Services - 443582-2018

11/10/2018    S196    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Warsaw: Natural risks or hazards protection services

2018/S 196-443582

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Poland
Contact person: Janusz Zakrzewski
Telephone: +48 6432886
E-mail: janusz.zakrzewski@wody.gov.pl
Fax: +48 6432886
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: https://wodypolskie.bip.gov.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Additional information can be obtained from another address:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Augustowie
ul. 29 Listopada 5
Augustów
16-300
Poland
Contact person: Janusz Zakrzewski
Telephone: +48 876432886
E-mail: janusz.zakrzewski@wody.gov.pl
Fax: +48 876432886
NUTS code: PL843

Internet address(es):

Main address: https://wodypolskie.bip.gov.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: państwowa osoba prawna
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udrożnienie rzek na terenie NW Ełk – zadanie Ełk II

Reference number: BI.ZPU.1.281.10.2018
II.1.2)Main CPV code
90721800
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi usunięcia zatorów z koryta rzeki ze zwalonych drzew i karczy na terenie działania Nadzoru Wodnego w Ełku i obejmuje 11 802 mb rzek.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 10 936.40 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL623
Main site or place of performance:

Gmina Świętajno

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi usunięcia zatorów z koryta rzeki ze zwalonych drzew i karczy na terenie działania Nadzoru Wodnego w Ełku i obejmuje 11 802 mb rzek.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin realizacji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 PLN

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Warunki realizacji umowy - zgodne ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 Pzp.

3. Zamawiający określił zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w paragrafie 11 wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 w związku z art. 11 ust. 8 i art. 43 ust. 2 b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2017 r., poz. 1579/ - postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy oraz skróconym terminem składania ofert, z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia. Postępowanie prowadzone w pełnej procedurze spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji zamówienia do stycznia 2019 r. Istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, iż postępowanie prowadzone w pełnej procedurze uniemożliwi realizację zamówienia ze względu na warunki atmosferyczne.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/10/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/12/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/10/2018
Local time: 10:30
Place:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie, ul. 29 Listopada 5, 16-300 Augustów, sala konferencyjna

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane przez Komisję Przetargową. Po otwarciu kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz terminu wykonania zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Ponadto Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

4. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert przesyła Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w formie JEDZ. Wykonawca składa JEDZ wyłącznie w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowany. Szczegółowe zasady składania JEDZ w postaci elektronicznej opisane zostały w SIWZ.

5. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta wstępnie została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie w formie JEDZ potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokument ten należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, na adres poczty elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.

7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert należy przesłać Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ dotyczący tych podmiotów.

8. Zamawiający nie wymaga składania JEDZ przez podwykonawców, o ile Wykonawca nie będzie korzystał z ich zasobów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga do sądu.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie wykonania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu w terminie określonym w art. 182 ustawy tj:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/10/2018