Roboty budowlane - 44367-2017

04/02/2017    S25    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Zabrze: Roboty budowlane

2017/S 025-044367

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Wolności 215
Zabrze
41-800
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tatarek
Tel.: +48 322776280
E-mail: jrp@wodociagi.zabrze.pl
Faks: +48 322776281
Kod NUTS: PL229

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wodociagi.zabrze.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.wodociagi.zabrze.pl/index.php/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Jednostka Realizująca Projekt, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Targowa 2
Zabrze
41-800
Polska
Osoba do kontaktów: Osoba do kontaktów: w zakresie merytorycznym: Arkadiusz Skotnicki; w zakresie procedury zamówień publicznych, w tym do przyjmowania i potwierdzania dokumentów we wszystkich sprawach formalnych związanych z postępowaniem: Małgorzata Tatarek
Tel.: +48 322776280
E-mail: jrp@wodociagi.zabrze.pl
Faks: +48 322776281
Kod NUTS: PL229

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wodociagi.zabrze.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Wolności 215, parter, pokój nr 7 (Kancelaria)
Zabrze
41-800
Polska
Osoba do kontaktów: Osoba do kontaktów: w zakresie merytorycznym: Arkadiusz Skotnicki; w zakresie procedury zamówień publicznych, w tym do przyjmowania i potwierdzania dokumentów we wszystkich sprawach formalnych związanych z postępowaniem: Małgorzata Tatarek
Tel.: +48 322776280
E-mail: jrp@wodociagi.zabrze.pl
Faks: +48 322776281
Kod NUTS: PL229

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wodociagi.zabrze.pl

I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu.

Numer referencyjny: 1S/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot niniejszego zamówienia został podzielony na dwie części:

1) Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu – Część I;

2) Dostawa samochodu specjalnego dwu funkcyjnego z urządzeniem ssąco-płuczącym do wywozu nieczystości płynnych – Część II.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Tomie III.A (Część I) oraz w Tomie III.B (Część II) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 28 207 862.35 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Roboty budowlane w ramach realizacji Inwestycji „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu położonej przy ul. Leśnej 168 w Zabrzu.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część I – przedmiot niniejszego zamówienia stanowi „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”.

Istniejąca oczyszczalnia położona jest w Zabrzu – Mikulczycach przy ul. Leśnej 168. Została oddana do eksploatacji w 1989 roku, a jej modernizację zakończono w 2003 roku. Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnym z 2011 roku, oczyszczalnię charakteryzują następujące parametry techniczne:

— średnio dobowa przepustowość Qśrd = 5000 m³/d

— RLM = 29170

Celem przebudowy jest dostosowanie jakości ścieków oczyszczonych do wymagań, określonych w nowym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi oraz w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800), w sposób szczególny dotyczącego aglomeracji o RLM 100 000 i powyżej – obowiązującego od 31.12.2014 roku.

W oparciu o aktualne i prognozowane dane, przepustowość oczyszczalni ścieków Mikulczyce po przebudowie wynosić będzie:

— średnio dobowa przepustowość Qśrd = 5000 m³/d

— RLM = 22000

Zakres prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia obejmie:

— przebudowę następujących obiektów: pompowni ścieków I°, budynku krat i stacji zlewnej, pompowni ścieków II° i osadu recyrkulowanego, czerpni pompowni ścieków II°, czerpni pompowni osadu recyrkulowanego, pompowni odcieków, reaktorów biologicznych, zbiorników retencyjnych (adaptacja osadników wtórnych), stacji odwadniania i higienizacji osadu, czerpni osadu nadmiernego ustabilizowanego, stacji dmuchaw, stacji dawkowania i magazynu reagentów, budynku socjalnego z dyspozytornią, stacji transformatorowej, komory mieszania i rozdziału, komory rozdziału ścieków, portierni, kanału odpływowego ścieków oczyszczonych z wylotem, rozdzielni reaktorów biologicznych,

— budowę następujących nowych obiektów: piaskownika, koryta pomiarowego, stacji odbioru i separacji piasku, zadaszenia węzła załadunku i higienizacji osadu, prekraty koszowej, komór tlenowej stabilizacji osadu, biofiltrów, pompowni wody technologicznej,

