Diensten - 443723-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Reparatie en onderhoud van medische en chirurgische uitrusting

2018/S 196-443723

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Kraków
31-501
Polen
Contactpersoon: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok 20A, 31-501 Kraków
Telefoon: +48 124247046
E-mail: lsendo@su.krakow.pl
Fax: +48 124247120
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.su.krakow.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Obsługa serwisowa aparatu rezonansu magnetycznego z wyposażeniem pracującego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFP.271.144.2018.LS)

Referentienummer: DFP.271.144.2018.LS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50420000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa aparatu rezonansu magnetycznego z wyposażeniem pracującego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50420000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa aparatu rezonansu magnetycznego z wyposażeniem pracującego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Urządzenie, będące przedmiotem obsługi serwisowej:

1. Rezonans Magnetyczny 1.5T Signa HDxt, oraz 3 stacje AW współpracujące z rezonansem

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Warunki serwisu / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalifikacje personelu / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Autoryzacja / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione - aparat MR jest jedynym tego typu urządzeniem na stanie Szpitala, co wymusza jego stałą dostępność

— pierwotnie planowano w bieżącym roku zakup drugiego urządzenia, które miało pozwolić na pracę 2 aparatów jednocześnie. Jednak postępowanie przetargowe w tym zakresie zostało unieważnione i nadal konieczna jest stałą i nieprzerwana eksploatacja już posiadanego aparatu. Obecny kontrakt zapewnia taką możliwość do sierpnia br.,

— Szpital wystąpił do Ministerstwa Zdrowia, które miało współfinansować zakup rezonansu, o możliwość powtórnego postępowania zakupowego i rozliczenia go w innym terminie – wniosek ten na razie pozostał bez odpowiedzi. W tej sytuacji uzasadnia to konieczność pilnej realizacji bieżącego zlecenia dotyczącego obsługi serwisowej dla zapewnienia płynnej, nieprzerwanej pracy aparatu MR – bez łączenia go z zakupem nowego systemu.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 155-356241
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Obsługa serwisowa aparatu rezonansu magnetycznego z wyposażeniem pracującego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFP.271.144.2018.LS)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4. jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018