Supplies - 44396-2021

29/01/2021    S20

България-Русе: Медицински консумативи

2021/S 020-044396

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Комплексен онкологичен център — Русе“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 117527022
Пощенски адрес: ул. „Независимост“ № 2
Град: Русе
код NUTS: BG323 Русе
Пощенски код: 7002
Държава: България
Лице за контакт: Венцислава Апостолова
Електронна поща: kocruse@abv.bg
Телефон: +359 82819928
Факс: +359 82834339
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://kocruse.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18122
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/106008
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/106008
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на общи медицински изделия и препарати за дезинфекция за нуждите на „КОЦ — Русе“ ЕООД по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия и препарати за дезинфекция за нуждите на „КОЦ — Русе“ ЕООД. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в техническата спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 391 808.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Превързочен материал

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на „КОЦ — Русе“ ЕООД на адрес гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1.1. Памук — килограм — 300

1.2. Марля — 1 м/1 м — брой — 60

1.3. Марля — 5 кв. м — брой — 20

1.4. Марля — мин. 17 нишки/кв. м, 100 % памук, 100 см/200 м — метър — 100 000

1.5. Компреси марлени 5 / 5 х 16 дипли — 100 бр. в опаковка — опаковка — 3 000

1.6. Компреси марлени 7,5 / 7,5 х 16 дипли 100 бр. в опаковка — опаковка — 3 000

1.7. Компреси марлени 10 / 10 х 16 дипли 100бр в опаковка — опаковка — 6 000

1.8. Бинт марлен 10 см / 10 м /100 % памук/ — брой — 3 500

1.9. Марлени Компреси Микулич 45/45 см, 6 д. с и без РКН — брой — 50

1.10. Пластир прозрачен порьозен 5/5 — брой — 2 000

1.11. Санпласт 5 / 5 на текстилна основа — брой — 4 000

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 97 485.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Превръзки и консумативи за операционна

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

2.1Кохезивен бинт с крепова структура и специално покритие без латекс, 43%вискоза, 37%памук, 20%полиамид, 85%разтегливост, неприлепващ към кожа, коса и дрехи, сплетка лито,индивидуална опаковка,размер 10см/20см-брой-200

2.2Стерилна самофиксираща се превръзка за канюли от нетъкан материал с прозорец от прозрачен филм за мониториране и прорез; с два допълнителни фиксиращи стрипа;овална форма, размер 9 х 7 см, 100 бр./опаковка-брой-24000

2.3Хипоалергична самозалепваща лента за фиксиране на превръзки /ролка/ от нетъкан текстил – 10м/10см-брой-1000

2.4Хипоалергична самозалепваща лента за фиксиране на превръзки /ролка/ от нетъкан текстил – 10м х 20 см-брой-100

2.5Стерилна самофиксираща се превръзка със заоблени краища от 100 % полиестерен нетъкан материал с двуслойна подложка с размер,посочен на опаковката от пропусклив мрежест контактен слой от полиетилен, незалепващ за раната и абсорбиращ, вискозен слой, хипоалергичен синтетичен адхезив без колофон, латекс и фталати; размер 25/10 см., подложка 20,5/5,5 см.-брой-1000

2.6Стерилна самофиксираща се превръзка със заоблени краища от 100 % полиестерен нетъкан материал с двуслойна подложка: пропусклив мрежест контактен слой от полиетилен, незалепващ за раната и абсорбиращ, вискозен слой, хипоалергичен синтетичен адхезив без колофон, латекс и фталати;с мерителна скала на опаковката и предпазно фолио с напречно отлепяне, размер 20/10 см., подложка 16/5,5см-.брой-1000

2.7Стерилна самофиксираща се превръзка със заоблени краища от 100 % полиестерен нетъкан материал с двуслойна подложка с размер, посочен на опаковката от пропусклив мрежест контактен слой от полиетилен, незалепващ за раната и абсорбиращ, вискозен слой, хипоалергичен синтетичен адхезив без колофон, латекс и фталати;с мерителна скала наопаковката и предпазно фолио с напречно отлепване, размер 35/10 см.,20,5/5,5см.-брой-1000

2.8Стерилна памперсна атравматична превръзка-компрес, абсорбираща сърцевина от разбита целулоза без съдържание на латекс, колофон и фталати 10 х 20 смброй1000

2.9Самозалепваща филм-лента на ролка за прикрепяне и фиксиране на превръзки от водонепроницаем прозрачен ПЕ филм с хипоалергичен адхезив без колофон и носеща хартия с вълнообразно рязане с отлепяне в две стъпки; размер: 10см х 10м-брой-200

2.10Стерилна тюлена мазева превръзка с антибактериален ефект, импрегнирана с метално сребро и смес от естери на натурални мастни киселини и глицерол от растителен произход,размер 10/20 см., 3 бр.в опаковка-брой-30

2.11Еднократен стерилен сет за махане на конци, съдържащ: 3 марлени компреса 5х5 см. 17 нишки 8 дипли, пинсета с остри краища и оребрена повърхност 13x3 см, лезвие от карбон с удължен край и сърповидна форма 6,5х0,8 см, PVC контейнер 5,7х16,5см -брой-100

2.12Стерилна самофиксираща се превръзка за ЦВП/канюли от нетъкан материал с прозорец отпрозрачен филм за мониториране и прорез;с три допълнителни фиксиращи стрипа;овална форма;размер 10/12см.-брой-10000

2.13Еднократен стерилен сет за хирургичен шев,съдържащ 1 чаршаф с отвор 48/48 см., 4 тупфера от НТТ размер слива,1 метална ножица права с остри върхове,1 метална Adson пинсета,1 метален иглодържател Mayo-Hegar 14 см.-брой-50

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 29 608.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Спринцовки и игли

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

3.1Спринцовки за артериална кръв,1мл, с хепарин до 50IU,стерилна-брой-200

3.2Спринцовки без игла двукомпонентни от Ethylene Polypropylene Copolymer (PP)/съответстват на ISO 7886-1 в кутии по 100 бр. 2 мл-брой-15000

3.3Спринцовки без игла двукомпонентни от(PP/съответстват на ISO 7886-1 в кутии по 100 бр.5 мл-брой-16000

3.4Спринцовки без игла двукомпонентни от PP/съответстват на ISO 7886-1 в кутии по 100 бр. 10 мл-брой-30000

3.5Спринцовки без игла двукомпонентни отPP/ съответстват на ISO 7886-1 в кутии по 100 бр.20 мл -брой-20000

3.6Спринцовки без игла трикомпонентни от PP, с ограничителен ринг предотвратяващ случайно изваждане, уплътнител от Polyisoprene/, наконечник центричен луер слип, обем 2 мл. с разширение до 2.5 мл., градуировка 0.1 мл., съответстват на ISO 7886-1 в кутии по 100 бр.-брой-39000

3.7Спринцовки без игла трикомпонентни отPP, уплътнител от Polyisoprene/съответстват на ISO 7886-1 в кутии по 100 бр.5 мл-брой-40000

3.8Спринцовки без игла трикомпонентни от PP уплътнител от Polyisoprene/съответстват на ISO 7886-1 в кутии по 100 бр.10 мл-брой-20000

3.9Спринцовки без игла трикомпонентни от PP, уплътнител от Polyisoprene/съответстват на ISO 7886-1 в кутии по 100 бр.20 мл-брой-30000

3.10Спринцовка трикомпонентна 1 ml с отделяема игла 29 G x 1/2 (0.33 x 12), 100 деления ИНСУЛИН, в кутии по 100 бр.-брой-500

