Dienstleistungen - 443652-2022

Submission deadline has been amended by:  496450-2022
12/08/2022    S155

Polen-Warschau: Architekturentwurf

2022/S 155-443652

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AMW Towarzystwo Budownicwa Społecznego "KWATERA" Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 015296322
Postanschrift: ul.Starościńska 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-516
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Stankiewicz
E-Mail: zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
Telefon: +48 223794554
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.amwkwatera.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://amwkwatera.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://amwkwatera.eb2b.com.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą w Siedlcach na podstawie koncepcji Zamawiającego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.DIR.98.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71220000 Architekturentwurf
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą w Siedlcach na podstawie koncepcji Zamawiającego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Hauptort der Ausführung:

Siedlce, ul. Kazimierza Hozera

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą w Siedlcach na podstawie koncepcji Zamawiającego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 16
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)nie podlegają wykluczeniu;

2)spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego, dotyczące:

a)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

b)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

c)sytuacji ekonomicznej lub finansowej

d)zdolności technicznej lub zawodowej - zgodnie z pkt 1.1 ppkt 2) lit. d) części XI SWZ.

2. Zamawiający nie skonkretyzował warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy):

A. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- Zgodnie z Częścią XV pkt 1.6. lit. A SWZ.

B. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

- Zgodnie z Częścią XV pkt 1.6. lit. B SWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie skonkretyzował warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/09/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/12/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/09/2022
Ortszeit: 11:45
Ort:

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej i dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Szczegółowe Informacje dotyczące procedury otwarcia ofert znajdują się w części XXII SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100).

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto - zgodnie z częścią XXVI SWZ.

3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy wskazane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części XXII SWZ i formie określonej w Części XXI SWZ:

OFERTĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ Z:

a) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1

do SWZ;

ORAZ:

a) wypełnione OŚWIADCZENIE Wykonawcy (lub OŚWIADCZENIA o ile mają zastosowanie postanowienia Części XV pkt 2 – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie lub Części XV pkt 3 – w przypadku polegania na potencjale podmiotu trzeciego) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;

b) wypełnione OŚWIADCZENIE Wykonawcy (lub OŚWIADCZENIA o ile mają zastosowanie postanowienia Części XV pkt 2 – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ;

c) wypełnione OŚWIADCZENIE (lub OŚWIADCZENIA o ile mają zastosowanie postanowienia Części XV pkt 3 w przypadku polegania na potencjale podmiotu trzeciego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3C do SWZ;

d) wykaz prac, powierzonych Podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem Podwykonawców – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;

e) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w Części XV pkt 2 – o ile Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie i zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 Ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ;

f) pełnomocnictwo – o ile jest wymagane (ze względu na umocowanie do podpisania oferty lub wspólne ubieganie się o zamówienie);

g) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Części XV pkt 3 (lub zobowiązań) – o ile Wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego;

h) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – o ile wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu;

i) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożlwiające dostęp do tych dokumentów w Załączniku nr 1 do SWZ.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa powyżej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów – o ile są to dokumenty w języku obcym.

Powyższe dokumenty sporządzone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy złożyć z wykorzystaniem Platformy Zakupowej.

Niedopuszczalne jest złożenie OFERTY w inny sposób pod rygorem jej odrzucenia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z częścią XXX SWZ – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/08/2022