Υπηρεσίες - 443955-2014

30/12/2014    S250    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Σύμβαση στον τομέα των μηχανημάτων ανύψωσης — Αντικατάσταση των εσωτερικών επενδύσεων των θαλάμων ανελκυστήρων των πύργων A και B και των βάσεων

2014/S 250-443955

Γνωστοποίηση ανάθεσης σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική Διεύθυνση Υποδομών, Διεύθυνση Κτιρίων
plateau de Kirchberg
Υπόψη: Ajamian Krikor
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-3358
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: db-ao-2014-11@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-3637

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://curia.europa.eu/

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση
Σύμβαση στον τομέα των μηχανημάτων ανύψωσης — Αντικατάσταση των εσωτερικών επενδύσεων των θαλάμων ανελκυστήρων των πύργων A και B και των βάσεων.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 27: Λοιπές υπηρεσίες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, plateau de Kirchberg, 2925 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Κωδικός NUTS LU00

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
II.1.4)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CJUE), το οποίο βρίσκεται στο plateau de Kirchberg στην πόλη του Λουξεμβούργου σε ένα συγκρότημα 9 κτιρίων μεταξύ των οποίων 2 πύργοι 26 ορόφων, αποφάσισε να προκηρύξει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, προκειμένου να προβεί στην αντικατάσταση των εσωτερικών επενδύσεων των θαλάμων ανελκυστήρων των 2 πύργων.
II.1.5)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

42416100, 42416000, 42419510, 45313000, 45313100

II.1.6)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
II.2)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων
II.2.1)Συνολική τελική αξία της σύμβασης/των συμβάσεων
Αξία: 119 593,13 EUR

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή
CJ11/2014.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

Προκήρυξη σύμβασης

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2014/S 167-297205 της 2.9.2014

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ: CJ11/2014 / Προκήρυξη σύμβασης 2014/S 167-297205 Ονομασία: Σύμβαση στον τομέα των μηχανημάτων ανύψωσης — Ανακαίνιση των εσωτερικών επενδύσεων των θαλάμων ανελκυστήρων των πύργων A και B και των βάσεων
V.1)Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης:
8.12.2014
V.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν: 2
V.3)Επωνυμία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση

Otis Luxembourg
44, rue des Bruyères
1274 Howald
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 495171247
Φαξ: +352 496831

V.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης:
Αξία: 120 000 EUR
Συνολική τελική αξία της σύμβασης:
Αξία: 119 593,13 EUR
Χωρίς ΦΠΑ
V.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες
Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολάβο: ναι
Αξία ή ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί υπεργολαβικά σε τρίτους:
Ποσοστό: 90 %

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.2)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.3)Διαδικασίες προσφυγής
VI.3.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cfi.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2100

VI.3.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Εντός 2 μηνών από τη γνωστοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημερομηνία που ο ίδιος έλαβε γνώση.
Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την αναγγελία προθεσμίας υποβολής προσφυγών.
VI.3.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.4)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
18.12.2014