3.11Спринцовки без игла трикомпонентни от PP, уплътнител от Polyisoprene/съответстват на ISO 7886-1 в кутии по 100 бр.2 мл ЛУЕР ЛОК-брой-20000

3.12Спринцовки без игла трикомпонентни от PP, уплътнител от Polyisoprene/съответстват на ISO 7886-1 в кутии по 100 бр.5 млЛУЕР ЛОК-брой-2500

3.13Спринцовки без игла трикомпонентни от PP, уплътнител от Polyisoprene/съответстват на ISO 7886-1 в кутии по 100 бр.10 млЛУЕР ЛОК-брой-1000

3.14Спринцовки без игла трикомпонентни от PP, уплътнител от Polyisoprene/съответстват на ISO 7886-1 в кутии по 100 бр.20 млЛУЕР ЛОК-брой-30000

3.15Спринцовки без игла трикомпонентни от PP, уплътнител от Polyisoprene/съответстват на ISO 7886-1, катетърен връх, 50-60 мл -брой-3000

3.16Спринцовка трикомпонентна 1 ml БЕЗ игла, 100 деления ИНСУЛИН, в кутии по 100 бр.-брой-500

3.17Спринцовки трикомпонентни от PP, уплътнител от Polyisoprene/, бутало с пушер, съответстват на ISO 7886-1, мъжки луер лок, 50-60 мл, перфузорна-брой-2500

Игли:

3.19 18G 1.2х40мм 100бр./5000каш.-брой-70000

3.20 20G 0.9х40мм жълти- брой-20000

3.21 21G 0.8х40мм зелени-брой-15000

3.22 22G 1.5/0.7х40мм /черни /-брой-40000

3.23 23G 0.6х30мм сини-брой-5000

3.24 25G 0.5х16мм -брой-1000

3.25 26G 0.45х12мм-брой-500

3.26 20G 0.9х50мм жълти -брой-50000

3.27 21G 0.8х50мм зелени -брой-50000

3.28 22G 0.7х30мм черни- брой-30000

3.29 27G 1/2 0.4х12мм сиви-брой-2000

3.30 27G 0.4х18мм сиви-брой-2000

3.31Игли за инсулинови писалки 31G 0.26х6мм /оп.100бр/ 5 000каш-.брой-5000

3.32Игли за спинална анестезия с връх тип «Атравматичен»,G25-G27 дължина 88 мм, полиран вътрешен лумен, ергономична прозрачна ръкохватка с цветно кодиране на диаметъра, с игла - водач, /въвеждаща игла/-брой-200

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 34 159.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Удължители за перфузия, инфузионни и трансфузионни системи

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

4.1Удължител за перфузия с луер лок наконечници, дебелина 1.45 х 2.75 мм, дължина 200cm-брой-400

4.2Удължители за перфузия с луер лок накрайник, деб.1,45х2, 75мм, стер. дълж. 150см, съвместим с апарат OPTISTAT-№CI1205E007,наличен при възложителя-брой-5000

4.3Система инфузионна с мека еластична камера 70 мм, иглен въздуховод с капаче, с игла 21 G x 1 1/2, шлаух с дължина 150 см. и луер наконечник -брой-60000

4.4Система инфузионна с пластмасов спайк, филтър за разтвора 15 мк, камера от PVC с въздушен филтър с капаче, удължител 150 см., конектор луер, адаптер от латекс с възможност за инжектиране, игла 21 G, регулатор на потока от ABC-брой-1000

4.5Система кръвопреливна с PVC камера 90 мм, спайк от ABC, въздуховод с капаче и въздушен филтър, кръвен филтър 200 мк., удължител 150 см. с луер наконечник и игла 18 G x 1 1/2, ругулатор на потока от ABC-брой-1000

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 29 108.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Трипътно кранче, запушалки

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

5.1Кранче трипътно за налягане до 4 бара, дебит: 500 ml / min +/- 10 %, 1 бр./оп, 50 бр./кутия-брой-3600

5.2Запушалки за източници с комбинирана функциязатварящи луер/луер лок мъжки или женски накрайници-брой-10000

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 436.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Разтвори за иригация и системи, стентове

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

6.1Разтвор за периоперативна, оперативна и постоперативна иригация. ECOBAG торба 3000мл. с ECOCLICK накрайник. Два стерилни порта за иригация и за инжектиране на добавки.-брой-200

6.2Разтвор за периоперативна, оперативна и постоперативна иригация.ECOBAG торба 5000мл. с ECOSPIKE накрайник. Два стерилни порта за иригация и за инжектиране на добавки.-брой-200

6.3Разтвор за периоперативна, оперативна и постоперативна иригация. ECOBAG торба 3000мл. с ECOCLICK накрайник. Два стерилни порта за иригация и за инжектиране на добавки-брой-300

6.4Иригационна система с ECOCLICK механизъм съвместима с ECOBAG торби 3000мл., с капкова камера, ролкова клампа, винтова (Luer Lock) връзка към артроскопски апарат, дължина 330см.-брой-300

6.5Иригационна система с ECOSPIKE механизъм съвместима с ECOBAG торби 3000мл. и 5000мл., с капкова камера, ролкова клампа, винтова (Luer Lock) връзка към артроскопски апарат, дължина 330см.-брой-500

6.6Двойна иригационна система с ECOSPIKE механизъм съвместима с ECOBAG торби 3000мл. и 5000мл., с капкова камера, ролкова клампа, 15см. силиконов сегмент за връзка с резектоскоп, дължина 210см. Показан за иригация след ТУР.-брой-500

6.7Сак "Сорбитол - Манитол" 3 % 3л-брой-800

6.8Система за инфузионен сак еквивалент на Екоклик система-брой-400

6.9Фотозащитена трикомпонентна перфузорна спринцовка (съвместима с перфузор Браун), Луер-лок, без игла;Материал – полипропилен, специално обработени плъзгащи повърхности, непрозрачен цилиндър;неизтриваща се градуировка нанесена по буталото;Обем: 50 ml. -брой-300

6.10Фотозащитена интравенозна система за подаване светлочувствителни инфузионни разтвори - гравитационна интравенозна система с пластмасова игла, за твърди и деформируеми контейнери; самообезвъздушаваща се и филтър за бързо пълнене, клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче; капкова камера за 20 капки = 1 ml; 15 μm фил, луер лок винтова връзка към пациента. Дължина 180 см.-брой-4000

6.11Система за цитостатици с 0,2 микрона инфузионен филтър,без PVC и латекс,с пластм.игла и филтър за въздух и луер лок захващане, дължина 150см.-брой-10000

6.12Аспиратор за многодозови флакони с вентилиращ филтър 0,45 мm/антибактериален/,клапа /за затваряне на обърнати контейнери и предпазване от прокапване/-брой-2000

6.13Аспиратор за многодозови флакони с вентилиращ филтър 0,2 мm /антибактериален/,с филтър за частици 5мm /подходящ за прахообразни медикаменти, предпазва от замърсяване с частици/-брой-10000

6.14Аспиратор за многодозови флакони с вентилиращ филтър 0,2 мm /антибактериален/,подходящ за използване на токсични вещества, с микровръх /намалява остатъчния обем/-брой-6000

6.15Игла за порт-катетър Surecan с крилца 22G/0,7mm/x 25mm-брой-400

6.16Уретерални стентове JJ отворен /затворен, Сн 6; 7,28см,полиуретан с водач 0,035, бутало и фиксатор-брой-100

6.17 Уретерални стентове JJ, отворен /затворен Сн 6;7, 26 см,полиуретан с водач, бутало и фиксатор-брой-100

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 188 018.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Ръкавици - нестерилни и стерилни

