Dienstleistungen - 443755-2018

11/10/2018    S196    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Jabłonka: Kreditgewährung

2018/S 196-443755

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Jabłonka
491892222
ul. 3 Maja 1
Jabłonka
34-480
Polen
Kontaktstelle(n): Lidia Czerwonka
Telefon: +48 182611146
E-Mail: zpubliczne@jablonka.pl
Fax: +48 182652468
NUTS-Code: PL219

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.jablonka.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 6 725 915,96 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonka

Referenznummer der Bekanntmachung: RIOŚ.271.29.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66113000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 6 725 915,96 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonka oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części.

I cześć - kredyt w wysokości 2 101 223,68 PLN (słownie: dwa miliony sto jeden tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 68/100 zł), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonka;

II cześć - kredyt w wysokości 4 624 692,28 PLN (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 28/100 zł), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2.1.1. Wypłata kredytu: kredyt będzie udzielony na rachunek Gminy Jabłonka w terminie do 31.12.2018 r. według zapotrzebowania Zamawiającego, w dowolnych terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 892 033.86 PLN / höchstes Angebot: 1 088 513.15 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kredyt w wysokości 2 101 223,68 PLN (słownie: dwa miliony sto jeden tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 68/100 zł), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonka

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66113000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL219
Hauptort der Ausführung:

Gmina Jabłonka

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2.1. Część I kredyt w wysokości 2 101 223,68 PLN (słownie: dwa miliony sto jeden tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 68/100 zł), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonka;

2.1.1. Wypłata kredytu: kredyt będzie udzielony na rachunek Gminy Jabłonka w terminie do 31.12.2018 r. według zapotrzebowania Zamawiającego, w dowolnych terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu do dnia 31.12.2018 r.

2.1.2. Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika.

2.1.3. Oprocentowanie kredytu zmienne przez cały okres kredytowania – zmiana stopy procentowej następować będzie, co kwartał kalendarzowy wg stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, poprzedzający okres obrachunkowy, lub ostatniego dnia roboczego przed datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania, plus stała marża. W całym okresie kredytowania marża Wykonawcy pozostaje na niezmienionym poziomie.

2.1.4. W celu porównania złożonych ofert zamawiający wskazuje do obliczeń stawkę WIBOR 3M – 1,70 z dnia 11.7.2018 roku, którą należy podać w Załączniku nr 1 do SIWZ.

2.1.5. Wyłącznie do wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć datę 20.9.2018 (data przyjęta dla potrzeb złożenia oferty).

2.1.6. Zamawiający przyjmuje sposób naliczania wartości odsetek stanowiący składnik całkowitego kosztu kredytowego zgodnie z Prawem Bankowym:

1) liczba dni odsetkowych rocznie: 365/366 w roku przestępnym

2) faktyczna liczba dni w miesiącu

2.1.7. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu. Spłata odsetek następować będzie, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, na podstawie dokumentów obciążeniowych.

2.1.8. Odsetki naliczane będą od kwoty faktycznego zadłużenia, Bank nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kredyt w wysokości 4 624 692,28 PLN (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 28/100 zł), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredy

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66113000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL219
Hauptort der Ausführung:

Gmina Jabłonka

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2.2. Część II - kredyt w wysokości 4 624 692,28 PLN (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 28/100 zł), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

2.2.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4 624 692,28 PLN (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 28/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2.2.2. Wypłata kredytu: kredyt będzie udzielony na rachunek Gminy Jabłonka w terminie do 31.12.2018 r. według zapotrzebowania Zamawiającego, w dowolnych terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu do dnia 31.12.2018 r.

2.2.3. Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika.

2.2.4. Oprocentowanie kredytu zmienne przez cały okres kredytowania – zmiana stopy procentowej następować będzie, co kwartał kalendarzowy wg stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, poprzedzający okres obrachunkowy, lub ostatniego dnia roboczego przed datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania, plus stała marża. W całym okresie kredytowania marża Wykonawcy pozostaje na niezmienionym poziomie.

2.2.5. W celu porównania złożonych ofert zamawiający wskazuje do obliczeń stawkę WIBOR 3M – 1,70 z dnia 11.7.2018 roku, którą należy podać w Załączniku nr 1 do SIWZ.

2.2.6. Wyłącznie do wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć datę 20.9.2018 (data przyjęta dla potrzeb złożenia oferty).

2.2.7. Zamawiający przyjmuje sposób naliczania wartości odsetek stanowiący składnik całkowitego kosztu kredytowego zgodnie z Prawem Bankowym:

3) liczba dni odsetkowych rocznie: 365/366 w roku przestępnym

4) faktyczna liczba dni w miesiącu

2.2.8. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu. Spłata odsetek następować będzie, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, na podstawie dokumentów obciążeniowych.

2.2.9. Odsetki naliczane będą od kwoty faktycznego zadłużenia, Bank nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 147-337611
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Kredyt w wysokości 2 101 223,68 PLN (słownie: dwa miliony sto jeden tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 68/100 zł), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jabłonka

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/10/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Bank Spółdzielczy w Jabłonce
000499672
ul. Krakowska 3
Jabłonka
34-480
Polen
NUTS-Code: PL219
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 353 337.02 PLN
Niedrigstes Angebot: 302 967.45 PLN / höchstes Angebot: 367 867.59 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Kredyt w wysokości 4 624 692,28 PLN (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 28/100 zł), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/10/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Bank Spółdzielczy w Jabłonce
000499672
ul. Krakowska 3
Jabłonka
34-480
Polen
NUTS-Code: PL219
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 589 066.41 PLN / höchstes Angebot: 720 645.56 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/10/2018