Tjenesteydelser - 443690-2019

20/09/2019    S182    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Søborg: Rådgivning i forbindelse med byggeri

2019/S 182-443690

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gladsaxe Kommune
CVR-nummer: 62 76 11 13
Postadresse: Rådhus Allé 7
By: Søborg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontaktperson: Per Worziger
E-mail: PEWORT@gladsaxe.dk
Telefon: +45 29257896

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=foiccrvtsr
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Gladsaxe Kommune - Ny Skøjtehal - Bygherrerådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af byggeherrerådgivning vedr. en ny skøjtehal i Gladsaxe Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71221000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger
71210000 Arkitektrådgivning
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Isbanevej 2, 2860 Søborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Gladsaxe Byråd har med grundlag i budgetaftalen 2019-2022 og efterfølgende politisk dagsorden, besluttet at bevillige 82 000 000 DKK til opførelse af en ny skøjtehal.

Målet er at få skabt en nyt attraktivt og moderne skøjtemiljø for Gladsaxe Skøjteløberforening og Gladsaxe Ishockey Klub, samt for byens borgere. Endvidere skal bygningen danne rammer for et godt og hensigtsmæssigt arbejdsmiljø for kommunens driftspersonale.

Endvidere er det et mål, at opføre en bæredygtig og miljørigtig bygning, med lavt energiforbrug og lave driftsomkostninger. Næremere beskrivelse om projektet findes i bilag "Programoplæg/Ideoplæg - Ny Skøjtehal i Gladsaxe"

Opgaven består i bygherrerådgivning i forbindelse fra byggeprogram til ibrugtagning af bygningen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 34
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil vurdere fremsendte referencer inden for de seneste 5 år, og Ordregiver vil ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på:

— Erfaring med projektering af skøjtehal eller teknisk rådgivningsydelser i forbindelse med skøjtehaller,

— Bygherrerådgivnings erfaring med idrætsfaciliteter,

— Bygherrerådgivning fra projektstart til aflevering på tilsvarende størrelse byggeri, herunder programmering, projektering (arkitekt og ingeniør), udbud, byggeledelse, aflevering, samt styring af tid og økonomi,

— Erfaring med rådgivning inden for miljø og bæredygtighed,

— Erfaring med at udføre totalentrepriseudbud i omvendt licitation.

Udvælgelsen vil blive foretaget på grundlag af oplysningerne om ansøgers tekniske og faglige formåen, jf. prækvalifikations- og udbudsbetingelserne pkt.5.2.2, idet Ordregiver dog forbeholder sig ret til at inddrage oplysninger, der findes andre steder i ansøgningen, der efter Ordregivers skøn har betydning for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet er et digitalt udbud og gennemføres via Ibinder. Ansøgning skal afleveres elektronisk i henhold til specifikationerne på Ibinder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udfyldelse af ESPD del IV, afsnit B:

A) Samlet årsomsætning: der anføres oplysning om samlet årsomsætning for de seneste 3 disponible regnskabsår eller ansøgers omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

B) Øvrige økonomiske og finansielle krav: der anføres oplysning om egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre juridiske enheder, i opfyldelse af et eller flere økonomiske minimumskrav vedrørende egnethed, skal ansøger vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af denne anden juridiske enhed.

Såfremt dette ikke er efterlevet, har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på den anden juridiske enheds økonomiske kapacitet.

Efter udbudslovens § 151 stk. 1 skal ordregiver inden beslutning om tildeling af opgaven kræve, at den tilbudsgiver, det er til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægger dokumentation for de oplysninger givet i ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

A) Ansøgers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller ansøgers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal være positiv.

B) Ansøger skal have en positiv egenkapital i de seneste 3 år.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes både egenkapital og omsætning som ansøgers samlede egenkapital og omsætning.

En ansøger kan basere sig på tredjemands økonomiske og finansielle formåen.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udfyldelse af ESPD del IV, afsnit C:

I ESPD del IV, afsnit C anføres oplysninger om referenceprojekter med beskrivelse af de betydeligste lignende opgaver, som tilbudsgiver helt eller delvist har udført i de seneste 5 år med angivelse af:

— Navn på bygherre og kontaktoplysninger,

— Ansøgers rolle og ansvarsområde(r) på opgaven. Herunder ønskes en uddybende beskrivelse af hvilke ydelser ansøger konkret har leveret på den pågældende opgave,

— Entrepriseform(-er),

— Størrelse på opgaven (Areal og entreprisesum),

— Dato for opgavens opstart og færdiggørelse/status for opgaven,

— Kort projektbeskrivelse og sammenlignelighed med dette projekt.

Ansøger kan vedlægge referenceark i stedet for at skrive referencer ind i ESPD´en. Der må maksimalt angives 5 referencer inkl. referencer fra andre enheder (f.eks. underrådgivere), ansøger baserer sig på. Der bør vedlægges referencer fra underrådgivere, dog stadig maksimalt 5 referencer i alt.

Referencer ud over de første 5 vil ikke blive taget i betragtning.

Til brug for Ordregivers vurdering skal ansøger angive referencer for udført arbejde, med udført arbejde menes der at som minimum skal udbudsprocessen være gennemført, i de seneste 5 år.

Er de afleveret for mere end 5 år siden vil ikke blive tillagt vægt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Såfremt flere end 5 ansøgere vurderes egnet, foretager Ordregiver en udvælgelse af de 5 bedst egnede ansøgere. Der vil i den forbindelse blive lagt særlig vægt på referencer vedr. opgaver inden for de ydelser, der er fremhævet i prækvalifikations- og udbudsbetingelserne pkt. 5.3.2.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til kontraktvilkår, som fremgår af udbudsmaterialet, herunder ABR Forenklet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/10/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/10/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger skal anvende Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed (i overensstemmelse med udbudslovens § 148).

Ordregiver har tilpasset og uploadet den elektroniske ESPD-skabelon med det øvrige udbudsmateriale på Ibinder.

Se i øvrigt Prækvalifikations- og Udbudsbetingelserne samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldning af ESPD.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 af lov om klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/09/2019