Diensten - 443853-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Mornac: Verzekeringsdiensten

2018/S 196-443853

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Calitom
25160266000028
ZE la Braconne, 19 rte du Lac des Saules
Mornac
16600
Frankrijk
E-mail: marches@calitom.com
NUTS-code: FRI31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.calitom.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.calitom.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestation d'assurance

Referentienummer: Calitom-2018-S07ao
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation concerne la prestation d'assurance pour les besoins de Calitom en Charente. Elle est décomposée en 4 lots:

— lot nº 1 «Dommages aux biens et risques annexes»,

— lot nº 2 «Responsabilité et risques annexes»,

— lot nº 3 «Flotte automobile et risques annexes»,

— lot nº 4 «Protection juridique des agents et des administrateurs».

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 629 652.85 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance dommages aux biens et risques annexes

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI31
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance «Dommages aux biens et risques annexes» le marché a une durée ferme de 5 ans à compter du 1.1.2019.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les variantes sont imposées et sont définies dans l'acte d'engagement et dans les conditions particulières.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance Responsabilité et risques annexes

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66516000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI31
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance «Responsabilité et risques annexes». Le marché a une durée ferme de 5 ans à compter du 1.1.2019.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les variantes sont imposées et sont définies dans l'acte d'engagement et dans les conditions particulières.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance Flotte automobile et risques annexes

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66514110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI31
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance «Flotte automobile et risques annexes» le marché a une durée ferme de 5 ans à compter du 1.1.2019.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Les variantes sont imposées et sont définies dans l'acte d'engagement et dans les conditions particulières.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance Protection juridique des agents et des élus

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66513100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI31
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance «Protection juridique des agents et des élus» le marché a une durée ferme de 5 ans à compter du 1.1.2019.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune variante n'est autorisée

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 073-162073
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Assurance Dommages aux biens et risques annexes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Louvet Assurances
41 boulevard Denfert Rochereau — BP 90044
Cognac Cedex
16102
Frankrijk
NUTS-code: FRI31
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 186 920.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Assurance Responsabilité et risques annexes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SMACL
141 avenue Salvador Allendé
Niort
79031
Frankrijk
NUTS-code: FRI33
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 195 026.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Assurance Flotte automobile et risques annexes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Assurances Pilliot
19 rue de Saint-Martin
Aire-sur-la Lys
62120
Frankrijk
NUTS-code: FRE12
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 244 924.55 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Assurance Protection juridique des agents et des élus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sarre et Moselle SAS
17 avenue Poincaré
Sarrebourg
57400
Frankrijk
NUTS-code: FRF33
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 782.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

— le lot nº 1 a été attribué au groupement Cabinet Louvet/MMA en offre de base,

— pour le lot nº 2, la solution retenue est l'offre de base et les variantes imposées nº 1 «Responsabilité atteintes à l'environnement» et nº 2 «Protection juridique personne morale»,

— le lot nº 3 a été attribué au groupement Cabinet Pilliot/ACM/Albingia en prestation alternative «Franchise formule 1» et les variantes imposées nº 2 «Marchandises transportées», nº 3 «Auto collaborateurs», nº 4 «Auto mission élus» et nº 5 «Tous risques engins»,

— le lot nº 4 a été attribué au groupement Sarre et Moselle/CFDP.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Poitiers
15 rue de Blossac, Hôtel Gilbert
Poitiers
86020
Frankrijk
Telefoon: +33 549607919
E-mail: greffe.ta-poitiers@juradm.fr
Fax: +33 549606809
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Poitiers
15 rue de Blossac, Hôtel Gilbert
Poitiers
86020
Frankrijk
Telefoon: +33 549607919
E-mail: greffe.ta-poitiers@juradm.fr
Fax: +33 549606809
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018