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

7.1Ръкавици латексови, нестерилни, с пудра, с ръбче, отговарят на межд. стандарт BS455, част1,2,3,4 за латексови ръкавици с прил. в мед, евр. дир. 93/42/ЕЕС,класI,AQL1,5,тегло 5+/-0,2 g/size M-ENW50,р S/M/L-бр-1500007.2Ръкавици латексови нестерилни без пудра,с ръбче, тг на межд ст BS455,част1,2,3,4 за латексови ръкавици с прил в мед. евр. дир.93/42/ЕЕС,класI,AQL1,5,тегло 5.8+/-0,2 g/size M-ENW58,р S/M/L-бр-2000007.3Ръкавици нитрилови нестерилни без пудра,с ръбче,отг на межд ст BS455,част1,2,3,4 за латексови ръкавици с прил в мед,евр дир93/42/ЕЕС,класI,AQL1,5,тегло 3+/-0,2 g/size M-ENW30 и категория I съгл дир89/686/ЕЕС р S/M/L-бр-5000007.4Ръкавици латексови, без пудра, леко хлорирани,под 50 мкгр протеини на грам, усилени,с удължен маншет, сини, за рискови манипулации, р S/M/L/XL-бр-10007.5Нестерилни ръкавици от синтетичен нитрил с вътр полимерно покритие, без съд на латекс и пудра,грапави в областта на пръстите,силно еластични и устойчиви на късане,дължина 240мм,дебелина 0,10 мм, с класификация като МИ и ЛПС, цвят-бял,200 бр./оп.,р S,M,L,XL-рой-2000007.6Стерилни ръкавици, естествен, гумен латекс без пудра.Съотв на Евр дир за мед изд 93/42/ЕЕС класIIa, Дир за лични предпазни ср 89/686/ЕЕС клас III и EN455,EN 375,ASTM D3577. AQL1.Р:6.00;6.5,7.00,7.5,8.0,8.5-чифт-150007.7Стерилни анат хирург.ръкавици с 2 CE сертиф като мед.изд и като ЛПС, от чист натурален латекс без пудра съд на водоразтворими протеини 7.8Ръкавици хирургически,стерилни,латексови,с пудра от царевично нишесте,одобрено от USA FDA,дебелина на пръстите 0.20 мм,на дланта 0.13 мм,на маншета 0.12 мм,усилие на опън 21 Mpa,на скъсване 12N,AQL1.5 за 1000 ml water leak test Покриват всички изисквания на межд ст за мед изд клас II a в съотв с дир 93/42/EEC и потвърдени с тестове, определени в EN455 -1-water leak test, 2-физически параметри, 3-съдържание на протеини, 4-физически параметри след периода на стареене и ASTM D3577 и лични предпазни средства клас III срещу химични продукти, вируси и други микроорганизми в съответствие с директива 89/686/EEC и потвърдени с тестове, определени в: EN 420-функционални възможности, EN 374-1-защита срещу химични продукти и микроорганизми,EN 374 2-устойчивосто на преминаване,EN 374-3-химикали, EN 388-механични рискове от пробождане и прорязване, ASTM F1671- проникване на вируси. Размери: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9-чифт-150007.9Ръкавици хирургически, стерилни, латексови, без пудра, с хидрофобно покритие дебелина на пръстите 0.22 мм, на дланта 0.20 мм, на маншета 0.18 мм, усилие на опън до 28 Mpa, на скъсване до 19 N, AQL 1 за 1000 ml water leak test Покриват всички изисквания на международните стандарти за медицински изделия клас II a в съответствие с директива 93/42/EEC и потвърдени с тестове, определени в EN455 -1-water leak test, 2-физически параметри, 3-съдържание на протеини, 4-физически параметри след периода на стареене и ASTM D3577 и лични предпазни средства клас III срещу химични продукти, вируси и други микроорганизми в съответствие с директива 89/686/EEC и потвърдени с тестове, определени в: EN 420-функционални възможности,EN 374-1-защита срещу химични продукти и микроорганизми, EN 374 2-устойчивосто на преминаване, EN 374-3-химикали, EN 388-механични рискове от пробождане и прорязване,ASTM F1671 -проникване на вируси. Размери: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9-чифт-2000

7.10Ръкавици хирургични, стерилни, латексови, без пудра, с хидрофобно покритие и с алое, зелени PMS 337, дебелина на пръстите 0.17 мм, на дланта 0.16 мм, на маншета 0.15 мм, усилие на опън 29 Mpa, на скъсване 14 N,разтегливост 860 %, AQL 1 за 1000 ml water leak test Размери 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5.-чифт-1000

7.11Ръкавици хирургически, стерилни, без латекс, неопренови, кафяви, за силно алергични към латекса оператори, дебелина на пръстите 0.22 мм, на дланта 0.18 мм, на маншета 0.17 мм, усилие на опън 18 Mpa, на скъсване 11 N,разтегливост 940 %, AQL 1 за 1000 ml water leak test.Размери: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9-чифт-1000

7.12РъкавициРЕ- рри M, L-бр-30000

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 99 930.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Операционни комплекти и облекло

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

8.1Нестерилна посетителска престилка от син нетъкан материал, с връзки около врата, колан на кръста и ластик на ръкавите, дълж. 112 см, ширина 132 см, дълж. на колана 200 см., 50 бр./кашон-брой-5000

8.2Стерилна престилка, възпрепятстваща преминаването на течности и бактерии, двойно опакована в SMS и CSR, с две кърпи, висока въздухопропускливост, съединяване на ръбовете и връзките чрез ултразвуково слепване, комбинирана лента велкро и адхезив около врата и двойно припокриване на гърба, цветово кодиране на бието, различни по цвят вътрешен и външен слой, размери M, L, XL, XXL-брой-2000

8.3Еднократно нестерилно облекло от трислоен дишащ материал SMS 38г/кв.м., възпрепятстващ преминаването на бактерии - Туника с U-образно деколте и три джоба и панталон с връзки, цвят зелен; размер S - XXL-брой-800

8.4Стерилен еднократен универсален комплект от 3-слоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80 /145 см, 2 лепящи чаршафа, усилване по цялата дължина 75/90 см, 1 лепящ чаршаф усилен 200/175 см, 1 лепящ чаршаф усилен 150/240 см, 4 кърпи, 1 лепяща лента 10 х 50 см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи-брой-80

8.5Стерилен еднократен операционен комплект за лапароскопски процедури при пациент в легнала позиция с разтворени крака от трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки), 55г/кв.м, 7 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 лапароскопски чаршаф, усилен 300/250 см, с отвор 28/32 и 2 прозрачни джоба за инструменти с преграда 40/73, 4 кърпи; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи-брой-100

8.6Еднократен стерилен комплект за еднократно поставяне на уретрален катетър,съдържащ:абсорбиращ чаршаф от HTT 50x50см-1 бр.,ръкавици латексови без пудра,размер M-1чифт,форцепс с остри краища и оребрена повърхност 12,5 см.-1бр.,тампони HTT,размер орех -4 бр.,компреси HTT 7,5 x7,5- 2бр.,PVC контейнер с четири алвеоли-брой-300

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28 440.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Дръжки и остриета за скалпели

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

9.1Скалпели еднократни с острие от неръждаема стомана и пластмасова дръжка от № 10- № 24-брой-200

9.2Остриета за скалпел-стерилни, за еднократна употреба; единично опаковани, оп.х 100 бр. материал - 102Cr6, твърдост- 57-61HRC;цветно кодиране на кутията на различните размери остриета, изображения на формата на острието на външната и вътрешната опаковка от № 10 до № 25 -брой-10000

9.3Дръжка за скалпел-брой-20

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 042.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Термометри, есмарх

