Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 443961-2014

Wyświetl widok skrócony

30/12/2014    S250

Belgia-Bruksela: Badanie dotyczące efektywności zasobów i obowiązku powierniczego inwestorów

2014/S 250-443961

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, SRD.2 — Finanse
Adres pocztowy: BU-9 01/005
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Zespół ds. Zamówień
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Tel.: +32 22960008

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Badanie dotyczące efektywności zasobów i obowiązku powierniczego inwestorów
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: poza siedzibą zamawiającego.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Rola inwestorów jako właścicieli części gospodarki poddaje w wątpliwość prawną wykładnię „obowiązku powierniczego” lub ochrony najlepszego interesu inwestora, zwłaszcza w przypadku podmiotów zarządzających aktywami, doradców lub powierników. Czasami słyszy się opinie, że obowiązek powierniczy powinien obejmować nie tylko interesy finansowe, ale też zobowiązania społeczne i moralne, łącznie z aspektami środowiskowymi. Ponadto coraz więcej badań wskazuje, że efektywność zasobów i środowisko mają często znaczenie w kategoriach zwrotu finansowego z portfela, ich podatności na ryzyko oraz długotrwałej odporności. Kwestię obowiązku powierniczego uznano również za podstawowe zagadnienie okrągłego stołu na rzecz finansowania efektywnego gospodarowania zasobami.
W związku z tym zachodzi konieczność poddania tej kwestii badaniu, które pozwoli ocenić istniejące ramy i możliwe kierunki działań.
Badanie obejmie analizę obowiązujących przepisów w sprawie obowiązku powierniczego w różnych państwach członkowskich i poza UE oraz ostatnich prac nad znaczeniem i prawnymi skutkami połączenia kwestii zrównoważonego rozwoju z obowiązkiem powierniczym, jak również analizę pożądanych opcji takiego połączenia.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 104 150 EUR
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Jakości proponowanej metody. Waga 60
2. Organizacji pracy. Waga 30
3. Środków kontroli jakości. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ENV.F.1/ETU/2014/0002.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 34-054570 z dnia 18.2.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 76-130730 z dnia 17.4.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 070201/2014/694043/ETU /ENV.F.1
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Ernst & Young et Associés
Adres pocztowy: 1–2 place des Saisons, Paris la Défense 1
Miejscowość: Courbevoie
Kod pocztowy: 92400
Państwo: Francja

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 140 000 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 104 150 EUR
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 9,5
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. f) zasad stosowania rozporządzenia finansowego nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 w ciągu 3 lat od udzielenia pierwotnego zamówienia instytucja zamawiająca może, w wyjątkowych okolicznościach, skorzystać z procedury negocjacyjnej (bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) w przypadku dodatkowych usług (maksymalnie do 50 % wartości pierwotnego zamówienia) polegających na powtarzaniu podobnych usług powierzonych podmiotowi gospodarczemu, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia.

Należy mieć na uwadze, że nazwa zamówienia we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, opublikowanym w Dz.U. 2014/S 34-054570 z 18.2.2014, brzmiała „Badanie dotyczące obowiązku powierniczego i efektywności zasobów”, a podany w nim budżet wynosił 140 000 EUR. Budżet na niniejsze zamówienie obejmował zakres od 100 000 EUR do 140 000 EUR.

VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.12.2014