Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 443663-2019

20/09/2019    S182

Polska-Sanok: Usługi odśnieżania

2019/S 182-443663

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
Adres pocztowy: ul. Witkiewicza 8
Miejscowość: Sanok
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Ziajka
E-mail: dziajka@pzd.sanok.pl
Tel.: +48 134642445
Faks: +48 134642445
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pzd.sanok.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://pzd.sanok.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości km 190,095 w sezonie zimowym 2019/2020 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Numer referencyjny: ZP.2520.1.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości km 190,095 w sezonie zimowym 2019/2020 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba zadań 6

— Zadanie nr 1 Rejon Sanok - ilość km 40,972

— Zadanie nr 2 Rejon Dobra - ilość km 22,270

— Zadanie nr 3 Rejon Zagórz - Bukowsko – ilość km 33,750

— Zadanie nr 4 Rejon Zarszyn – Besko strona prawa – ilość km 49,013

— Zadnie nr 5 Rejon Zarszyn – Besko strona lewa – ilość km 23,610

— Zanie nr 6 Rejon Tarnawa – ilość km 20,480

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 Rejon Sanok - ilość km 40,972

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Sanocki

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 Rejon Sanok - ilość km 40,972

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usługi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 20/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Sezon zimowy 2019/2020 trwać będzie 100 dni

W zależności od panujących warunków atmosferycznych Zamawiający może skrócić

Sezon zimowy o max 50 dni.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na każdą z części w wysokości:

— Zadanie nr 1 Rejon Sanok - 6915,85 zł (sześć tysięcy dziewięćset piętnaście 85 /100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 Rejon Dobra - ilość km 22,270

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Sanocki

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 2 Rejon Dobra - ilość km 22,270

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usługi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 20/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Sezon zimowy 2019/2020 trwać będzie 100 dni

W zależności od panujących warunków atmosferycznych Zamawiający może skrócić

Sezon zimowy o max 50 dni.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na każdą z części w wysokości:Zadanie nr 2 Rejon Dobra - 2562,99 (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa 99/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3 Rejon Zagórz - Bukowsko – ilość km 33,750

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Sanocki

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 3 Rejon Zagórz - Bukowsko – ilość km 33,750

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usługi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 20/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Sezon zimowy 2019/2020 trwać będzie 100 dni

W zależności od panujących warunków atmosferycznych Zamawiający może skrócić

Sezon zimowy o max 50 dni.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na każdą z części w wysokości:Zadanie nr 3 Rejon Zagórz - Bukowsko – 2877,40 zł (dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem 40 /100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4 Rejon Zarszyn – Besko strona prawa – ilość km 49,013

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Sanocki

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 4 Rejon Zarszyn – Besko strona prawa – ilość km 49,013

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usługi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 20/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Sezon zimowy 2019/2020 trwać będzie 100 dni

W zależności od panujących warunków atmosferycznych Zamawiający może skrócić

Sezon zimowy o max 50 dni.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na każdą z części w wysokości:Zadanie nr 4 Rejon Zarszyn strona prawa – 6392,88 zł (sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa 88/100

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 5 Rejon Zarszyn – Besko strona lewa – ilość km 23,610

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Sanocki

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 5 Rejon Zarszyn – Besko strona lewa – ilość km 23,610

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usługi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 20/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Sezon zimowy 2019/2020 trwać będzie 100 dni

W zależności od panujących warunków atmosferycznych Zamawiający może skrócić

Sezon zimowy o max 50 dni.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na każdą z części w wysokości:Zadnie nr 5 Rejon Zarszyn strona lewa 1376,71 zł (tysiąc trzysta siedemdziesiąt sześć

71/100)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 6 Rejon Tarnawa – ilość km 20,480

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Sanocki

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 6 Rejon Tarnawa – ilość km 20,480

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usługi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 20/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Sezon zimowy 2019/2020 trwać będzie 100 dni

W zależności od panujących warunków atmosferycznych Zamawiający może skrócić

Sezon zimowy o max 50 dni.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na każdą z części w wysokości:Zanie nr 6 Rejon Tarnawa – 2985,51 zł (t dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć

51/100

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający żąda przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego

Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

Zamówienia obejmującej pełny okres realizacji zamówienia na kwotę min 200 000 zł dla jednego zadania .W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, krotność tej sumy powinna być powiększona o każde kolejne zadanie .

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Doświadczenie

Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenie poprzez

Wykazanie wykonania co najmniej dwóch usług świadczonych przy zimowym

Utrzymaniu dróg w dwóch sezonach zimowych o wielkości porównywalnej

Z przedmiotem zamówienia.

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

Wykonania zamówienia

a) Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować lub przedstawić pisemne zobowiązanie że będzie

Dysponował w pełni sprawnymi

Jednostkami sprzętu j.n. niezbędnymi do realizacji na jedno zadanie;

— pług jednostronny typu lekkiego,

— pług dwustronny typu ciężkiego

— samochód ciężarowy szt.2 z podaniem nr rejestracyjnych

— piaskarkę – szt. 2

— 1 jednostkę typu ciężkiego typu: pług wirnikowy, spychacz do śniegu, lub

Wysokowydajną ładowarkę.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyposażenia pojazdów w urządzenia do

Monitorowania pojazdów GPS z udostepnieniem aplikacji do kontroli i weryfikacji

Przez Zamawiającego.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca musi

Wykazać, krotność w/w sprzętu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy zawiera SIWZ

Zmiana umowy:

1. W trakcie realizacji postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą

Korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie

Z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

Umowy, przy czym zmiany mogą dotyczyć w szczególności:

1)zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego /Wykonawcy

2) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej,

3) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących

Potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany np. urzędowa

Zmiana stawki podatku VAT

4) odstąpienia z części wykonywania umowy w przypadku zmian administracyjnych

(przekazanie dróg w administrowanie innemu zarządcy)

2. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/10/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/12/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/10/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku

Ul. Witkiewicza 8

38-500 Sanok

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Danuta Ziajka - przewodniczacy komisji przetargowej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Rok 2020

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@ozp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne terminy odwołań określa art. 182 Pzp oraz SIWZ

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/09/2019