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

10.1Автоматичен есмарх за вземане на кръв с пластмасова закопчалка- 1 бр.-брой-100

10.2Термометър за телесна температура: аналогов без живак, съдържащ патентована течност галинстан/галий, индий,калай/-брой5-0

10.3Термометри за измерване на телесна температура - цифров- максимални, неживачни, дигитални-брой-200

10.4Безконтактен инфраред.термометър разстояние на измерване от 3-5 см.Аларма при температура над 38 градуса С-брой-3

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 163.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Дренажи и дренажни системи

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

11.1Нисковакуумни редон системи: Засмукваща бутилка-тип хармоника-500мл, свързваща тръба, клампа и закрепващ механизъм-брой-50

11.2Бутилка аспирационна с вакуум клапа, свързваща тръба и закрепващ механизъм, с редон катетър CH14-брой-20

11.3Шланг нелатон стерилен съвместим с канюла Сн 26-28 - дължина 1,5м -2м-брой-20

11.4Канюла аспирационна стерилна съвместима със шланг Сн 26-28-брой-20

11.5Сет аспирационен, стерилен, еднократен,CН30 /тръба+твърдо огъната канюла с дръжка,дължина 210 см-брой-10

11.6Ректален катетър атравматичен,цилиндричен две очи, СН 35, дължина 40см-брой-500

11.7Тръба за аспирация - 1 бр.наконечник,300см,CH25 и CH30-брой-40

11.8Тръба за аспирация - 2 бр.наконечник,CH 25, 210см-брой-20

11.9Пасивен дренаж,абдоминален катетър,силикон 50см с 5 странични и централен отвор СН30-брой-10

11.10Пасивен торакален дренаж,торакален катетър, 50см с 5 странични и централен отвор с троакар СН28-брой-10

11.11Пасивен торакален дренаж,торакален катетър, 50см с 5 странични и централен отвор с троакар СН32-брой-10

11.12Клапа за вакуум контрол-брой-30

11.13Торакална дренажна бутилка по Биллау-брой-6

11.14Жлъчен дренаж от гъвкав латекс,размери 80х5х5см, CH9-брой-5

11.15Жлъчен дренаж от гъвкав латекс,размери 80х5х5см, CH10-брой-10

11.16Жлъчен дренаж от гъвкав латекс,размери 80х5х5см, CH12-брой-10

11.17Жлъчен дренаж от гъвкав латекс,размери 80х5х5см, CH14-брой-5

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 077.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Тампони за секрет

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

12.1Тампони стерилни за секрет в епруветка, пластмасов държач и етикет-брой-600

12.2Тампони стерилни за секрет в епруветка с транспортна среда на Амиес, пластмасов държач и етикет-брой-1500

12.3Тампон MINI SIGMA TRANSWAB уретрален с течна транспортна среда Амиес-брой-200

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 827.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Четки и шпатули

Обособена позиция №: 13
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

13.1Четки за цитонамазки-брой-1000

13.2Шпатули гърлени, дървени х 100бр в опаковка-опаковка-1000

13.3Шпатули за цитонамазка, стерилни-брой-600

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 440.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сонди, трахеостомни канюли

Обособена позиция №: 14
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

14.1Сонда за трахеална аспирация с върхов отвор, оразмерена № 6- № 10брой20

14.2Стомашни сонди за възрастни с дължина 100см 14Ch-26Ch-брой-600

14.3Аспирационни катетри, ендобронхиални, с един върхов и два странични отвора Ch12-16-брой-20

14.4Контролна клапа за аспирационен катетър със страничен отвор ("фингер тип") със симетрични рамена-брой2-0

14.5Дихателна система за еднократна употреба за възрастни 22 мм. Разтегателен шланг, който позволява системата да се поставя в необходимата позиция. - дължина 2 м, 2 л. резервоарен балон и 1.5 м допълнителен шланг. Игрек конектор и коляно 22М/15F с луер лок порт. брой-10

14.6Антибактериален филтър за трахеостомна канюла еквивалент на Термовент-брой-100

14.7Трахеостомен филтър с тръба-брой-30

14.8Канюла трахеостомна с 1 балон,размер 6 - 10мм-брой-20

14.9Канюла трахеостомна с 2 балона-брой-20

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 622.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Ларингеални силиконови маски

Обособена позиция №: 15
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

15.1Размер 4, 30мл обем на маншета-брой-150

15.2Размер 5, 40мл обем на маншета-брой-150

15.3Контролер за налягане-механичен, 68мм диаметър на скалата-брой-1

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 485.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Интубационни тръби с око на Мърфи, кислородни маски и назални канюли

Обособена позиция №: 16
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

16.1Интубационни тръби с балон и контролен балон с клапан, маркиран с размера на тръбата, с „око на Мърфи”, с маркировка за дълбочина, с рентгено-контрастна линия, с конектор 15мм, № 6-брой-200

16.2Интубационни тръби с балон и контролен балон с клапан, маркиран с размера на тръбата, с „око на Мърфи”, с маркировка за дълбочина, с рентгено-контрастна линия, с конектор 15мм, № 6.5-брой-200

16.3Интубационни тръби с балон и контролен балон с клапан, маркиран с размера на тръбата, с „око на Мърфи”, с маркировка за дълбочина, с рентгено-контрастна линия, с конектор 15мм, № 7-брой-300

16.4Интубационни тръби с балон и контролен балон с клапан, маркиран с размера на тръбата, с „око на Мърфи”, с маркировка за дълбочина, с рентгено-контрастна линия, с конектор 15мм, № 7,5-брой-300

16.5Интубационни тръби с балон и контролен балон с клапан, маркиран с размера на тръбата, с „око на Мърфи”, с маркировка за дълбочина, с рентгено-контрастна линия, с конектор 15мм, № 8-брой-300

16.6Интубационни тръби с балон и контролен балон с клапан, маркиран с размера на тръбата, с „око на Мърфи”, с маркировка за дълбочина, с рентгено-контрастна линия, с конектор 15мм, № 8,5-брой-200

16.7Кислородна маска - мека,прозрачна с ластик за фиксиране и клипс за носа,дължина 2м на шлауха-брой-300

16.8Кислородни канюли- меки и огънати анатомични наконечници,с прави носни крайща,2м шлаух-брой-200

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 403.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Централен венозен катетър, CPAP маски

Обособена позиция №: 17
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

17.1за достъп през вена Юголарис, размер на канюлата G14, 50мм;45см дължина брой-100

17.2за достъп през вена Субклавия, размер на канюлата G14, 80мм; 45см дължина брой-100

17.3за достъп през вена Субклавия, размер на канюлата G12, 80мм; 45см дължина брой-100

17.4Сет за комбинирана спинална и епидурална анестезия - с канюла тип туохи G16 с епидурален филтър и игла Luer с ниско налягане-брой-10

17.5Сет за комбинирана спинална и епидурална анестезия - с канюла тип туохи G18 с епидурален филтър и игла Luer с ниско налягане-брой-10

17.6Ендоскопска маска,позволяваща едновременно вентилация и ендоскопия-5 мм мембрана/за възрастни/-брой-6

17.7Ендоскопска маска,позволяваща едновременно вентилация и ендоскопия-10 мм мембрана-брой-6

17.8СРАР маска-лицева,от мек силикон,стандартен външен диаметър на конектора 22мм, стерилизация 134 C- среден размер-брой-5

17.9СРАР маска-лицева,от мек силикон, стандартен 22мм-външен диаметър на конектора,стерилизация 134 C,голям размер-брой-5

17.10Ремъци за фиксиране на маски,без латекс,еднократни, за възрастни от силикон-брой-50