— rozbiórkę następujących istniejących obiektów: piaskownika, koryta pomiarowego, części reaktorów biologicznych, komory osadu czynnego, pompowni wody technologicznej, poletek osadowych,

— dostosowanie (budowa i przebudowa) infrastruktury i sieci na terenie oczyszczalni tj. rurociągów międzyobiektowych technologicznych, wod.-kan., wentylacyjnych, sieci kablowych, kanalizacji kablowej AKPiA, dróg i placów manewrowych, ogrodzenia terenu i zieleni uzupełniającej,

— wszelkie niezbędne związane z powyższymi zakresami prace przygotowawcze i pomocnicze, roboty tymczasowe,

— usługi związane i wynikające z tymczasowego wyłączenia urządzeń i obiektów, np. odwadnianie osadów z ich zagospodarowaniem.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Tomie III.A Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Metodologia realizacji zamówienia / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany max Czas postoju Urządzeń Kluczowych / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0145/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia nr POIS.02.03.00-00-0145/16.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa samochodu specjalnego dwufunkcyjnego z urządzeniem ssąco-płuczącym do wywozu nieczystości płynnych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Granice administracyjne Miasta Zabrze.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część II – przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu specjalnego dwufunkcyjnego z urządzeniem ssąco-płuczącym do wywozu nieczystości płynnych – rok produkcji pojazdu 2017, do ciśnieniowego czyszczenia i odsysania zanieczyszczeń z kanałów, sieci kanalizacyjnych oraz zbiorników ścieków sanitarnych i/lub deszczowych. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Tomie III.B Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0145/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia nr POIS.02.03.00-00-0145/16.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykaz i krótki opis warunków:

Dla obu Części: Zamawiający wymaga aby Wykonawca był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – jako aktualne na dzień składania ofert, wstępne potwierdzenie spełniania wymaganego przez Zamawiającego warunku, wypełniony odpowiednio w Części IV.A.1 JEDZ,

b) W przypadku braku wskazania w JEDZ adresu internetowego ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, potwierdzających spełnienie wymaganego przez Zamawiającego warunku wpisu do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,

Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument potwierdzający przedmiotowy warunek, na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 1 u.Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A. Dla Części I warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:

a) wykaże osiągnięcie w każdym roku obrotowym z okresu ostatnich 3-ch lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimalny roczny obrót w obszarze objętym przedmiotem zamówienia rozumianym jako przychód ze sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w kwocie co najmniej 13 000 000 PLN;

b) wykaże posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 1 200 000 PLN (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności);

c) wykaże posiadanie środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości łącznej co najmniej 2 600 000 PLN.

Dokumenty potwierdzające:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – jako aktualne na dzień składania ofert, wstępne potwierdzenie spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, wypełniony odpowiednio w Części IV.B.2a) oraz IV.B.5) JEDZ, potwierdzający, wymagany przez Zamawiającego minimalny roczny obrót w obszarze objętym przedmiotem zamówienia w kwocie co najmniej 13 000 000 PLN oraz posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 1 200 000 PLN (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności);

b) stosowną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 1 200 000 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie odpowiedzialności, a także dokument potwierdzający opłacenie składek;

Przedmiotowe dokumenty Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 1 uPzp, dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia;

c) sprawozdanie finansowe lub część ze sprawozdania za ostatnie 3 lata obrotowe, (jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku zysków i strat), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, z których winno wynikać, że średni obrót rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży za ostatnie trzy lata obrotowe (a jeżeli okres działalności jest krótszy – za wszystkie pełne lata obrotowe) wynosił nie mniej niż 13 000 000 PLN;

Przedmiotowy dokument Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 1 uPzp, dokument ten powinien być aktualny na dzień złożenia;

d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, potwierdzającą, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości łącznej co najmniej 2.600.000 PLN.

Przedmiotowy dokument Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 1 uPzp, dokument ten powinien być aktualny na dzień złożenia.

B. Dla Części II warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:

a) wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości łącznej co najmniej 1 000 000 PLN.

