów wyszczególnionych w załączniku do SIWZ. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenie majątkowe, w tym możliwość dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania tytułem utraconych korzyści.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia, tj.:

— wpis w rejestrze wskazanym w art. 49 i art. 233 ustawy o odpadach, pozwalający na transport odpadów o kodach 20 01 08 i 20 02 01, lub ważne zezwolenie na transport odpadów o podanych wyżej kodach,

— zezwolenia na przetwarzanie przez odzysk odpadów o kodach 20 01 08 i 20 02 01, w ilości co najmniej 10 000 Mg na rok dla każdego z w/w kodów odpadów.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) niniejszy warunek mogą spełniać wspólnie (nie jest wymagane, aby każdy z wykonawców posiadał zezwolenia na przetwarzanie i transport odpadów).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000 PLN.

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu:

Przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 53 1050 1520 1000 0023 4950 8362;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.

5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą.

6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą.

III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2018
Local time: 10:10
Place:

al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, POLSKA

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12–23, oraz ust. 5 pkt 1 Pzp.

W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

c) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

e) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,

b) Dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji i uprawnień (składane na wezwanie Zamawiającego stosownie do art. 26 ust. 1 Ustawy) tj.:

1. dokument/ty potwierdzające posiadanie decyzji na przetwarzanie przez odzysk odpadów o kodzie 20 01 08 i o kodzie 20 02 01 w ilości nie mniejszej niż 10 000 Mg na rok dla każdego z ww. kodu odpadów;

2. dokument/ty potwierdzające posiadanie uprawnień do transportu odpadu o kodzie 20 01 08 i 20 02 01 lub oświadczenie o wpisaniu Wykonawcy do rejestru wymienionego w art. 49 i 233 ustawy o odpadach wraz z podaniem numeru w w/w rejestrze.

c) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (do oferty, o ile dotyczy).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/10/2018