Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 443652-2022

Submission deadline has been amended by:  496450-2022
12/08/2022    S155

Polen-Warschau: Architekturentwurf

2022/S 155-443652

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AMW Towarzystwo Budownicwa Społecznego "KWATERA" Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 015296322
Postanschrift: ul.Starościńska 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-516
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Stankiewicz
E-Mail: zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
Telefon: +48 223794554
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.amwkwatera.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://amwkwatera.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://amwkwatera.eb2b.com.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą w Siedlcach na podstawie koncepcji Zamawiającego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.DIR.98.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71220000 Architekturentwurf
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą w Siedlcach na podstawie koncepcji Zamawiającego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Hauptort der Ausführung:

Siedlce, ul. Kazimierza Hozera

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą w Siedlcach na podstawie koncepcji Zamawiającego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 16
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)nie podlegają wykluczeniu;

2)spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego, dotyczące:

a)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

b)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

c)sytuacji ekonomicznej lub finansowej

d)zdolności technicznej lub zawodowej - zgodnie z pkt 1.1 ppkt 2) lit. d) części XI SWZ.

2. Zamawiający nie skonkretyzował warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy):

A. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- Zgodnie z Częścią XV pkt 1.6. lit. A SWZ.

B. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

- Zgodnie z Częścią XV pkt 1.6. lit. B SWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie skonkretyzował warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/09/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/12/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/09/2022
Ortszeit: 11:45
Ort:

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej i dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Szczegółowe Informacje dotyczące procedury otwarcia ofert znajdują się w części XXII SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100).

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto - zgodnie z częścią XXVI SWZ.

3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy wskazane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części XXII SWZ i formie określonej w Części XXI SWZ:

OFERTĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ Z:

a) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1

do SWZ;

ORAZ:

a) wypełnione OŚWIADCZENIE Wykonawcy (lub OŚWIADCZENIA o ile mają zastosowanie postanowienia Części XV pkt 2 – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie lub Części XV pkt 3 – w przypadku polegania na potencjale podmiotu trzeciego) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;

b) wypełnione OŚWIADCZENIE Wykonawcy (lub OŚWIADCZENIA o ile mają zastosowanie postanowienia Części XV pkt 2 – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ;

c) wypełnione OŚWIADCZENIE (lub OŚWIADCZENIA o ile mają zastosowanie postanowienia Części XV pkt 3 w przypadku polegania na potencjale podmiotu trzeciego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3C do SWZ;

d) wykaz prac, powierzonych Podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem Podwykonawców – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;

e) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w Części XV pkt 2 – o ile Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie i zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 Ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ;

f) pełnomocnictwo – o ile jest wymagane (ze względu na umocowanie do podpisania oferty lub wspólne ubieganie się o zamówienie);

g) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Części XV pkt 3 (lub zobowiązań) – o ile Wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego;

h) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – o ile wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu;

i) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożlwiające dostęp do tych dokumentów w Załączniku nr 1 do SWZ.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa powyżej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów – o ile są to dokumenty w języku obcym.

Powyższe dokumenty sporządzone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy złożyć z wykorzystaniem Platformy Zakupowej.

Niedopuszczalne jest złożenie OFERTY w inny sposób pod rygorem jej odrzucenia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z częścią XXX SWZ – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/08/2022