Dokumenty potwierdzające:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – jako aktualne na dzień składania ofert, wstępne potwierdzenie spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, wypełniony odpowiednio w Części IV.B.5) JEDZ, potwierdzający, wymagane przez Zamawiającego posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN;

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, potwierdzającą, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości łącznej co najmniej 1 000 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wymagane doświadczenie:

A. Część I

a) warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, co najmniej, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd co najmniej 20.000 RLM i o wartości robót nie mniejszej niż 20 000 000 PLN netto

Wymagane dokumenty potwierdzające:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – jako aktualne na dzień składania ofert, wstępne potwierdzenie spełniania wymaganego przez Zamawiającego warunku, wypełniony odpowiednio w Części IV.C.1a) JEDZ, zawierający wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,

b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

B. Część II

a) warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, co najmniej, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie samochodu specjalistycznego do wywozu zanieczyszczeń płynnych o pojemności zbiornika min. 9.000 litrów.

Wymagane dokumenty potwierdzające:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – jako aktualne na dzień składania ofert, wstępne potwierdzenie spełniania wymaganego przez Zamawiającego warunku, wypełniony odpowiednio w Części IV.C.1b) JEDZ, zawierający wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,

b) Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Kwalifikacje zawodowe:

Dla Części I Zamawiający wymaga Wykonawca wykazał się dysponowaniem następującymi osobami:

a) Przedstawiciel Wykonawcy – co najmniej 5 lat doświadczenia w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane, doświadczenie w r co najmniej jednej zakończonej inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej o wartości robót budowlanych co najmniej 20 000 000 PLN netto;

b) Kierownik budowy –co najmniej 10 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy, w tym doświadczenie w pełnieniu w ciągu ostatnich 10 lat funkcji Kierownika budowy na zakończonym kontrakcie obejmującym budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 20.000 RLM o wartości robót budowlanych minimum 20 000 000 PLN netto; posiadający stosowne uprawnienia wymienione w SIWZ;

c) Kierownik robót konstrukcyjnych – co najmniej 5 lat w zakresie kierowania robotami budowlanymi, posiadający stosowne uprawnienia wymienione w SIWZ;

d) Kierownik robót sanitarnych – co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie kierowania robotami budowlanymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robót budowlanych, posiadający stosowne uprawnienia wymienione w SIWZ;

e) Kierownik robót elektrycznych i AKPiA – co najmniej 5 lat w zakresie kierowania robotami budowlanymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robót elektrycznych, posiadający uprawnienia określone w SIWZ;

f) Programista PLC – osoba posiadająca doświadczenie w opracowaniu, oprogramowaniu i uruchomieniu systemu sterowania dla obiektu oczyszczalni ścieków lub innego obiektu przemysłowego, zawierającego co najmniej: (a) system nadrzędny SCADA; (b) sterowniki mikroprocesorowe swobodnie programowalne PLC i panele sterowania dla min. 600 wejść/wyjść cyfrowych i analogowych.

Wymagane dokumenty potwierdzające:

a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – jako aktualne na dzień składania ofert, wstępne potwierdzenie spełniania wymaganego przez Zamawiającego warunku, wypełniony odpowiednio w Części IV.C.2) oraz IV.C.6) JEDZ, zawierający wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Kryteria oceny: Część I

1. Cena oferty w PLN 60 %

2. Metodologia realizacji zamówienia 20 %

3. Gwarantowany max Czas postoju Urządzeń kluczowych 10 %

4. Doświadczenie osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 10 %

Część II

1. Cena oferty w PLN 60 %

2. Termin dostawy 40 %

Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp oraz art. 25 ust. 5 pkt 1-2, pkt 4-6 oraz pkt 8 uPzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:

— JEDZ

— określonych w następujących paragrafach rozporządzenia Ministra Rozwoju Dz.U. z 2016 roku, poz. 1126: § 5 pkt 1), § 5 pkt 2), § 5 pkt 3), § 5 pkt 4), § 5 pkt 5), § 5 pkt 6), § 5 pkt 7), § 5 pkt 10.