17.11Ремъци за фиксиране на маски,без латекс,автоклавируеми до 134 град.С, синтетичен каучук-брой-50

17.12Двупросветна интубационна тръба тип Карленс с шпора №38-брой-10

17.13Двупросветна интубационна тръба тип Карленс с шпора №39-брой-10

17.14Двупросветна интубационна тръба тип Карленс без шпора №38-брой-10

17.15Двупросветна интубационна тръба тип Карленс без шпора №39-брой-10

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 284.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ЕКГ електроди, хартия за ЕКГ апарати, контактен гел за ЕКГ

Обособена позиция №: 18
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

18.1Електрод за временна кардиостимулация F 5C с маркировка по дължината на катетъраброй10

18.2Електрод за временна кардиостимулация F 4C с маркировка по дължината на катетъраброй10

18.3Хартия за ЕКГ апарати на SCHILLER AT-1 90/90/400опаковка20

18.4Хартия за ЕКГ апарати на Hellige 90/90/360-опаковка-24

18.5Хартия за ЕКГ 12 к. апарати на Schiller AT-102-опаковка-20

18.6Хартия за ЕКГза апарат Cardioline, 100мм-опаковка-20

18.7Хартия за видеопринтер MITSUBISHI KP 61B-опаковка-60

18.8Хартия ЕКГ Bionet cardiocare2000,215/20-опоковка-30

18.9Контактен гел за УЗД – туби х 5л, без сол,биосъвместим с кожата-брой-30

18.10Контактен гел за ЕКГ – оп х 260 мл,без сол, неувреждащ електродите-брой-20

18.11Контактен гел за дефибрилатор 250мм-брой-5

18.12ЕКГ електроди за монитор - възрастни-брой-8000

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 075.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Химични индикатори за стерилизация

Обособена позиция №: 19
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

19.1Химичен индикатор за пара клас 4-брой-15000

19.2Химичен индикатор за пара клас 6-брой-8000

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 160.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Апарати за кръвно налягане, стетоскопи, пулсоксиметър

Обособена позиция №: 20
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

20.1Апарат за кръвно налягане с различни по големина маншети за ръка, устойчив на удар манометър-брой-60

20.2Стетоскоп с плоска диафрагма и камбанка за улавяне на ниски и средночестотни шумове и тонове на сърцето-брой-60

20.3Пулсоксиметър с интегриран клипс за възрастни-брой-50

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 222.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хемостатични гъби

Обособена позиция №: 21
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

21.1Стерилна Хемостатична абсорбируема желатинова гъба 70 / 50 /10мм-брой-200

21.2Стерилна Хемостатична абсорбируема желатинова гъба 80 / 50 /10 мм-брой-200

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 284.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Колостомни и уростомни торби

Обособена позиция №: 22
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

22.1Колостомни торби-еднокомп.затворени,прозрачни за възрастни-брой-600

22.2Колостомни торби-еднокомп.отворени,прозрачни за възрастни-брой-600

22.3Уростомни торби-брой-600

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 656.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Защититни предпазни средства

Обособена позиция №: 23
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

23.1Хирургични маски,еднократни от нетъкан текстил трислойни с ластикброй50000

23.2Хирургични маски,еднократни от нетъкан текстил трислойни с връзкиброй50000

23.3Респираторна маска FFP2 осигуряваща филтрация на околния въздух до 95 %,филтрира частици с размер до >3микром,съгласно стандарт за лични предпазни средства EN149:2001+A1:2009брой2000

23.4Респираторна маска FFP3 с клапа осигуряваща филтрация на околния въздух до 98 %,филтрира частици с размер до >3микром,съгласно стандарт за лични предпазни средства EN149:2001+A1:2009брой1000

23.5Бактерицидна лампа със стенно закрепване с мощност 30W,подходяща за дезинфекция на въздух и повърхности.брой6

23.6Защитен шлем -за многократна употреба,подлежащ на дезинфекцияброй250

23.7Предпазни очила от поликарбонат,прозрачни, с 99 % UV защита; EN 166(1FT),EN 170 (2C-1.2(CLEAR)-брой-200

23.8Шапки операционни с връзки /нетъкан текстил/-брой-2000

23.9Шапки еднократни-тип барета /нетъкан текстил/-брой-4000

23.9Калцуни къси от полиетилен -брой-20000

23.10Калцуни високи от полиетилен -брой-1000

23.11Покривала стирилни от HTT с абсорбация,трислойни,с адхезив,размер 50/50см-брой-1000

23.12Еднократен гащеризон с качулка,водоустойчив. Ръкавите и крачолите завършват с ластични маншети.Ниво на защита 5/6-брой-1000

23.13Многократен гащеризон с качулка от промазан водоустойчив плат,. Ръкавите и крачолите завършват с ластични маншети.Ниво на защита 6,издържащ до 50 пранета-брой-500

23.14Престилка еднократна полиетилен х 100 в опаковка-опаковка-10

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 97 165.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Стентове

Обособена позиция №: 24
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

24.1Езофагеален стент-частично покритие Материал на стента: Нитинол.Материал на покритието:Силикон.Наличие на 4 рентгеноконтрастни маркера във всеки край на стента за визуализация и прецизно позициониране.Бяло ласо в проксималния край за репозициониране след поставянето.Стента се имплантира посредством специална система- тип "пистолет",разполагаща със:спусък за разтваряне/прибиране;бутон за режим на разтваряне/прибиране;предпазен механизъм за улавяне и специална маркировка по дължината на системата. Размери:Диаметър на тялото-20мм; Диаметър на краищата-25мм;Дължина на стент:8,10,12.5 и 15 см;Диаметър на система за доставяне:8мм;брой-10.24.2Езофагеален стент-цялостно покритие Материал на стента:Нитинол.Материал на покритието:иликон. Наличие на 4 рентгеноконтрастни маркера във всеки край на стента за визуализация и прецизно позициониране. Бяло ласо в проксималния край за репозициониране след поставянето.Стента се имплантира посредством специална система-тип "пистолет",разполагаща със:спусък за разтваряне/прибиране;бутон за режим на разтваряне/прибиране;предпазен механизъм за улавяне и специална маркировка по дължината на системата. Размери:Диаметър на тялото-18, 20мм;Диаметър на краищата-23, 25мм; Дължина на стент: 8,10,12.5 и 15см; Диаметър на система за доставяне: 8мм.-брой-3.24.3Дуоденален стент- непокрит Материал на стента:Нитинол.Материал на покритието:Силикон.Наличие на 4 рентгеноконтрастни маркера във всеки край на стента за визуализация и прецизно позициониране.Стента се имплантира посредством специална система-тип "пистолет",разполагаща със: спусък за разтваряне/прибиране; бутон за режим на разтваряне/прибиране; предпазен механизъм за улавяне и специална маркировка по дължината на системата.Размери:иаметър на тялото-22мм;Диаметър на краищата-27мм; Дължина на стент:6,9,12см; Диаметър на система за доставяне:10 Fr; Дължина на системата за доставяне: 30 см-брой-2.24.4Дебелочревен стент-непокрит Материал на стента: Нитинол.Материал на покритието:Силикон.Наличие на 4 рентгеноконтрастни маркера във всеки край на стента за визуализация и прецизно позициониране. Стента се имплантира посредством специална система - тип "пистолет", разполагаща със: спусък за разтваряне/ прибиране; бутон за режим на разтваряне/прибиране; предпазен механизъм за улавяне и специална маркировка по дължината на системата.Размери: Диаметър на тялото-25мм; Диаметър на краищата-30мм;Дължина на стент: 6,8,10см; Диаметър на система за доставяне:10 Fr; Дължина на системата за доставяне:230 см-брой-2.24.5Водач за ендоскопски процедури "кинк" резистентен водач с 5см хидрофилно, право, радиопозитивно покритие;Размери: Дължина на водача: 260 и 480см; Диаметър на водача:021,025,035;брой-10.24.6.3-степенен балон за дилатация на езофаг Материал на балон: Полиетилен терефталат (PET) Размери: Диаметър на катетъра:7Fr; Дължина на балона 8см; Диаметър на балона: 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-18, 18-19-20, 8-9-10 мм; брой-2.24.7Балон при Ахалазия, Размери: Диаметър на катетъра: 16Fr; Дължина на балона 8см; Диаметър на балона: 30 и 35мм; брой-2.24.8Сет за ендоскопско лигиране на езофагеални варици-6броя.Барел, включващ двуструнен спусък с корд и монтирани латексови ластици, въвеждащ катетър, ръкохватка за прецизен контрол и адаптер.Вариант:6 броя; Външен диаметър на ендоскоп:8.6-11.3/9.5-13мм-брой-5.24.9Сет за ендоскопско лигиране на езофагеални варици-10 броя, Барел, включващ двуструнен спусък с корд и монтирани латексови ластици, въвеждащ катетър, ръкохватка за прецизен контрол и адаптер.Вариант:10 броя; Външен диаметър на ендоскоп: 8.6-11.3/9.5-11.5мм-брой-5.24.10Спрей за мигновенна хемостаза при кървене от ГИТ Съдържа минерална смес специално разработена за ендоскопска хемостаза. Не съдържа растителни,човешки или животински протеини,не съдържа алергени.Устройство тип "пистолет" с флакон CO2,осигуряващ евакуация на спрея под налягане;Размери:диаметър на катетъра 7 и 10Fr, дължина на катетъра 220см.,минимален размер на инструментите 2,8 и 3,7мм-бр-1

