Leveringen - 443769-2020

Submission deadline has been amended by:  489206-2020
22/09/2020    S184

Polen-Łódź: Personal computers

2020/S 184-443769

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Województwo Łódzkie
Nationaal identificatienummer: 7251739344
Postadres: al. Piłsudskiego 8
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL712 Łódzki
Postcode: 90-051
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Telefoon: +48 426633391
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Postadres: ul. Snycerska 8
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL712 Łódzki
Postcode: 91-302
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Telefoon: +48 426633391
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzki Urząd Pracy
Postadres: ul. Wólczańska 49
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL712 Łódzki
Postcode: 90-608
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Telefoon: +48 426633391
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego
Postadres: al. Piłsudskiego 12
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL712 Łódzki
Postcode: 90-051
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Telefoon: +48 426633327
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Postadres: al. Piłsudskiego 12
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL712 Łódzki
Postcode: 90 - 051
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Telefoon: +48 426633391
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi
Postadres: ul. Solna 14
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL712 Łódzki
Postcode: 91-423
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Telefoon: +48 426633391
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
Postadres: ul. Gabriela Narutowicz 122
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL712 Łódzki
Postcode: 90-145
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Telefoon: +48 426633391
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Postadres: al. Piłsudskiego 8
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL712 Łódzki
Postcode: 90-051
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Tylki
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Telefoon: +48 426633391
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bip.lodzkie.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://portal.smartpzp.pl/umwl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Referentienummer: ASI.272.45.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213000 Personal computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania z podziałem na dwie części:

Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby jednostek – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera załącznik nr 1 do SIWZ;

Część 2: Dostawa urządzeń drukujących oraz świadczenie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz dostawa i utrzymanie współpracującego oprogramowania monitorująco – raportującego na potrzeby jednostek – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tej części zawiera załącznik nr 1A do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000 Personal computers
30213100 Draagbare computers
30230000 Computerapparatuur
30237200 Computertoebehoren
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL71 Łódzkie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo łódzkie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część 1: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby jednostek:

1) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi;

2) Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi;

3) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi;

4) Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi;

5) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi;

6) Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi;

7) Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji dla notebooków (dotyczy Notebook I i Notebook II) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60,00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPLD.12.01.00-10-0005/18-09

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Dla części 1: 12 000,00 PLN.

2. W zakresie części 1 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa urządzeń drukujących oraz świadczenie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz dostawa i utrzymanie współpracującego oprogramowania monitorująco-raportującego

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232110 Laserprinters
79820000 Diensten in verband met het drukken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL712 Łódzki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo łódzkie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa urządzeń drukujących oraz świadczenie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz dostawa i utrzymanie współpracującego oprogramowania monitorująco-raportującego na potrzeby jednostek:

1) Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi;

2) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi;

3) Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi;

4) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 został zawarty w załączniku nr 1A do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji na urządzenia drukujące / Weging: 40
Prijs - Weging: 60,00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPLD.12.01.00-10-0005/18-09

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Dla części 2: 8 000,00 PLN.

2. W zakresie części 2 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy

3. Czas świadczenia usług obsługi wydruków na dostarczonych urządzeniach – 5 lat (01.2021 r. – 12.2025 r.)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na podstawie wskazanej w art 24 ust 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

1.3. zdolności technicznej lub zawodowej – opisane w pkt III.1.3 ogłoszenia.

2. Zamawiający nie wymaga wykazania podstaw do braku wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

3.1. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej – opisane w pkt III.1.3 ogłoszenia;

3.2. potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Uwaga: W przypadku Wykonawców będących podmiotami zbiorowymi należy złożyć również informację dot. podmiotu zbiorowego.

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 7);

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 7).

3.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt: 3.2 lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na platformie informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

1. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie:

zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykazu dostaw (załącznik nr 4A), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub dostawy/usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub dostawy/usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub dostawy/usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

b) wykazu dostaw/usług (załącznik nr 4B), wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane/są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy/usługi były wykonane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

UWAGA: W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie usług powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie lub inny dokument potwierdzający współpracę tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp.

