Diensten - 443663-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Afstandsverwarming

2018/S 196-443663

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_22004000
Dózsa György út 41.
Budapest
1146
Hongarije
Contactpersoon: Vincze Gabriella
Telefoon: +36 13743130
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ligetbudapest.hu/

Adres van het kopersprofiel: http://ligetbudapest.hu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000671972018/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000671972018/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Épületépítési projekt szervezése

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Primer hidegenergia-szolgáltatás

Referentienummer: EKR000671972018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09324000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Primer hidegenergia-szolgáltatás nyújtása a Városligetben a VÉSZ előírásainak betartásával

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09324000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budapest XIV. kerület 29732/11 hrsz.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hőenergiával történő hidegenergia-szolgáltatás (továbbiakban: távhűtési szolgáltatás) a Városligetben már meglévő és a Liget Budapest projekt keretében megépülő alábbi középületek (továbbiakban: felhasználási helyek) részére, az alábbi feltételek szerint: – A hűtött víz méretezési hőfoklépcsője 5/15oC, az alkalmazott hűtőközeg lágyított víz. – Fogyasztói hőközpontoknál hőcserélős leválasztás történik (primer/szekunder rendszer). A távhűtési szolgáltatás folyamatossága és üzembiztonsága érdekében nyertes ajánlattevő által ellátandó további feladatok: – A távhűtési szolgáltatást biztosító hűtési központ folyamatos szakfelügyelete és a berendezések üzemeltetése. – A hűtőberendezések szükséges és törvényileg előírt – kötelező – karbantartása. – 24 órás műszaki és hibaelhárítási ügyelet biztosítása. – A bejelentéstől számított maximum 8 órán belüli hibakijavítás (ajánlat szerint, mely az értékelés részét képezi), maximum 72 órán belüli hibajavítás és a szolgáltatás helyreállítása. A távhűtési szolgáltatást az év minden napján, napi 24 órában kell a szolgáltatónak biztosítani. Felhasználási helyek és a szolgáltatás megkezdésének időpontja: – ZEN (Magyar Zene Háza): Bekötési határidő 30.4.2020, szolgáltatás megkezdésének időpontja 1.6.2020; – OLO (Olof Palme Ház): Bekötési határidő 1.3.2019., szolgáltatás megkezdésének időpontja 2.5.2019; – NEP (Néprajzi Múzeum): Bekötési határidő 30.3.2020, szolgáltatás megkezdésének időpontja 1.1.2021; – NGL (Magyar Nemzeti Galéria): Bekötési határidő 31.9.2021, szolgáltatás megkezdésének időpontja 1.1.2022; – MIH (Magyar Innováció Háza): Bekötési határidő 31.10.2020, szolgáltatás megkezdésének időpontja 1.1.2021. A felhasználási helyek hűtési energia igénye: – ZEN (Magyar Zene Háza): Nyáron 726 kW, télen (október 15. – április 15.) 0 kW, becsült éves fogyasztás 407 MWh. – OLO (Olof Palme Ház): Nyáron 309 kW, télen (október 15. – április 15.) 130 kW, becsült éves fogyasztás 306 MWh. – NEP (Néprajzi Múzeum): Nyáron 1650 kW, télen (október 15. – április 15.) 650 kW, becsült éves fogyasztás 2300 MWh. – NGL (Magyar Nemzeti Galéria): Nyáron 1600 kW, télen (október 15. – április 15.) 800 kW, becsült éves fogyasztás 1724 MWh. – MIH (Magyar Innováció Háza): Nyáron 780 kW, télen (október 15. – április 15.) 0 kW, becsült éves fogyasztás 1482 MWh. Összesen: Nyáron 5065 kW, télen (október 15. – április 15.) 1580 kW, becsült éves fogyasztás 6219 MWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Hibaelhárítás megkezdésére vállalt határidő (óra) / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A „VÉSZ előírásai" alatt Ajánlatkérő a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény rendelkezéseit érti.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okokat alkalmazza. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint jár el. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet (továbbiakban Kr.) 1.§ (1) bekezdés szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD), közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek külön-külön. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8. §, 10.§, 12.§-16.§ szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosairól. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtását kérjük (Kr. 13. §).

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7.§-ában és 16. §-ában foglaltakra is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.

A nyilatkozatok keltezése kapcsán Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a kitöltött EEKD-t (IV. rész alfa szakasz elegendő). A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra benyújtandó: P1) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolja az utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredménykimutatás. Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a beszámoló benyújtása nem szükséges. Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. P2) Ajánlattevő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes, nettó árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Eventuele minimumeisen:

Alkalmatlan ajánlattevő amennyiben: P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az utolsó három lezárt üzleti évben az adózott eredménye valamelyik évben negatív volt. A Kr. 19. § (2) bekezdés szerinti esetben ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a hőenergia és/vagy hűtési energia szolgáltatásból származó nettó árbevétele nem éri el a 689 millió Ft-ot. P2) az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele mindösszesen nem éri el a 910 millió forintot. Az alkalmassági követelmények kapacitást biztosító szerv bevonásával is teljesíthetők. A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében a P2) követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P1) alkalmassági követelménynél az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdés szerinti, kitöltött EEKD-t. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra az alábbi dokumentumokat köteles benyújtani: M1) Ajánlattevő – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján – az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével igazolhatja alkalmasságát. A Korm. rend. 22. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban, illetve igazolásban az alábbiakat kell megadni: a teljesítés idejét (kezdés és befejezés napja év/hó/nap pontossággal); a szerződést kötő másik fél nevét, valamint kapcsolattartó nevét és elérhetőségét (e-mail cím és/vagy telefonszám); szolgáltatás tárgyát és mennyiségét [olyan részletezettséggel, hogy abból az M.1) alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen]; nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván ajánlattevő vonni a teljesítésbe. Benyújtandó a szakemberek szakmai tapasztalatát ismertető – saját kezűleg aláírt – szakmai önéletrajza (a közbeszerzési dokumentumban rögzített tartalommal), továbbá a szakembereknek nyilatkozniuk kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesznek. M2) A) pont szerinti szakember esetén a végzettséget is meg kell nevezni, valamint Ajánlattevő köteles benyújtani a szakember végzettségét igazoló dokumentum másolati példányát.

