29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 443978-2021

03/09/2021    S171

Francja-Dijon: Przepompowywanie

2021/S 171-443978

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 133-352601)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: voies navigables de France
Adres pocztowy: 1 chemin Jacques de Baerze
Miejscowość: Dijon
Kod NUTS: FRC11 Côte-d’Or
Kod pocztowy: 21000
Państwo: Francja
E-mail: Pcp.dt.centrebourgogne@vnf.fr
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.marchespublics.gouv.fr
Adres profilu nabywcy: https://www.marchespublics.gouv.fr/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

travaux de dragages sur le réseau navigable de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne

Numer referencyjny: vnfdtcb-2021-dragage
II.1.2)Główny kod CPV
45252124 Przepompowywanie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

les prestations, objet du présent marché, concernent les travaux de dragages d'entretien sur le réseau navigable de la Direction territoriale Centre-Bourgogne (Dtcb), ainsi que sur les infrastructures annexes composant le système alimentaire de ce réseau. Le lieu d'exécution des prestations est l'ensemble du territoire couvrant les infrastructures de la DTCB, tel qu'il est précisé en annexe " situation géographique des lots " du CCTP et en fonction de l'allotissement défini à l'article 2-2 du règlement de la consultation. L'Attention des candidats est attirée sur les dispositions relatives aux interventions urgentes définies à l'article 4-5 du Cahier des Clauses Administratives Particulières

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 133-352601

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Zamiast:
Data: 06/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 06/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Modalités d'ouverture des offres
Zamiast:
Data: 06/09/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 06/10/2021
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: