Tjänster - 443540-2018

11/10/2018    S196    - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Umeå: Uthyrning av bussar och långfärdsbussar med förare

2018/S 196-443540

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
UMEÅ KOMMUN
212000-2627
Upphandlingsbyrån
Umeå
901 84
Sverige
Telefon: +46 90161573
E-post: anders.blom@umea.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://wwww.umea.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/umea/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=39195
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/umea/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=39195
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Busstransporter, Bad- och utflyktsbussar ny

Referensnummer: 18150
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60172000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget avser busstransporter med bussar från högst 22 passagerare till högts 53 passagerare.

För elever i grundskolan är det i första hand badskjutsar tur och retur från skola till badhus (Navet) som efterfrågas.Badskjutsar är schemalagda, nya scheman skickas ut innan varje terminsstart.

Resor föranledda av skolornas aktiviteter t.ex. resor till utbildning i andra skolor inom Umeå kommun, utflykter, skolresor och vid evakueringar när det sker ombyggnader av skolor.

Uppdraget består även av andra resor beställda av verksamheter inom kommunen och övriga medverkande i upphandlingen som t.ex. vid konferenser, informationsdagar eller liknande och det kan vara resor över dagen eller resor med övernattningar.

Vid badskjutsar skall avlämning ske 10 minuter före badtid, hämtning skall ske 20 minuter efter badtid. Schema bifogas.

Bussar som ska användas i uppdraget skall vara anpassade för uppdragets utförande och inte vara större fordon än resan kräver.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 14 800 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60172000
60130000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget avser busstransporter med bussar från högst 22 passagerare till högts 53 passagerare.

För elever i grundskolan är det i första hand badskjutsar tur och retur från skola till badhus (Navet) som efterfrågas.Badskjutsar är schemalagda, nya scheman skickas ut innan varje terminsstart.

Resor föranledda av skolornas aktiviteter t.ex. resor till utbildning i andra skolor inom Umeå kommun, utflykter, skolresor och vid evakueringar när det sker ombyggnader av skolor.

Uppdraget består även av andra resor beställda av verksamheter inom kommunen och övriga medverkande i upphandlingen som t.ex. vid konferenser, informationsdagar eller liknande och det kan vara resor över dagen eller resor med övernattningar.

Vid badskjutsar skall avlämning ske 10 minuter före badtid, hämtning skall ske 20 minuter efter badtid. Schema bifogas.

Bussar som ska användas i uppdraget skall vara anpassade för uppdragets utförande och inte vara större fordon än resan kräver.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/02/2019
Slut: 31/01/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år option

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/11/2018
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 12/07/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 15/11/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
Umeå
901 05
Sverige
Telefon: +46 90-177400
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Fax: +46 90-137588

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/10/2018