Dienstleistungen - 443578-2018

11/10/2018    S196    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Chełm: Schutz gefährdeter Arten

2018/S 196-443578

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chełm
ul. Hrubieszowska 123
Chełm
22-100
Polen
Kontaktstelle(n): Adam Stefaniak
Telefon: +48 825603298
E-Mail: chelm@lublin.lasy.gov.pl
Fax: +48 825603831
NUTS-Code: PL812

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.chelm.lublin.lasy.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_chelm
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Leśnictwo, Gospodarka Leśna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Realizacja zadań ochronnych określonych w PZO NATURA 2000 Dobromyśl w ramach projektu pn.„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP" N.Chełm

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.8.7.2018.AS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90721700
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

- wykaszaniu sprzętem mechanicznym (przy pomocy ciągnika z kosiarką rotacyjną lub ratraka dostosowanego do koszenia łąk bagiennych wyposażonego w urządzenie koszące) śródleśnych szuwarów i łąk wraz ze zbiorem biomasy na powierzchni 15 ha;

- usuwaniu zakrzaczeń wraz ze zbiorem biomasy na powierzchni 2 ha. Krzewy należy wycinać równo z gruntem, przez co rozumie się wycięcie 95 % krzewów do 3 cm od powierzchni gruntu a pozostałe 5 % od 3-10 cm. Powierzchnia cięcia musi być równa, płaska;

- usuwaniu zakrzaczeń z lęgowisk żółwia błotnego wraz ze zbiorem biomasy na powierzchni 0,40 ha.Odkrzaczania należy wykonać sprzętem ręcznym (sekator, siekiera, tasak lub inny sprzęt tnący) lub wykaszarkami;

Zebraną biomasę należy wywieźć poza obszar zarządzany przez Nadleśnictwo Chełm i zagospodarować we własnym zakresie.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812
Hauptort der Ausführung:

