W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 443643-2021

03/09/2021    S171

Rumunia-Zalău: Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

2021/S 171-443643

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU
Krajowy numer identyfikacyjny: 4291786
Adres pocztowy: Strada: Maniu Iuliu, nr. 3
Miejscowość: Zalau
Kod NUTS: RO116 Sălaj
Kod pocztowy: 450016
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: ANGELICA POP – Şef serviciu Delia Hanga– Consilier achiziții publice
E-mail: primaria@zalausj.ro
Tel.: +40 260610550/149/116/ 118
Faks: +40 260661869
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zalausj.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127006
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Contract de achiziție publică lucrǎri Lucrari tehnico-edilitare pentru blocuri ANL cartier Dumbrava Nord din municipiul Zalau (retea distributie apa, retea canalizare menajera, statie de pompare pentru canalizarea menajera)

Numer referencyjny: 4291786/2021/A.2
II.1.2)Główny kod CPV
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Contractul de lucrari „Lucrari tehnico-edilitare pentru blocuri ANL cartier Dumbrava Nord din municipiul Zalau (retea distributie apa, retea canalizare menajera, statie de pompare pentru canalizarea menajera)”, va cuprinde urmatoarele categorii de lucrari :

Alimentare cu apa:

Alimentarea cu apă se va realiza de la cele două rezervoare existente aflate în incinta gospodăriei de apă din cartierul Dumbrava. În cadrul proiectului se va asigura un debit de apă pentru întregul cartier având în vedere toate necesitățile obiectivelor propuse prin PUZ. Astfel pentru întregul cartier este necesar un debit de 39,74 l/s din care cca. 29 l/s este apă pentru stins incendiu. În prima fază se vor executa rețele interioare doar pentru cartierul ANL, unde se construiesc două blocuri ANL (1 bloc ANL(P+10) și 1 bloc ANL (P+6)), iar pentru restul obiectivelor (sală polivalentă, stadion, bazin acoperit, complex comercial, grădiniță, școală, terenuri de sport etc.) se vor asigura posibilități de extindere din diferite puncte ale amplasamentului unde vor fi amplasate cămine de vane. Se propune alimentarea cartierului PUZ cu o conductă de PEHD Dn 160mm care se va racorda la rețeaua existentă de pe strada Iașului (intersecție cu strada Hunedoarei) care în momentul de față este din PEHD Dn 110mm, urmând ca după finalizarea investiției propuse de compania de apă să se refacă ramificația de pe conducta de PEHD Dn 315mm.

Rețeaua de distribuție în cartierul ANL se propune a fi realizată din conductă PEHD Dn110mm pe o lungime totală de 671m.

Conductă de transport 465m executata din PEHD PN10 Dn160 mm;

Conductă de distribuție 671m executata din PEHD Pn 6-10, cu diamentre diferite Dn63 – 110mm; Rețeaua de distribuție în cartierul ANL se propune a fi realizată din conductă PEHD Dn110mm pe o lungime totală de 671m.

Hidranți de incendiu 7 buc.;

Camine de golire 5 buc.;

Camine de aerisire 3 buc.;

Branșamente apă – 2 blocuri ANL P+10 și 1 bloc ANL P+6.

Canalizare menajera

Pentru evacuarea apei menajere de la obiectivele aflate pe amplasamentul - PUZ-Dumbrava Nord în căminul existent situat pe strada Simion Barnuțiu la intersectie cu str. Industriilor se va folosi o stație de pompare ape uzate care va refula pe o conductă PEHD De140 mm, L=568m într-un cămin nou proiectat aflat în capătul străzii Iașului. Din capătul străzii Iașului se va executa o rețea de canalizare gravitațională până la căminul existent de pe strada Simion Bărnuțiu din PVC Dn 315 mm L=485m. Canalizarea menajeră în incinta PUZ-lui se va executa din conducta PVC Dn 250 mm având o lungime totală de 839m asigurand transvazarea întregului debit de apă menajeră de pe amplasamet PUZ-lui nu doar cel din cartierul de ANL ci și racordurile viitoare de la alte obiective. Astfel pentru întregul PUZ a rezultat un debit de 12,85 l/s – conform breviarului de calcul. Acest debit a fost calculat pentru toti consumatorii cuprinsi in PUZ.

