Tjänster - 443548-2018

11/10/2018    S196

Sverige-Stockholm: Kontorshjälp

2018/S 196-443548

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Naturvårdsverket
Nationellt registreringsnummer: 202100-1975
Postadress: Aktuell grupp
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 106 48
Land: Sverige
Kontaktperson: Anna Nygård
E-post: anna.nygard@naturvardsverket.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.naturvardsverket.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbmgalaog&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbmgalaog&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

FM-tjänster till Naturvårdsverket

Referensnummer: NV-01673-18
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79500000 Kontorshjälp
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av helhetstjänst för fastighets- och kontorsservice till Naturvårdsverkets kontor i Stockholm och Östersund.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 50 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15860000 Kaffe, te och liknande produkter
79630000 Personaladministrativa tjänster utom arbetsförmedling och personaluthyrning
79990000 Diverse företagstjänster
79992000 Receptionstjänster
79996000 Företagsadministration
90919200 Kontorsstädning
98341130 Fastighetsskötsel
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Östersund och Stockholm

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av helhetstjänst för fastighets- och kontorsservice till Naturvårdsverkets kontor i Stockholm och Östersund. I uppdraget ingår lokalvård, vaktmästeri, kontorsservice, reception, konferensservice, leverans kaffe, te, vatten och frukt, brandskyddsarbete samt konsulttjänster inom FM.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 50 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2019
Slut: 22/04/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Optioner relaterade till de olika Tjänsterna finns beskrivna i upphandlingsdokumentet.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/11/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 18/03/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 19/11/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/10/2018