Услуги - 443954-2014

30/12/2014    S250    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Услуги по подвързване и доставка на кашони за архивиране за Съда на Европейския съюз

2014/S 250-443954

Обявление за възложена поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Съд на Европейския съюз
Официална пощенска служба
На вниманието на: г-жа Eva Anglessy
2925 Люксембург
Люксембург
Адрес за електронна поща: batim.logist@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2650

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Услуги по подвързване и доставка на кашони за архивиране за Съда на Европейския съюз.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 15: Издателски услуги и услуги по печат срещу възнаграждение или по договор
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Великото херцогство Люксембург.

код NUTS LU

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Целта на поръчката е да:
— предостави услуги по подвързване на оригинали на досиета по случаи, доведени до приключване от Съда,
— достави кашони за архивиране за съхранение на оригинални копия на разпореждания и решения на Съда и Съда на публичната служба.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79971200

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 77 390 EUR
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
CJ7/2014.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 140-250464 от 24.7.2014

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: CJ7/2014 Заглавие на обособената позиция: Услуги по подвързване и доставка на кашони за архивиране за Съда на Европейския съюз
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
16.12.2014
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 5
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Legatoria e Restauro Gamba
via Bligny 38/40
25127 Brescia BS
Италия

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 77 390 EUR
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Люксембург
Люксембург
Телефон: +352 4303-1

VI.3.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно.
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18.12.2014