Stația de pompare, va fi tip cheson prefabricat din beton echipat cu 1+1 electropompe submersibile Q=12,85l/s, H=16,34m, iar chesonul va avea diametrul de Ø3000mm, H=3,26m.

Termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este cu 20 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste un singur termen în care va raspunde tut... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 106 097.87 RON
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45232431 Przepompownie wody odpadowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO116 Sălaj
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lucrari tehnico-edilitare pentru blocuri ANL cartier Dumbrava Nord din municipiul Zalau

II.2.4)Opis zamówienia:

Autoritatea contractantă doreşte achiziţionarea executiei lucrarilor pentru „Lucrari tehnico-edilitare pentru blocuri ANL cartier Dumbrava Nord din municipiul Zalau (retea distributie apa, retea canalizare menajera, statie de pompare pentru canalizarea menajera)”.

Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizează numai în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, prin act adiţional. Eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:

- modificari ale partilor contractante;

- schimbări/ modificări legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instrucțiuni/etc;

- solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Institutiilor ce eliberează avize/acorduri/autorizații/permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MTIC, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.);

- mobilizarea slabă a personalului de executie;

- înlocuirea personalului nominalizat pentru îndeplinirea contractului;

- prelungirea duratei contracului;

- înlocuirea/introducerea subcontractanților;

- aplicarea legii privind monumentele istorice, realizarea auditului de siguranță rutieră;

- cerințe privind cercetare și lucrări arheologice.

Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.

Prelungirea Duratei contractului se poate realiza daca sunt necesare lucrari suplimentare in baza unor Dispozitii de santier. Modificarile sunt detaliate in propunerea de contract in conformitate cu prevederile articolului 24 din propunerea de Contract de lucrari.

Valoarea estimată a lucrarilor este de 1.106.097,87 lei fară TVA

defalcata astfel:

- retea distributie apa = 360.349,39 lei fara TVA;

- retea canalizare menajera = 601.877,42 lei fara TVA;

- statie de pompare pentru canalizarea menajera = 95.968,06 lei fara TVA

- organizare de santier – 47.903,00 lei fara TVA

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Cerinţa nr.1

Neîncadrarea în prevederile art.164 din Legea nr.98/2016 (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant)

Modalitatea de indeplinire

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire prealabilă cu informatiile aferente situatiei lor, în conformitate cu prevederile art. 193, alin 1 din Legea nr.98/2016.

Cerinţa privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.164 se adresează şi asociatilor/subcontractanţilor şi terţilor susţinători, conform art.170/1 şi art. 183/1 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Încadrarea în una din situatiile prevazute la art.164 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedura.

Cerinţa nr. 2

Neîncadrarea în prevederile art.165 din Legea nr. 98/2016 (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant)

Modalitatea de indeplinire

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terţul susţinator trebuie să demonstreze că nu se încadrează în prevederile art. 165 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, cu informaţiile aferente situaţiei lor, în conformitate cu prevederile art. 193, alin 1 din Legea nr.98/2016.

Cerinţa privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 se adresează şi asociaţilor/subcontractanţilor şi terţilor susţinători, conform art. 170/1 şi art. 183/1 din Legea nr.98/2016, cu modificǎrile şi completarile ulterioare. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritaţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt certificate de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor locale sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, valabile la momentul prezentarii documentului.

Încadrarea în una din situaţiile prevazute la art.165 sau neîncadrarea în prevederile art. 166 alin (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificǎrile şi completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din prezenta procedură.

