Diensten - 443656-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Leiden: Archiefdiensten

2018/S 196-443656

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Servicepunt71
292140280
Tweelingstraat 4
Leiden
2312 LX
Nederland
Contactpersoon: Haci Ergun
Telefoon: +31 715167560
E-mail: aanbestedingen@servicepunt71.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.servicepunt71.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ed7bb3b2ed207eaff519757624e507ee
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ed7bb3b2ed207eaff519757624e507ee
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

A4.55.2018 Opgeruimde overgang gemeente Leiden: Onttrekken, bewerken, verhuizen, opslaan en beheren van het papieren archief

Referentienummer: A4.55.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92512000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Opdracht van de gemeente Leiden omvat het ophalen en opschonen van decentraal archief, bewerken van archiefwaardig materiaal, verzorgen van een geruisloze verhuizing en opslag en beheer van het resterende papieren archief.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: Onttrekken, bewerken en verhuisklaar opleveren archief

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92512000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL337
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onttrekken:

Circa 2 km1 verdeeld over drie locaties: Stadsbouwhuis, Stationsplein en Stadhuis.

Bewerken:

Huidige archief: circa 620 m1. Onttrekken archief: circa 1 300 m1. Totaal is dit circa 1 920 m1.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2019
Einde: 01/02/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 x 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— Verlengingsopties zijn van toepassing voor de Overeenkomsten die de gemeente Leiden zal afsluiten,

— Gemeente Oegstgeest heeft de mogelijkheid om apart een Overeenkomst aan te gaan met de te selecteren Opdrachtnemers(s).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie 1.2 Aanbestedingsleidraad.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: Verhuizen, opslaan en beheer archief

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79560000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL337
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Verhuizen archief: Circa 2 900 m1 naar de archiefopslag. Circa 1 100 m1 naar de archiefbewaarplaats,

— Opslaan en beheren archief: Circa 2900 m1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2019
Einde: 01/02/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 x 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— Verlengingsopties zijn van toepassing voor de Overeenkomsten die de gemeente Leiden zal afsluiten,

— Gemeente Oegstgeest heeft de mogelijkheid om apart een Overeenkomst aan te gaan met de te selecteren Opdrachtnemers(s).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie 1.2 Aanbestedingsleidraad.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 151-346997
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Postbus 20302
's-Gravenhage
2500 EH
Nederland
Telefoon: +31 703813131
E-mail: voorlichtingsrechtbank@sgarr.drp.minjus.nl
Fax: +31 703811511

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/10/2018