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 45 958.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Биопсични игли и други

Обособена позиция №: 25
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

25.1Сет биопсична игла за мекотъканна биопсия Полуавтоматична биопсична игла със съответваща канюла с ехопозитивен връх, позволяваща многократни биопсии при единствена пункция; Размери: Диаметър на иглата: 18 и 20 G; Дължина: 9,15 см; Биопсична цепка: 10 мм-брой-20

25.2Сет биопсична игла за мекотъканна биопсия Аспирационна биопсична игла тип "Chiba"; Размери: Диаметър на иглата: 18,20,21 и 22 G; Дължина на иглата: 15 и 20 смброй20

25.3Аспирационна биопсична игла Аспирационна биопсична игла тип "Chiba"; Размери: Диаметър на иглата: 18,20,21 и 22 G; Дължина на иглата: 15 и 20 см-брой-5

25.4Аспирационна биопсична игла с ехопозитивен връх Аспирационна биопсична игла тип "Chiba" с ехопозитивен връх; Размери: Диаметър на иглата: 18,20,21 и 22 G; Дължина на иглата: 15 и 20 см-брой-5

25.5Изключително твърд водач за перкутанни дренажни процедури Супер твърд водач с тефлоново покритие.Размери: .035 инча, дължина 90 см., дължина на гъякавия връх 4 - 7 см.-брой-5

25.6Твърд водач за перкутанни дренажни процедури Твърд водач с политетрафлуороетиленово (PTFE) покритие.Размери: .035 инча, дължина 80 см с дължина на гъякавия връх 7 см и дължина 90 см с дължина на гъякавия връх 3 см-брой-5

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 925.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Дренажни катетри

Обособена позиция №: 26
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

26.1Билярен катетър сет за дългосрочен външно-вътрешен дренаж Билярен катетър сет за външно-вътрешен дренаж. Материал - ултратан. Заключващ механизъм на извивката на дисталната част. Радиопозитивна лента на проксималната част на катетъра. Хидрофилно покритие. Сетът съдържа трокарна игла от две части, два изправящи стилета трърд и гъвкав и катетър. Размери: диаметър 8,5 и 10,2 Fr., дължина 40 см., дължина на сегмента 8 см., 32 отвора по тялото на катетъра. размер на водача, който приема катетъра 0,038 инча. -брой-5

26.2Билярен катетър за временен външно-вътрешен Билярен катетър за външно-вътрешен дренаж. Материал - ултратан. Радиопозитивна лента на проксималната част на катетъра. Сетът съдържа обтуратор и катетър. Размери: диаметър 8,5 и 10,2 Fr., дължина 50 см., 32 отвора по тялото на катетъра. размер на водача, който приема катетъра 0,038 инча. -брой-10

26.3Дренажен катетър с многоцелево приложение Дренажен катетър с многоцелево приложение. Заключващ механизъм на извивката на дисталната част. Радиопозитивна лента на проксималната част на извивката. Хидрофилно покритие. Материал на катетъра позволяващ третиране с етилов алкохол. Сетът съдържа: трокарен стилет, два интродюсера за катетъра трърд и гъвкав, катетър.Размери: 8,5 10,2 и 12 Fr., дължина 25 и 40 см., странични 6 отвора, размер на водача, който приема катетъра 0,038 инча.-брой-5

26.4Дренажен катетър с многоцелево приложение, подходящ за дрениране на малки кухини Дренажен катетър с многоцелево приложение, подходящ за дрениране на малки кухини. Дизайна на върха на катетъра предотвратяващ набирането при поставянето с директна техника.Заключващ механизъм на извивката на дисталната част. 10 мм. ширина на извивката, позволяваща дрениране на малки кухини. Хидрофилно покритие. Материал на катетъра позволяващ третиране с етилов алкохол. Сетът съдържа: трокарен стилет, два интродюсера за катетъра трърд и гъвкав, катетър.Размери: 5, 6,3 7, 8,5 и 10,2 Fr., дължина 15 и 25 см., 5 странични отвора на извивката, размер на водача, който приема катетъра 0,038 инча. Размер на извивката 10 мм.-брой-5

26.5Дилататори за фасция с хидрофилно покритие Дилататори за фасция с хидрофилно покритие. Размери: 5,6,7,8,9,10, и 12 Fr., дължина 20 см., размер на водача, който приема катетъра 0,038 инча.- брой-10

26.6Перкутанен билиярен стент от нитинол, непокрит. По 4 златни маркера по всеки край за по-добър рентгенов контрол. Саморазгъващ се, без да се скъсява при освобождаването на стента.Размери: диаметър 8, 9,10 и 12 Fr., дължина 4-8 см., външен диаметър на кожуха за поставяне 6 Fr., дължина на кожуха 40 см., размер на водача, който приема стента 0,035 инча. -брой-5

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 083.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Медицински изделия за Урологично отделение

Обособена позиция №: 27
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

27.1Перкутанен нефростомен дренажен сет с двупътен силиконов балон-катетър за водач 0,035",включва 100%силиконов пкатетър-40см,двупътна игла1,3мм/18GA/Lunderquist J-тип водач,80см;фасциални дилататори 20см 10-12-14-16Fr,ABS и конектор за уринаторна торба-брой-10

27.2Супрапубичен дренажен сет-integral, включващ двупътен силиконов балон-катетър и метален троакар за водач 0,038"-брой-15

27.3Автоматичен биопсичен пистолет с игла 18GA и дължина 20см за биопсия от 10мм до 20мм за простата-брой-15

27.4Супрапубичен катетър сет, включващ двупътен дългосрочен балон-катетър Silicone Elastomer,22см,18Fr,1троакар с шиит,1 кранче за катетър-брой-15

27.5Уретрални нелатон катетри тип "Нелатон" Сн 10 -24, дължина 400мм;с цилиндричен връх и два отвора-брой-6000

