Diensten - 443893-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Lyon: Reclamediensten

2018/S 196-443893

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Office du Tourisme Interco. Grand Lyon
place Bellecour
Lyon
69002
Frankrijk
Telefoon: +33 472776969
E-mail: tcollet@lyon-france.com
NUTS-code: FRK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lyon-france.com/

Adres van het kopersprofiel: http://lyon-tourisme.e-marchespublics.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Association loi 1901
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Office de Tourisme

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Régie publicitaire pour les éditions OnlyLyon tourisme et congrès

Referentienummer: AO-2018-003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79341000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Commercialisation auprès d'annonceurs des espaces publicitaires sur les supports b to b et b to c édités par OnlyLyon tourisme et congrès en fidélisant les annonceurs actuels, notamment adhérents à l'office du tourisme, ainsi qu'en développant le portefeuille clients avec de nouveaux annonceurs, tous profils confondus (enseignes nationales et locales).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 285 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Commercialisation auprès d'annonceurs des espaces publicitaires sur les supports b to b et b to c édités par OnlyLyon tourisme et congrès en fidélisant les annonceurs actuels, notamment adhérents à l'office du tourisme, ainsi qu'en développant le portefeuille clients avec de nouveaux annonceurs, tous profils confondus (enseignes nationales et locales).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 40/100
Prijs - Weging: 60/100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 159-364765
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AO-2018-003
Benaming:

Régie publicitaire pour les éditions de OnlyLyon tourisme et congrès

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sarl AF Communication
10 allée Hispano Suiza
Montélimar
26200
Frankrijk
Telefoon: +33 475518840
E-mail: info@afcommunication.com
NUTS-code: FRK23
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 285 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
Lyon
69003
Frankrijk
Telefoon: +33 478141010
E-mail: greffe.ta-lyon@juradm.fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018