Cerinţa nr. 3

3.1 Neîncadrarea în prevederile art.167 din Legea nr.98/2016 (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant)

Modalitatea de indeplinire

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terţul susţinator trebuie să demonstreze că nu se încadrează în prevederile art. 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, cu informaţiile aferente situaţiei lor, în conformitate cu prevederile art. 193, alin. 1 din Legea nr.98/2016. Cerinţa privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 se adresează şi asociaţilor/subcontractanţilor şi terţilor susţinători, conform art.170/1 şi art. 183/1 din Legea nr. 98/2016.

Încadrarea în una din situaţiile prevazute la art.167 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedură.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritaţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt:

- cazierul judiciar al operatorului şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezulta din Certificatul emis de ONRC/actul constitutiv;

- documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166, alin. 2, art. 167, alin. 2 art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

Încadrarea în una din situatiile prevazute la art.167 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedura.

3.2 Aspect de regularitate (art. 196 din Legea 98/2016) Modalitatea de indeplinire

Modalitatea de indeplinire

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerinţa nr. 4

Declaraţia privind neîncadrarea în situaţia prevăzută la art. 59-61 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire. Acestea sunt: Ciunt Ionel, Fazakas Nicolae, Balajel Teodor, Fort Calin Cristian, Fazacas Marina Bianca, Gavrilut Amalia-Ioana, Serban Ioan Bogdan, Bogdán Zsolt Miklos, Tuduce Ioana Maria, Bujor Claudiu Vasile, Popiţ Iulian-Adrian, Dragoş Raul-Bogdan, Taloş Gheorghe, Bercean Dan Vasile, Mureşan Mihaela, Crişan Mihai, Morar Florin, Bancea Gheorghe, Bora Alexandru Octavian, Olar Gabriela-Carmen, Guler Alin-Viorel, Takács Zoltán, Goga Ramona-Ioana, Lakatos Alexandru, Curea Dănuţ, Pop Angelica, Brudasca Maria, Cuibuș Mariana, Oros Adriana, Micle Toderean Anca, Costea Ioana, Lal Cristina, Pojar Milena, Moldovan Andrada.

Modalitatea de indeplinire

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59-61 din Legea nr.98/2016

Se va completa Formularul 2 de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (terti sustinatori si subcontractanti daca este cazul), precum si DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Încadrarea în una din situatiile prevazute la art. 59-61 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedura.

Cerinţa nr. 1

Documente de inregistrare: Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire

Operatorul economic va completa cerinţa corespunzătoare în formularul DUAE din documentaţia de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 193, alin 1 din Legea nr.98/2016, inclusiv pentru subcontractanti/terti sustinatori. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie valabile/reale la data prezentarii documentului. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

- certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr.26/1990 din care să rezulte că în obiectele de activitate autorizate ale ofertantului se regaseste categoria de serviciu solicitată în documentaţia de atribuire, sau in cazul ofertantilor straini documentele echivalente emise in tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana (după caz).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatCerinţa nr. 1Informaţii privind capacitatea tehnicăCerinta nr. 1Experiența similarăOfertantul va face dovada ca in ultimii 5 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, a dus la bun sfarsit lucrari similare in valoare cumulata de cel putin 960.000,00 lei, printr-un contract sau maxim 5 contracte, completarea Formularului 11. Prin lucrari similare se intelege lucrari având ca obiect lucrări de construire și/sau de modernizare și/sau reabilitare de alimentari cu apa, si canalizare menajera, similare din punct de vedere al complexității cu cea care face obiectul achiziției, recepţionate la terminarea lucrărilor, recepţionate final sau recepție pentru părți/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcționalUltimii 5 ani se vor calcula panǎ la data limitǎ de depunere a ofertelor cu menţiunea cǎ în situaţia în care Autoritatea Contractantă decaleazǎ data limita de depunere a ofertelor cu un nou termen limitǎ, publicȃnd astfel un anunţ tip eratǎ, limita inferioarǎ a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentǎ decalǎrii, urmȃnd a fi consideratǎ îndeplinitǎ cerinţa pentru toţi operatorii economici care au prezentat dovada finalizǎrii contractului de experienţǎ similarǎ în intervalul de timp nou rezultat.Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege:- lucrari receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent;- lucrari receptionate la sfarsitul prestarii.În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte DUAE completat, iar cerinţa minimă se va considera îndeplinită în mod cumulativ. În cazul în care ofertantul are un contract realizat în comun cu alți executanți (asociere), va prezenta documente relevante din care sa rezulte valoarea serviciilor prestate în nume propriu, ca procent din valoarea totală a contractului.