27.6Постоперативен балон катетър - трипътни, силиконов тип "Дюфор" Сн 20 -24 / 50 мл-брой-3000

27.7Торба уринаторна 2000 ml, с възвратен клапан, удължител 130 см и конектор с протектор, спирателен Т клапан за източване отдолу, нестерилна-брой-6000

27.8Торба уринаторна 2000 ml, с възвратен клапан, удължител 130 см и конектор с протектор, спирателен Т клапан за източване отдолу, стерилна-брой-2000

27.9Стома катетър тип "Пецар" Сн 20 - 34; дължина 40 см-брой-100

27.10Катетри фолиеви двупътни, от латекс със силиконово покритие за гладка повърхност и защита от уретрално дразнене, здрав и симетричен балон 3 ml, големи гладки отвори и оптимален лумен за отличен дренаж, дължина 270 мм, с водач, 6-10 CH-брой-1000

27.11Катетри фолиеви двупътни, от латекс със силиконово покритие за гладка повърхност и защита от уретрално дразнене, здрав и симетричен балон 5-15 ml, големи гладки отвори и оптимален лумен за отличен дренаж, дължина 400 мм, 12-24 CH-брой-1000

27.12Катетри фолиеви двупътни, от латекс със силиконово покритие за гладка повърхност и защита от уретрално дразнене, здрав и симетричен балон 30 ml, големи гладки отвори и оптимален лумен за отличен дренаж, дължина 400 мм, 12-26 CH-брой-3000

27.13Катетри фолиеви трипътни, от латекс със силиконово покритие за гладка повърхност и защита от уретрално дразнене, здрав и симетричен балон 30 ml, големи гладки отвори, оптимален лумен за отличен дренаж, канал за промивки-брой-3000

27.14Пластмасови закачалки за уринаторна торба-брой-100

27.15Подлоги пластмасови-брой-40

27.16Уринатори пластмасови,градуирани до 1000сс.,ширко гърло и капак.-брой-40

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 82 913.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

TUR електроди за апарат STORZ, наличен при възложителя

Обособена позиция №: 28
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

28.1Режеща примка с едно краче,30 градуса,24Fr-брой-10

28.2Ролен електрод с едно краче,30 градуса,24Fr-брой-5

28.3Електрод топче 5мм с едно краче,30 градуса,24Fr-брой-5

28.4Електрод топче 3мм с едно краче,30 градуса,24Fr-брой-5

28.5Ролен електрод Spike с едно краче,30 градуса,24Fr-брой-5

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 190.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи за ERBE ICC 300, наличен при възложителя

Обособена позиция №: 29
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

29.1Ръкохватка АСС с два бутонаброй1

29.2Кабел свързващ монополярен-брой-2

29.3Ръкохватка с два бутона за еднократна употреба-брой-10

29.4Електрод плосък без кабел 82+23см-оп.50-бр.оп.х 13

29.5Кабел пациентски плосък клипс 4м-брой-2

29.6Електрод ножов, прав Kirschner, оп.5бр.-брой-15

29.7Електрод шпатулен прав 3 х 24,-брой-15

29.8Електрод шпатула прав 73мм дължина-брой-15

29.9Електрод топче, прав, диаметър 6мм, дължина 40мм едно краче,30 градуса,24Fr-брой-15

29.10Електрод топче, прав, диаметър 6мм, дължина 115мм едно краче,30 градуса,24Fr-брой-2

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 780.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

TUR електроди за апарат OLYMPUS, наличен при възложителя, монополярни

Обособена позиция №: 30
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

30.1Ролер електрод с едно краче, 12 градуса,24 Fr-брой-5

30.2Електрод топче 5мм с едно краче,12 градуса,24Fr-брой-5

30.3Ролен електрод с едно краче,30 градуса,24Fr-брой-5

30.4Електрод топче 5мм с едно краче,30градуса,24Fr-брой-5

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Диспенсъри за дозиране

Обособена позиция №: 31
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

31.1Лакътен диспенсър за дозиране на хигиенни и дезинфекциращи сапуни и разтвори за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце,предназначен за многократна употреба чрез смяна на пълнителя,стойка от неръждаема стомана.-брой-6

31.2Стенен диспенсър за дозиране на хигиенни и дезинфекциращи сапуни,предназначен за многократна употреба,лесна поддръжка.-брой-10

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 840.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Контейнери

Обособена позиция №: 32
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

32.1Контейнери за фекална маса-брой-1000

32.2Контейнери стерилни за урина 40мл -брой-3000

32.3Контейнери за инфекциозни отпадъци-кръгли от РРс приспособление за игли- 2 л-брой-800

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 330.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Електроди за биполярна резекция

Обособена позиция №: 33
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

33.1Електрод-вапоризационен за биполярна резекция,12 и 30 град.стерилен-брой-24

33.2Електрод-примка за биполярна резекция,12 град.стерилен, среден-брой-36

33.3Електрод-примка за биполярна резекция,12 град.стерилен, голям-брой-36

33.4Електрод-примка за биполярна резекция,30 град.стерилен, среден-брой-36

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 27 096.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Стерилно операционно облекло и сет за катетеризация

Обособена позиция №: 34
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

34.1Стерилна еднократна стандартна хирургична престилка от нетъкан текстил, непромокаема с две абсорбиращи кърпи за ръце,размери: М,L,XL,XXL-брой-500

34.2Стерилна еднократна подсилена хирургична престилка от нетъкан текстил, непромокаема с две абсорбиращи кърпи за ръце,размери: L,XL,XXL-брой-500

34.3Стерилна еднократна хирургична престилка от нетъкан текстил, непромокаема, подсилена и удължена с две абсорбиращи кърпи за ръце,размери: XXL-брой-2000

34.4Стерилен еднократен комплект от нетъкан текстил, двуслоен, непромокаем за урологични операции и цистоскопии; ТУР сет съдържа: ТУР основен чаршаф със сак за течности и Литоматикс крачоли 175см х 240см - 1бр; чаршаф за операционна маса с подсилена зона 150см х 200см - 1бр; абсорбираща кърпа за ръце 40см х 40см - 2бр-брой-80

34.5Стерилен еднократен комплект от нетъкан текстил, двуслоен, непромокаем за урологични операции; Съдържа:основен чаршаф с литоматикс крачоли 175х240 см-1бр;

Чаршаф за операционна маса с подсилена зона 150х200 см-1бр;абсорбираща кърпа за ръце 40х40 см-2бр/урологичен сет/-брой-80

34.6Стерилен еднократен универсален операционен комплект от нетъкан текстил, двуслоен, непромокаем, съдържа:голям чаршаф към анестезиолозите 150см х 240см - 1бр

Втори чаршаф за към краката на пациента 150 х 180-1бр;странични малки лепящи чаршафа 75см х 90см - 2бр чаршаф за операционна маса с подсилена зона 150см х 200см - 1бр

Чаршаф (тип чувал) за инструментална маса 78см x 145см - 1бр;абсорбираща кърпа 40см х 40см - 2бр;самозалепяща се допълнителна лента 10см х 50см - 1бр /за големи операции/

— брой-80

34.7Стерилен еднократен малък операционен комплект от нетъкан текстил, двуслоен, непромокаем, съдържа:голям чаршаф за покриване на пациента 200см х 300см с еластичен отвор в средата с диаметър 7см - 1бр;чаршаф за операционна маса с подсилена зона 150см х 200см - 1бр;чаршаф (тип чувал) за инструментална маса 78см x 145см - 1бр;абсорбираща кърпа 40см х 40см - 2бр;самозалепяща се допълнителна лента 10см х 50см - 2бр./за малки операции/-брой-80

