Diensten - 443989-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Grimsby: Diensten voor onderwijs en opleiding

2018/S 196-443989

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
North East Lincolnshire Borough Council
Municipal Offices Town Hall Square
Grimsby
DN31 1HU
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: All communication through https://www.yortender.co.uk/
E-mail: procurement@nelincs.gov.uk
NUTS-code: UKE13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nelincs.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.nelincs.gov.uk/council-information-partnerships/contracts-and-tenders/pannel/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dynamic Purchasing System for Provision of Apprenticeship Training Programmes

Referentienummer: DN311727
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

North East Lincolnshire Council (the “authority)” is inviting providers to participate in a Dynamic Purchasing System (DPS) for provision of apprenticeship training Programmes. The DPS will also be used by North Lincolnshire Council.

North East Lincolnshire Council or North Lincolnshire Council may also access the DPS on behalf of academy schools located in the North East Lincolnshire and North Lincolnshire area.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 28 200.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80510000
80511000
80521000
80530000
80531000
80531100
80531200
80532000
80500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE13
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

North East Lincolnshire Council (the “authority”) is inviting you to participate in a Dynamic Purchasing System (DPS) for provision of apprenticeship training Programmes. The DPS will also be used by North Lincolnshire Council.

North East Lincolnshire Council or North Lincolnshire Council may also access the DPS on behalf of academy schools located in the North East Lincolnshire and North Lincolnshire area.

Initially the Dynamic Purchasing System will run for 2 years from the commencement date.

The authority reserves the right to extend the duration of the Dynamic Purchasing System for 2 x 12 month periods.

The initial deadline for the receipt of requests to participate is 30 days after this notice is published. Thereafter North East Lincolnshire Council and North Lincolnshire Council reserves the right to invite operators admitted to the DPS to participate in a further competition process at any time.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Programme of Delivery / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Management and Monitoring / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Assessor Contacts / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Registered to Deliver Specific Qualification / Weging: pass/fail
Kwaliteitscriterium - Naam: Location of Delivery (Authority Area) / Weging: pass/fail
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 010-018522
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dynamic Purchasing System for Provision of Apprenticeship Training Programmes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
North Lindsey College
Scunthorpe
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKE13
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 200 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 200.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

North East Lincolnshire Council (the “authority”) is inviting you to participate in a Dynamic Purchasing System (DPS) for provision of apprenticeship training Programmes. The DPS will also be used by North Lincolnshire Council.

North East Lincolnshire Council or North Lincolnshire Council may also access the DPS on behalf of academy schools located in the North East Lincolnshire and North Lincolnshire area.

Initially the DPS will run for 2 years from the commencement date. The authority reserves the right to extend the duration of the Dynamic Purchasing System for 2 x 12 month periods.

The initial deadline for the receipt of requests to participate is 30 days after this notice is published. Thereafter the North East Lincolnshire Council and/or North Lincolnshire Council reserves the right to invite operators admitted to the DPS to participate in a further competition process at any time.The DPS for provision of apprenticeship training Programmes will remain open for requests to participate for its full duration. Providers may submit a request to participate at any time via YORtender.

The commencement date and duration of individual contracts awarded as part of further competition under the DPS will be identified during each further competition.

The date and time stated in IV.2.2 is based on the DPS being in place for 4 years (2 years, plus the possible 2 x 12 month extensions).

The estimated whole life value stated in II.1.5 and II.2.6 has been calculated using the estimated amount of money paid into the levy by North East Lincolnshire Council and North Lincolnshire Council annually, multiplied by 4 years.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
North East Lincolnshire Council — Legal Services
Municipal Offices Town Hall Square
Grimsby
DN31 1HU
Verenigd Koninkrijk

Internetadres: http://www.nelincs.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
North East Lincolnshire Council — Legal Services
Municipal Offices Town Hall Square
Grimsby
DN31 1HU
Verenigd Koninkrijk

Internetadres: http://www.nelincs.gov.uk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018