Dienstleistungen - 443679-2018

11/10/2018    S196    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Świebodzice: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2018/S 196-443679

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
ZGK Świebodzice Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 30
Świebodzice
58-160
Polen
Kontaktstelle(n): Mateusz Synówka
Telefon: +48 746669610
E-Mail: msynowka.zamowienia@gmail.com
Fax: +48 746669610
NUTS-Code: PL517

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zgk.swiebodzice.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.swiebodzice.pl/bip-zgk
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Świebodzice.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZGK-ZP-03/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamawiający zgodnie z posiadanymi decyzjami i pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa dostarczać będzie wykonawcy odpady o następujących kodach:

— 20 03 01 (niesegregowane mieszane odpady komunalne) w ilości 6 836 Mg/rok +/- 20 %,

— 20 02 01(odpady podlegające biodegradacji) w ilości 204 Mg/rok +/- 20 %,

— 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe)w ilości 231 Mg/rok +/- 20 %.

W każdym roku obowiązywania umowy.

Ilości odpadów są wartościami prognozowanymi i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, na co wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku kiedy zamawiający nie będzie odbierał odpadów komunalnych w gminie Świebodzice oraz w przypadku zmiany zakresu powierzonej usługi zamawiający zastrzega możliwość zmian ilościowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 5 853 594.14 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90510000
90513000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL517
Hauptort der Ausführung:

Świebodzice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi pn.: Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Świebodzice.

Skrócony opis:

Zamawiający zgodnie z posiadanymi decyzjami i pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa dostarczać będzie wykonawcy odpady o następujących kodach:

— 20 03 01 (niesegregowane mieszane odpady komunalne) w ilości 6 836 Mg/rok +/- 20 %,

— 20 02 01 (odpady podlegające biodegradacji) w ilości 204 Mg/rok +/- 20 %,

— 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe)w ilości 231 Mg/rok +/- 20 %.

W każdym roku obowiązywania umowy.

Ilości odpadów są wartościami prognozowanymi i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, na co wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku kiedy zamawiający nie będzie odbierał odpadów komunalnych w gminie Świebodzice oraz w przypadku zmiany zakresu powierzonej usługi zamawiający zastrzega możliwość zmian ilościowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

Zał. nr 02 do SIWZ - wzór umowy;

Zał. nr 03 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia;

2. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.

Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, a wykonawca zobowiązuje się przy realizacji niniejszej umowy do zatrudnienia we własnym przedsiębiorstwie lub przedsiębiorstwie podwykonawcy na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), osób wykonujących następujące czynności związane z realizacją przedmiotu umowy:

— w zakresie przyjmowania, ewidencji oraz zagospodarowania odpadów komunalnych. Szczegółowe wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności oraz sposobu kontroli zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 02 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zadeklarowany poziom recyklingu odpadów / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktury / Gewichtung: 30
Kostenkriterium - Name: Koszt całkowity zamówienia / Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 5 853 594.14 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2019
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli wykaże, że:

— posiada status RIPOK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy:

Oświadczenia, iż wykonawca posiada status RIPOK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wraz z podaniem nr uchwały właściwego sejmiku województwa określającej taki status.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 Pzp (pkt 5.4. i 5.5. SIWZ);

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

2. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza również wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.

1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

Konkurencji w postępowaniu.

Uwaga. Dalszy ciąg w sekcji VI.3) Informacje dodatkowe.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku udziału w niniejszym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

— 2 zadań (zamówień, umów) polegających na zagospodarowaniu zmieszanych odpadów komunalnych, o łącznej masie minimum 7 000 Mg (ton), nieprzerwanie przez okres 24 miesięcy.

Lub

— 1 zadania (zamówienia, umowy) polegającego na zagospodarowaniu zmieszanych odpadów komunalnych od co najmniej 23 000 mieszkańców nieprzerwanie przez okres 24 miesięcy.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy:

Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zawarte są w zał. nr 02 do SIWZ- wzór umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/11/2018
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/01/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/11/2018
Ortszeit: 11:00
Ort:

ZGK Sp. z o.o., ul. Strzegomska 30, 58-160 Świebodzice, POLSKA, w pok. Prezesa Zarządu

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Październik 2020 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Kontynuacja z sekcji III.1.1.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.:

1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4. ppkt 1) i 2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

6. Zam. żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okr. w art. 22a Pzp, przedstawienia w odn. do tych podmiotów dok. wymienionych w pkt. 3. ppkt 1-4

I. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

II. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

III. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

IV. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.

V. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

VI. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp

VII. Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 Pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego

„jednolitym dokumentem”). Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolity dokument wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/10/2018