34.8Стерилен еднократен комплект от нетъкан текстил, двуслоен, непромокаем за лапароскопски операции, съдържа:Голям лапароскопски чаршаф 175см х 280см - 1бр;самозалепващ допълнителен чаршаф 75см х 75см - 1бр; чаршаф за операционна маса с подсилена зона 150см х 200см - 1бр;чаршаф (тип чувал) за инструментална маса 78см x 145см - 1бр;

Самозамепващ държач за тръби 78см x 145см - 1бр;абсорбираща кърпа 40см х 40см - 4бр;самозалепяща се допълнителна лента 10см х 50см - 2бр./лапароскопски сет/-брой-50

34.9Сет за катетеризация, малък, включващ кърпа 50х80-3 бр., поставка, марлени компреси 10х 9-2 бр., марлени тампони- 7 бр., пинсета, ръкавици-брой-100

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 21 409.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Рентгенови филми за дигитализирана безфилмова система CR500

Обособена позиция №: 35
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

35.1Рентгенови филми 8/10 инча-конвенционални, опаковка 100 броя-опаковка-32

35.2Рентгенови филми 8/10 инча-мамографски, опаковка 100 броя-опаковка-48

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 880.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи за инжектор: производител Nemoto, модел Smart Shot Alpha

Обособена позиция №: 36
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

36.1Сет, вкл: спринцовка 200 мл., пациентен маркуч и накрайник-брой-300

36.2Спринцовка, 200 мл.-брой-300

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 825.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Консумативи за инжектор: Covidien Optistat

Обособена позиция №: 37
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

37.1Спринцовка, 130 мл.-брой-100

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 333.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Медицински изделия за Отделение по онкологична хирургия

Обособена позиция №: 38
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Клипси и сетове -29 бр. номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация, таблица в excel..

Платна - 12 бр. номенклатури,подробно описани в Техническа спецификация, таблица в excel.

Други - 5 бр. номенклатури,подробно описани в Техническа спецификация, таблица в excel.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 378 063.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хирургичен шевен материал

Обособена позиция №: 39
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. РЕЗОРБИРУЕМ синтетичен плетен мултифиламентен конец, изграден от хомополимер на гликолова киселина, покрит със съединение на капролактон и калциум стеарат,отнемане 50 % от здравината на конеца на 14 ден. Време за приключване на абсорбцията до 90 дни. - 50 номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация, таблица в excel.

2. Синтетичен, резорбируем, плетен конец- полигликолова киселина с покритие поликопролактон и калциев стеарат, безцветен. Средносрочна резорбция - 50 % здравина на 5-ия ден. Време за приключване на абсорбцията 42 дни. Безцветен/виолет - 28 номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация, таблица в excel.

3. КОПРИНА: Плетен мултифиламент от фибри на фибриновия протеин на Bombyx mori L.I., обработен със силикон. Черен цвят.- 56 номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация, таблица в excel.

4. ПОЛИПРОПИЛЕН: Синтетичен монофиламент, кристален стереоизомер на полипропилен. Син цвят.- 27 номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация, таблица в excel.

5. РЕЗОРБИРУЕМ синтетичен плетен монофиламентен конец, изграден от полидиоксанон /PDO/. Отнемане 50 % от здравината 45-50 ден Време за приключване на резорбцията 180-200 дни. - 27 номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация, таблица в excel.

6. Хирургични игли - кожни и мускулни - 32 номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация, таблица в excel.

7. Хирургични игли - чревни - 6 номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация, таблица в excel.

8. Хирургични конци нерезурбируеми, състав: копринен фиброин-натурален протеин,черни - 10 номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация, таблица в excel.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 35 343.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Дезинфектанти, регистрирани като медицински изделия

Обособена позиция №: 40
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33631600 Антисептични средства и дезинфектанти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дезинфектанти за повърхности-5 броя номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация, таблица в excel.

Препарати за инструменти и термолабилни материали: предназначени единствено и само за обработка на инструменти: метален инструментариум, лабораторна стъклария, ендоскопска апаратура и др-4 броя номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация, таблица в excel.

Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце-2 броя номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация, таблица в excel.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 065.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Биоцидни препарати за дезинфекция

Обособена позиция №: 41
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33631600 Антисептични средства и дезинфектанти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Русе
Основно място на изпълнение:

Болнична Аптека на КОЦ-Русе ЕООД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Биоцидни препарати за дезинфекция - 18 броя номенклатури, описани подробно в Техническата спецификация, таблица формат excel.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 82 186.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За обособена позиция № 1—40 — медицински изделия:

1. Участникът да има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

Доказване:

За доказване на съответствието с посочения критерий при подаване на оферта участникът попълва част IV, буква А от ЕЕДОП с посочване на органа, издал документа, обхват, дата на издаване, срок на валидност и посочване на националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и преди сключването на договор за обществена поръчка поставеното изискване се доказва с представянето на: разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ, или друг документ, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на държава членка или на друга държава — страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация ШВЕЙЦАРИЯ (при участник — търговец с медицински изделия); или документ, удостоверяващ, че участникът е производител на медицински изделия, установен на територията на Република БЪЛГАРИЯ, и съдържащ данни за медицинското изделие (при участник — производител на медицински изделия, установен на територията на Република БЪЛГАРИЯ).

За обособена позиция № 41 „Биоцидни препарати за дезинфекция“:

1. Участникът да има право да предоставя на пазара на биоцид/група биоциди.

Доказване:

За доказване на съответствието с посочения критерий при подаване на оферта участникът попълва част IV, буква А от ЕЕДОП с посочване на органа, издал документа, обхват, дата на издаване, срок на валидност и посочване на националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и преди сключването на договор за обществена поръчка поставеното изискване се доказва с представянето на: разрешение за предоставяне на пазара на биоцид/група биоциди, издадено от Министерството на здравеопазването, или друг документ, удостоверяващ правото на участника да предоставя на пазара на биоцид/група биоциди.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионални способности на участниците.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Срокът за доставяне на заявено медицинско изделие е до 5 дни след получаване на заявка. Заявката се подава по избор на възложителя по телефон, факс или на електронна поща. Плащанията се извършват по банков път по посочена от изпълнителя банкова сметка. Срокът на плащане е 60 календарни дни, считано от датата на получаване на доставката.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/02/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/03/2021
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

м. януари 2023 г.

VI.3)Допълнителна информация:

Процедурата се провежда по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП (т.нар. „обърнат ред“ на разглеждане — оценката на техническите и ценовите предложения на участниците се извършва преди провеждане на предварителен подбор.).

Критериите за подбор са еднакви за обособени позиции № 1—40, поради което възложителят допуска да се представи общо заявлението за участие (ЕЕДОП и когато е приложимо — документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, документ за създаване на обединението). При подписването на договор изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на възложителя: банка: ОББ АД, IBAN: BG69UBBS88881000235995. Изпълнителят предава на възложителя оригинален екземпляр на банкова гаранция/застрахователна полица, когато гаранцията се представя под формата на банкова гаранция или застраховка.

Преди подписване на договор участникът, определен за изпълнител, представя:

1. Актуални документи относно липсата на основания за отстраняване:

— за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП — свидетелство за съдимост,

— за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП — удостоверение от общината по седалището на участника.

2. Актуални документи относно съответствието с поставените от възложителя критерии за подбор.

3. Гаранция за изпълнение на договора.

4. Декларации по чл. 42, ал. 2, т. 2 и чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.

Възложителят не изисква представяне на документи, които вече са му били предоставени и са актуални, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

10-дневен от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/01/2021