Proportia de subcontractareCerinta nr. 2Cerința 1.Informaţii privind asocierea, subcontractanţii şi terţi susţinătoriOrice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, (inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participarii la procedura de atribuire), subcontractant propus sau terţ susţinător, în condiţiile prevăzute de art. 48 din HG 395/2016 cu modificǎrile şi completarile ulterioare. 1. Prezentarea Acordului de asociere – completarea Formularului 3, din care să rezulte cine este liderul asociaţiei şi partea din contract pe care o va îndeplini fiecare asociat (fizic, valoric şi procentual din valoarea contractului). 2. Prezentarea unei declaraţii privind modalitatea de încasare, de către asociere, a contravalorii lucrǎrilor executate.3. Lista cu subcontractanţii va fi însoţită de acordurile de subcontractare - completarea Formularului 4. Prezentarea DUAE - documentul unic de achiziţii european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu art. 193 din Legea nr.98/2016;Un operator economic care participă pe cont propriu şi care nu se bazează pe capacităţile altor entităţi, trebuie să completeze un singur DUAE.Un operator economic care participă pe cont propriu, dar se bazează pe capacităţile uneia sau mai multor entităţi (terţ/terţi susţinător/susţinători, subcontractanţi) trebuie să se asigure că autoritatea contractantă primeşte propriul său DUAE împreună cu un DUAE separat care cuprinde informaţiile relevante pentru fiecare din entităţile pe care se bazează.În cazul în care la procedură participă o asociere, trebuie prezentat un DUAE separat care să cuprindă informaţiile solicitate în părţile II-V pentru fiecare dintre operatorii economici participanţi

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Modalitatea de indeplinire:1. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor, informații privind numărul și data contractului/contractelor invocat/invocate drept experiență similară, valoare, data și numărul documentului de recepție sau orice alt document emis sau contrasemnat de o autoritate/entitate sau de clientul beneficiar privat, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil.Echivalenţa situaţiilor prezentate în alte valute decât leul se determină conform cursului mediu anual lei/altă valută comunicat de BNR pentru anul în care s-a încheiat contractul. Documentele justificative şi care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE şi certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica /orice alt document, urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al lucrarilor pentru confirmarea experientei similare prezentate de ofertant in cadrul DUAE.

