Diensten - 443951-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Vrachtbehandeling

2018/S 196-443951

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J.Ch. Szucha 23
Warszawa
00-580
Polen
Contactpersoon: Małgorzata Piotrowska, Agnieszka Pikuta
Telefoon: +48 225239910
E-mail: bzp@msz.gov.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.msz.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prace gospodarcze i transportowe

Referentienummer: BDG.741.024.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63110000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Część I Przedmiotem zamówienia jest systematyczne świadczenie na rzecz Zamawiającego pracy, w maksymalnej liczbie 38 000 roboczogodzin, polegających na:

1. Przemieszczaniu (unoszeniu, podnoszeniu, układaniu, przewożeniu, przenoszeniu, przesuwaniu, przetaczaniu,) przedmiotów, ładunków lub materiałów, w szczególności sprzętu elektronicznego (np.: drukarek, komputerów, monitorów), sprzętu AGD (np.: odbiorników TV, klimatyzatorów przenośnych, ekspresów do kawy), mebli (np.: biurek, krzeseł, szaf, stołów) i innych przedmiotów (np.: elementów wystroju wnętrz).

2. Załadunku i rozładunku pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego.

Część II Przedmiotem zamówienia jest usługa realizowana cyklicznie, polegająca na przenoszeniu i transporcie szaf metalowych, sejfów oraz innych przedmiotów na potrzeby MSZ w/i między lokalizacjami wskazanymi przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 030 918.71 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prace gospodarcze

Perceel nr.: I
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63111000
98300000
60000000
63110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – lokalizacje Zamawiającego znajdujące się na terenie m. st. Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest systematyczne świadczenie na rzecz Zamawiającego pracy, w maksymalnej liczbie 38 000 roboczogodzin, polegających na:

1. Przemieszczaniu (unoszeniu, podnoszeniu, układaniu, przewożeniu, przenoszeniu, przesuwaniu, przetaczaniu,) przedmiotów, ładunków lub materiałów, w szczególności sprzętu elektronicznego (np.: drukarek, komputerów, monitorów), sprzętu AGD (np.: odbiorników TV, klimatyzatorów przenośnych, ekspresów do kawy), mebli (np.: biurek, krzeseł, szaf, stołów) i innych przedmiotów (np.: elementów wystroju wnętrz).

2. Załadunku i rozładunku pojazdów, będących w dyspozycji Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług w zakresie do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Wykonywanie czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazanych w treści pkt. I OPZ - Część I – prace gospodarcze (Załącznik nr 1a do SIWZ), polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy i wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób je wykonujących w pełnym wymiarze czasu pracy.

Termin wykonania zamówienia: 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące licząc od dnia podpisania umowy, (jednak nie wcześniej niż od dnia 15.10.2018 r.) lub do dnia wyczerpania środków finansowych przewidzianych na maksymalne wynagrodzenie w wysokości brutto (§ 3 ust. 1 umowy), z zastrzeżeniem § 4 umowy, jeżeli środki te zostaną wykorzystane w terminie wcześniejszym.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas przystapienia do realizacji zapotrzebowań ponadstandardowych / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji w trakcie obowiązywania umowy z wykorzystania części z maksymalnej liczby roboczogodzin wskazanych w § 1 ust. 1 umowy, nie większej niż 30 % roboczogodzin, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy.

2. W związku ze skorzystaniem przez Zamawiającego z Prawa Opcji, Maksymalne Wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do niewykorzystanej ilości roboczogodzin. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy prawo do roszczeń.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prace transportowe

Perceel nr.: II
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000
63111000
98300000
63110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – lokalizacje Zamawiającego znajdujące się na terenie m. st. Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizowana cyklicznie, polegająca na przenoszeniu i transporcie szaf metalowych, sejfów oraz innych przedmiotów na potrzeby Ministerstwa Spraw Zagranicznych w/i między lokalizacjami wskazanymi przez Zamawiającego na terenie m. st. Warszawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1b do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług w zakresie do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Termin wykonania zamówienia: 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące licząc od dnia podpisania umowy, (jednak nie wcześniej niż od dnia 15.10.2018 r.) lub do dnia wyczerpania środków finansowych przewidzianych na maksymalne wynagrodzenie w wysokości brutto (§ 3 ust. 1 umowy), z zastrzeżeniem § 4 umowy, jeżeli środki te zostaną wykorzystane w terminie wcześniejszym.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas realizacji / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1.Zamawiający zastrzega prawo rezygnacji w trakcie obowiązywania umowy z realizacji części przedmiotu umowy nie więcej jednak niż do 30 % wartości umowy.

2.W wyniku zastosowania prawa opcji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do niewykorzystanej liczby czynności objętych przedmiotem umowy. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy prawo do roszczeń.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 135-308489
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: I
Benaming:

Prace gospodarcze

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Transfer Team Agnieszka Tyrańska
ul. Krzyszkowicka 53
Wieliczka
32-020
Polen
E-mail: mariusz.tyranski@onet.pl
NUTS-code: PL214
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 211 983.74 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 953 707.32 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: II
Benaming:

Prace transportowe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Omega Serwis Tomasz Rożnowski
Piaskowa 3 lok. 41
Legionowo
05-119
Polen
E-mail: tomek@omegaserwis.com
NUTS-code: PL912
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 107 566.67 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 211.39 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018