Diensten - 443854-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Watford: Recruteringsdiensten

2018/S 196-443854

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Watford Borough Council
Town Hall
Watford
WD17 3EX
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Corporate Procurement Manager
Telefoon: +44 1923278370
E-mail: howard.hughes@watford.gov.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.watford.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.watford.gov.uk

I.1)Naam en adressen
As shown in the procurement documents
As shown in the procurement documents
As shown in the procurement documents
As shown i
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: As shown in the procurement documents
E-mail: howard.hughes@watford.gov.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.watford.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Applicant Tracker System

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79600000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Watford BC is proposing to establish a Framework Agreement that provides a high quality applicant tracking system and recruitment partner supplier.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 62 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

United Kingdom

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Watford BC is proposing to establish a Framework Agreement that provides a high quality applicant tracking system and recruitment partner supplier.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Functionality and user-friendliness / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: ICT specification requirements / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality of recruitment advice / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality of proposed advertising solution / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 123-279647
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
WR Group Ltd t/a “Webrecruit”
Stratford House, Waterbridge Court, Matford Park Road
Exeter
EX2 8EX
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1392829400
E-mail: sgedye@webrecruit.co.uk
NUTS-code: UKK4

Internetadres: www.webrecruit.co.uk

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 62 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 62 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The agreement is available for use by all Contracting Authorities throughout all administrative regions of the UK (as defined by the Public Contracts Regulations 2015). Please see the websites listed in the procurement documents for further details.

Any orders placed under this Framework Agreement will form a separate contract under the scope of this framework between the supplier and the specific requesting other contracting body. The Contracting Authority and other contracting bodies utilising the Framework reserve the right to use any electronic portal during the life of the agreement. The duration of the Framework Agreement is for the placing of orders.

To view this notice, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=350663759

GO Reference: GO-2018109-PRO-13339334

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Watford Borough Council
Town Hall
WD17 3EX
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1923278370
E-mail: howard.hughes@watford.gov.uk

Internetadres: http:///www.watford.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018