Modalitatea de indeplinire:Modalitatea de indeplinire:Se va completa DUAE, urmând ca documentele justificative care probeazǎ cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la solicitarea autoritǎţii contractante.Se vor depune odata cu DUAE, urmǎtoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinǎtor prin care se confirmǎ faptul cǎ acesta va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate, a acordului de subcontractare şi/sau acordului de asociere, dupǎ caz.Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate de AC doar ofertantului clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert sustinator, acordul de subcontractare va include in mod obligatoriu clauzele minime din cuprinsul Formularului 4.In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica:- vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor,- vor contine valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate, iar aceasta valoare va fi in concordanta cu procentul de subcontractare inclus in Acordul de Subcontractare si declarat in DUAE,- vor fi in concordanta cu Oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica.In situatia in care Subcontractantul si-a exprimat optiunea de a fi platit direct de catre Beneficiar, Contractele de Subcontractare vor include, pe langa cele mai sus mentionate, in mod obligatoriu o anexa in care Ofertantul desemnat castigator si Subcontractantul:- vor consemna optiunea privind plata directa a Subcontractantului;- vor preciza contul bancar al Subcontractantului in care se vor realiza direct platile;- vor indica valoarea aferenta lucrarilor pentru care isi exprima optiunea privind plata directa de catre Beneficiar.Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.Ofertantii vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată, in cadrul procedurii, DUAE-ul configurat de autoritatea contractantă si generat automat de SEAP ca fisier in format .xml.Se va consulta şi Ghidul de utilizare DUAE postat pe site-ul www.e-licitatie.roNedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Notǎ: Conform art. 20 alin 7 din HG 395/2016 cu modificǎrile şi completarile ulterioare, în cazul în care existǎ discrepanţe între informaţiile prevǎzute în DUAE şi cele prezentate în anunţul de participare, prevaleazǎ informaţiile din anunt, DUAE urmând a fi revizuit corespunzǎtor.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/10/2021
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Rumuński
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/10/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/10/2021
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

In SEAP

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Membrii comisiei si persoanele imputernicite ale ofertantilor

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.3) Informații suplimentare (după caz)

1.Documentația de atribuire este afișată în SEAP, www.e-licitatie.ro. Ofertantii vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată, în cadrul procedurii, DUAE-ul configurat de autoritatea contractantă şi generat automat de SEAP ca fisier în format .xml.

2. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc in clasamentul intermediar, autoritatea contractantǎ solicitǎ ofertanţilor o nouǎ propunere financiarǎ,printr-o clarificare postata in SEAP iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiarǎ are preţul cel mai scazut.

3.Autoritatea contractantă nu va răspunde solicitărilor de clarificări făcute cu depaşirea termenului stabilit la Secţiunea I, din prezenta Fişa de date. Autoritatea contractantă va posta răspunsurile însoţite de întrebări în SEAP, conform art. 160, alin. 3 din Legea nr. 98/2016. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentaţia de atribuire este de 20 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, AC stabileste ca termenul limita în care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 11 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

4. Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizează numai în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, prin act adiţional.

Orice modificare a contractului de achiziţiei publică în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii. Detalii privind situatiile in care contractul poate fi modificat fara organizarea unei noi proceduri de achizitie se regaseste in propunerea de contract de lucrari.

5.Oferta şi documentele care o însoţesc se depun on-line semnate cu semnătura electronică extinsă, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă în baza art. 137, alin. 2, lit. j din Hotarârea nr. 395/2016.

6. Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură. Analiza documentelor perezntate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acestuia nicio responsabilitate sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

7.Ofertanţilor li se recomandă să viziteze şi să inspecteze amplasamentul, pentru estimarea eventualelor cheltuieli proprii, a riscurilor şi a tuturor datelor necesare pregătirii unei oferte fundamentate tehnico-economic, în conformitate cu datele din teren.

8. În cazul in care procedura se anuleaza, ofertantii vor fi notificati de catre autoritatea contractanta.

Notă: În toată documentaţia, acolo unde specificaţiile tehnice si/sau cerintele pentru ofertanti indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, standarde, calificari, acreditari sau alte reglementari asemenea, acestea sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs/serviciu şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii. În consecinţă aceste specificaţii sunt cons... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: www.cnsc.ro
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Termenul de depunere al contestaţiei este cel prevăzut de Legea nr. 101/2016, respectiv 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Primăria municipiului Zalau – Serviciul investiţii, achiziţii publice
Adres pocztowy: Piaţa Iuliu Maniu nr. 3
Miejscowość: Zalau
Kod pocztowy: 450016
Państwo: Rumunia
E-mail: primaria@zalausj.ro
Tel.: +40 026610550
Faks: +40 0260661869
Adres internetowy: www.zalausj.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/08/2021