2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Treść zobowiązania lub innego dokumentu, o którym mowa w pkt 2.1 musi określać:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów;

2) sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu lub podmiotów przy wykonywaniu zamówienia;

3) okres udziału innego podmiotu lub podmiotów przy wykonywaniu zamówienia;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Eventuele minimumeisen:

Dla części 1:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

A. Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali/zakończyli co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego (komputery i/lub notebooki) o wartości co najmniej 700 000,00 PLN brutto;

Dla części 2:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

B. Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie:

— wykonali/zakończyli co najmniej jedną dostawę drukarek i/lub urządzeń wielofunkcyjnych

o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto,

— wykonali/wykonują jedną usługę polegająca na serwisie i obsłudze drukarek i/lub urządzeń wielofunkcyjnych o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto.

W przypadku usługi wykonywanej (niezakończonej), wykonana jej część musi odpowiadać pełnemu zakresowi i wartości usługi, określonej w pkt B.

Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt A i B musi spełnić jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Analogicznie w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu trzeciego celem wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt A i B – podmiot trzeci ma spełnić ten warunek samodzielnie, natomiast każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym dla części 1 Załącznik nr 7 do SIWZ.

Projekty umów dla części 2 stanowią załączniki nr 7A i nr 7B do SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego, Wydział Procedur Zakupowych i Analiz, al. Piłsudskiego 12, pok. 509, 90-051 Łódź

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp, Wykonawca obowiązany jest złożyć do upływu terminu składania ofert następujące dokumenty:

a) jednolity europejski dokument zamówienia (wg wzoru w załączniku nr 1 do SIWZ). Informacje zawarte w ww. dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Instrukcja wypełnienia dokumentu znajduje się na stronie https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf;

b) dokument, o którym mowa w pkt III.1.3 pkt 2 ogłoszenia;

c) termin związania oferta wynosi 60 dni.

2. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega możliwość dokonania jako pierwszej czynności oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono dialogu technicznego.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, składanych w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 i załączniku nr 1A do SIWZ:

— w zakresie dotyczącym wszystkich urządzeń / sprzętu komputerowego (część 1 sprzęt komputerowy i część 2 urządzenia drukujące),

— oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie oferowane urządzenia / sprzęt komputerowy posiada deklaracje zgodności CE/certyfikat CE,

— w zakresie części 2: dokument wystawiony przez producenta urządzeń potwierdzający, że Wykonawca posiada autoryzację na serwis oferowanych urządzeń.

5. pozostałe informacje dot. postępowania (w tym składania dokumentów dot. warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia przez Wykonawców, Wykonawców ubiegających się wspólnie i podmioty trzecie, na których zasoby Wykonawca się powołuje), których ze względu na ograniczoną liczbę znaków poszczególnych sekcji niniejszego formularza, nie można było w nim umieścić, znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami udostępnianej na stronie https://portal.smartpzp.pl/umwl/ do której prowadzi przekierowanie ze strony www.bip.lodzkie.pl

Na ofertę składa się:

1) formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do SIWZ), podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (cena w formularzu powinny być podane zgodnie z pkt 13 SIWZ);

2) wykaz oferowanego sprzętu/urządzeń, w tym nazwa, model / typ (jest to element oferty sensu stricte, więc ten wykaz nie będzie podlegał uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i należy go złożyć wraz z ofertą) – według wzoru z Załącznika nr 10 do SIWZ.

Uwaga:

Do oferty należy dołączyć:

3) dokumenty określone w pkt 7.1 i 7.2.1 SIWZ;

4) dowód wniesienia wadium (dla formy innej niż pieniądz);

5) jeżeli dotyczy – w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

W przypadku wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, gdy z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej,

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Urzad Zamowien Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154pkt5 uPzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się:

7.1. w terminie 10dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane winny sposób.

7.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7.2.1 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

11. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/09/2020