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (a także dokumentów, których Zamawiający żąda) znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej na stronie Zamawiającego.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium:

a) Dla Części I – 500 000 PLN

b) Dla Części II – 30 000 PLN

Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 uPzp. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium musi (co najmniej) odpowiadać terminowi związania ofertą. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia zarówno dla Części I, jak i dla Części II w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Umowa zarówno dla Części I, jak i dla Części II będzie rozliczana w PLN (złotych polskich). Szczegółowe informacje znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zapisy dotyczące możliwości wprowadzania zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w projekcie Umowy dla Części I (Tom II.A SIWZ) oraz dla Części II (Tom II.B SIWZ).

2. Realizacja umowy dla obu Części podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) oraz w zakresie nieuregulowanym ustawie z dnia 23.4.1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 216 roku, poz. 380 z późn. zm.).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/03/2017
Czas lokalny: 09:15
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/05/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/03/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu, tj.: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wolności 215, I piętro pokój nr 13 (Sala konferencyjna II), 41-800 Zabrze.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Każdy jest uprawniony do obecności.

Uwaga: Szczegółowe informacje na temat procedury otwarcia ofert zostały wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga dla Części I zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26.6.1974 roku Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1502, z późn. zm.; dalej k.p.) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 k.p., zgodnie z którym Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Powyższe wymaganie dotyczy osób wykonujących następujące czynności w realizacji niniejszego zamówienia:

a) roboty konstrukcyjno-budowlane,

b) roboty branży sanitarnej,

c) roboty branży elektrycznej,

d) roboty branży automatyki,

e) pozostałe roboty budowlane związane z realizacją zamówienia.

Wymaganie to nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, to jest: Projektanta, Kierownika Budowy, kierowników robót oraz Przedstawiciela Wykonawcy, programisty, technologa, ewentualnie innych osób, co do których Wykonawca lub Podwykonawca wykaże, że wykonanie ww. czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 k.p.

Wykonawca lub Podwykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz co miesiąc przez cały okres ich realizacji będzie składał Zamawiającemu oświadczenie o sposobie zatrudnienia ww. osób.

Zamawiający ma prawo żądania przedstawienia mu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zanonimizowanych umów o pracę łączących Wykonawcę lub Podwykonawcę z osobami, o których mowa powyżej.

Zasady potwierdzania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku określonego powyżej oraz sankcje dla Wykonawcy z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia ww. pracowników na umowę o pracę zostały zawarte w Tomie II.A SIWZ, tj. we wzorze Umowy w sprawie zamówienia publicznego dla Części I.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie dla Części I zamówień określonych w treści art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp, stanowiących nie więcej niż 10 % wartości przedmiotowego zamówienia.

Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp dla Części I zostanie udzielone na warunkach określonych w uPzp, w trybie zamówienia z wolnej ręki, z uwzględnieniem poniższych zasad i czynników cenotwórczych:

1)Ceny jednostkowe dla powtarzających się podobnych robót budowlanych będą przyjęte z oferty złożonej dla robót budowlanych na zamówienie podstawowe.

2) Podobne powtarzające się roboty budowlane, dla których w ofercie na zamówienie podstawowe nie wskazano cen jednostkowych, będą wyliczone w kosztorysie metodą szczegółową, przy zastosowaniu KNR, KNNR i kalkulacji własnych z uzgodnionymi wielkościami nakładów rzeczowych.

3) Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez Kosztów zakupu z aktualnego na dzień opracowania wydawnictwa Sekocenbud. W przypadku braku cen w Sekocenbud, cena będzie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli takowa na fakturze widnieje). Do cen materiałów będzie doliczany narzut Kz.

4) Ceny sprzętu będą przyjmowane wg cen najmu z aktualnego na dzień opracowania wydawnictwa Sekocenbud. Do cen sprzętu przyjętych z wydawnictwa Sekocenbud będzie naliczany narzut Kp i Zysku. W przypadku braku cen sprzętu w Sekocenbud, cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty.

3. Zamówienie podzielone jest na dwie części: Część I – roboty budowlane, Część II – dostawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów u.Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych u.Pzp.

2. Wobec niezgodnej z przepisami u.Pzp czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami u.Pzp, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jej wniesienia – jeżeli informacje te zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2017