Eventuele minimumeisen:

Alkalmatlan ajánlattevő amennyiben:

M1) Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben teljesített, alábbi tárgyú és mennyiségű referenciával: M1.1) a fenti időszakban legalább 3 éven át, legalább 4 664 MWh éves hőforgalmat biztosító hőellátó és elosztórendszer vagy legalább 4 664 MWh éves hőforgalmat biztosító hűtési és elosztó rendszer üzemeltetésére vonatkozó referenciával; M1.2) a fenti időszakban legalább 3 éven át végzett, hőellátó és/vagy hőelosztó rendszerrel kapcsolatos 24 órás műszaki és hibaelhárító készenlét, valamint távfelügyelet biztosítására vonatkozó referenciával. A fenti referenciakövetelmények több szerződésből is teljesíthetők. M2) Nem von be az alábbiaknak megfelelő szakembereket a teljesítésbe: A) legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű hűtőipari üzemmérnök, vagy vegyipari üzemmérnök, vagy tartósítóipari üzemmérnök, aki legalább 5 éves a végzettségnek megfelelő szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik (csak az előírt végzettség megszerzését követően szerzett tapasztalat vehető figyelembe), B) legalább 1 fő szakember, aki csőhálózatot ellátó és elosztó rendszerek üzemeltetésében legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ajánlatkérő az M2 B) alkalmassági követelménynél a megajánlott szakember szakmai gyakorlatát vizsgálja, nem pedig a betöltött munkakörét. Így az a szakember, aki rendelkezik csőhálózatot ellátó és elosztó rendszerek üzemeltetésében legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, az alkalmassági követelménynek megfelel, függetlenül attól, hogy gyakorlatát fizikai vagy szellemi munkakörben szerezte. Egy szakember több alkalmassági követelmény esetében is bemutatható, Ajánlattevő az alkalmasságigazolásakor köteles megjelölni, hogy melyik szakembert melyik pont vonatkozásban veszi igénybe. Az alkalmassági követelmények kapacitást biztosító szervezet bevonásával is teljesíthetők.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése az alábbi jogszabályok rendelkezései alapján történik: Kbt. 135. § (1), (5) -(6), (11) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerint. Az ellenszolgáltatás teljesítése: Az egyszeri csatlakozási díj a szerződéskötést követő 90 napon belül kerül kifizetésre. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdését követően havonta jogosult számlát benyújtani a szerződéstervezetben rögzítettek szerint. Kötbérek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglalt mértékben és előírások szerint. A részletes fizetési feltételeket és mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

A tárgyban korábban lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. A Liget Budapest projekt előrehaladásának megfelelően a hűtési energia szolgáltatást meg kell kezdeni. A szolgáltatónak a beruházásokkal párhuzamosan meg kell teremteni a vállalt szolgáltatáshoz szükséges infrastruktúrát. A szolgáltatás megkezdésének csúszása a projekt során kivitelezésre kerülő épületek használatba vételét akadályozná. A szolgáltatás a Városliget egészét érintő, egységes feladat, első ütemben a Magyar Millenium Háza rekonstrukciójának befejezésétől és az épület beüzemelésétől, azaz 2.5.2019-tól rendelkezésre kell állnia, így az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítését azonnal meg kell kezdeni. Emiatt a közbeszerzési eljárásra rendelkezésre álló idő nem teszi lehetővé a nyílt eljárás tekintetében biztosítandó ajánlattételi határidő alkalmazását.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/10/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/10/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Az egyes értékelési szempontonként adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. (ajánlati ár) szempont esetében fordított arányosítás, a 2. szempont (hibaelhárítás megkezdésére vállalt határidő) esetében pontkiosztási módszer, a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

2. Az ajánlati kötöttség időtartamánál 1 hónap alatt 30 nap értendő.

3. AK nem ír elő ajánlati biztosítékot és nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontot.

4. AK nem teszi lehetővé, és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását.

5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35 §-ában foglalt feltételek irányadók.

6. AK az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (valamennyi követelménynél).

7. Az eljárásban a közép-európai idő az irányadó.

8. A Kbt. 47. § (2) bek. alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2), (4) szerinti nyilatkozatát. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtásának kötelezettségét nem írja elő.

10. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlatban megtenni.

11. Az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatok/ dokumentumokat a közbeszerzési dokumentum ismerteti.

12. Részajánlat nem adható, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás műszakilag nem osztható.

13. FAKSZ-ok: dr. Morison Márk - 01042, Vincze Gabriella - 00853.

14. Ajánlatkérő közbeszerzési eljárását az EKR-ben bonyolítja le. Az eljárás elektronikus lefolytatására irányadó az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.). Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018