Lokalizacja prac w leśnictwie Pawłów, oddz. 333Ak,ax, 333Bg,h,n,o,t,w,x,y obręb ewidencyjny 0016 (Kulik), nrdz. 325, 326 oraz oddz. 339p, dx. Obręb ewidencyjny 0009 (Dobromyśl), nr dz. 121.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu koszenia oraz usuwania drzew i krzewów w ramach niżej opisanych zadań ujętych w „Kompleksowym projekcie ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”. 1. Zabiegi czynnej ochrony siedlisk. 1.1 Zabiegi ochrony siedlisk motyli: modraszek telejus, modraszek nausitous czerwończyk nieparek, czerwończyk fioletek, przeplatka aurinia. Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie śródleśnych szuwarów i łąk sprzętem mechanicznym oraz usunięcie zakrzaczeń z wywiezieniem pozyskanej biomasy w leśnictwie Pawłów, oddz. 333Ak,ax,333Bg,h,n,o,t,w,x,y. Obręb ewidencyjny 0016 (Kulik), nr dz. 325, 326. a) Powierzchnia objęta zabiegiem koszenia wynosi 15 ha. Dopuszcza się zmniejszenie zadań o 50 %. Koszenia należy dokonać sprzętem mechanicznym. Poprzez koszenie mechaniczne Nadleśnictwo Chełm rozumie koszenie przy pomocy ciągnika z kosiarką rotacyjną lub ratraka dostosowanego do koszenia łąk bagiennych wyposażonego w urządzenie koszące. Kosić należy na wysokości 5-15 cm ponad powierzchnią gruntu. Jedynie w przypadku zbiorowisk roślin kępowych wysokość koszenia należy zmodyfikować i kosić 5-15 cm ponad kępami. Koszenie należy wykonać w taki sposób aby nie uszkodzić istotnie wierzchniej warstwy gruntu. Poprzez „uszkodzić istotnie” rozumie się odkrycie gleby przekraczające 5 % całkowitej powierzchni objętej zabiegiem na danej działce ewidencyjnej. Teren, na którym planowane są zabiegi jest bardzo trudny, trwale podmokły, poprzecinany rowami z utrudnionym dojazdem. Skoszoną biomasę należy zebrać, tzn. zgrabić w stogi lub kopy. Jednocześnie dopuszcza się możliwość wykorzystania belarek lub innych urządzeń tego typu jednak ich stosowanie należy ograniczyć do okresu o niskim poziomie wód. Zbiór biomasy powinien odbywać się około 3 dni poskoszeniu, ale nie później niż 2 tygodnie po pokosie. Dopuszczalne jest zebranie biomasy później niż 2 tygodnie po pokosie w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wjazd sprzętem mechanicznym na skoszone powierzchnie, tj. wystąpieniem wód gruntowych ponad 10 cm nad powierzchnię gruntu.Termin wykonania prac od dnia podpisania umowy do 15.02.2019 r b) Powierzchnia objęta zabiegiem odkrzaczania wynosi 2 ha (powierzchnia zredukowana – 100 % terenu pokryte krzewami).Dopuszcza się zmniejszenie zadań o 30 %. Krzewy należy wycinać równo z gruntem. Przez „równo z gruntem” rozumie się wycięcie 95 % krzewów do 3 cm od powierzchni gruntu, a pozostałe 5 % krzewów od 3 do 10 cm od powierzchni gruntu. Powierzchnia cięcia musi być równa, płaska. Wycięcie krzewów ma być wykonane w taki sposób, by w kolejnych latach możliwe było koszenie odkrzaczonej powierzchni. c) Wykonawca wyciętą biomasę ma zebrać i wywieźć poza obszar zarządzany przez Nadleśnictwo Chełm i zagospodarować we własnym zakresie. Teren, na którym planowane są zabiegi jest bardzo trudny, trwale podmokły, poprzecinany rowami z utrudnionym dojazdem. Termin wykonania prac od dnia podpisania umowy do 15.2.2019 r. 1.2. Zabiegi czynnej ochrony siedlisk lęgowych żółwia błotnego. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie zakrzaczeń wraz z usunięciem pozyskanej biomasy z dwóch lęgowisk żółwia błotnego zlokalizowanych w Leśnictwie Pawłów oddz. 339p, dx. Obręb ewidencyjny 0009 (Dobromyśl), nrdz. 121. a) Powierzchnia objęta zabiegiem wynosi 0,40 ha. Odkrzaczania należy dokonać wykaszarkami lub sprzętem ręcznym (sekator, siekiera, tasak, inny sprzęt tnący). Zabieg odkrzaczania należy wykonać ze szczególną uwagą na zabezpieczone gniazda żółwi błotnych, nie wolno stawać na zabezpieczonych gniazdach.b) Wyciętą biomasę należy wynieść ręcznie poza lęgowisko w ciągu 2 dni od wycięcia. Niedopuszczalne jest wjeżdżanie na lęgowisko sprzętem mechanicznym w celu wywiezienia biomasy. Jedno z lęgowisk z dwóch stron przylega do drogi, drugie leży w odległości 50 m od drogi. Termin wykonania prac od dnia podpisania umowy do 15.2.2019 r. Zebraną biomasę należy wywieść poza obszar zarządzany przez N. Chełm.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 86 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.02.04.00-00-02.00/16-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-7 Pzp.

Na podstawie:

1) art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1508,) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344);.

2) art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

3) art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4) art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu,ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;

5) art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp;

6) art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej zostanie spełniony jeśli Wykonawca będzie ubezpieczony na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – to w tym okresie), dwóch zamówień związanych z wycinaniem zadrzewień i zakrzaczeń lub wykaszaniem terenów nieleśnych (łąki, pastwiska, torfowiska, tereny podmokłe itp.) na kwotę nie mniejszą niż 30 000 PLN

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Za spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna dysponowanie następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia:

a. ciągniki o mocy min. 60 KM – 1 szt.

b. ciągnik o mocy min. 100 KM / ratrak wyposażony w urządzenie tnące – 1 szt.

c. kosiarka rolnicza do koszenia trawy – 1 szt.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;

2) przedłożyć Zamawiającemu:

— umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

(Zamawiający osobiście wykona kserokopie ww. dokumentów w swojej siedzibie);

— polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego(załącznik nr 6 do SIWZ).

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/11/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/01/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/11/2018
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w Nadleśnictwie Chełm, ul. Hrubieszowska 123, sala narad, POLSKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/10/2018