Diensten - 444012-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Stevenage: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2018/S 196-444012

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Hertfordshire County Council — This is an award notice and this opportunity is now closed. Please see section V (Award of Contract) for further details.
Farnham House
Stevenage
SG1 2FQ
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Strategic Procurement Group
Telefoon: +44 1707292601
E-mail: anita.shipman@hertfordshire.gov.uk
NUTS-code: UKH23

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hertfordshire.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: www.supplyhertfordshire.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

HCC March 18 — The Provision of an Early Support Discharge Service for Stroke

Referentienummer: HCC1810405
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hertfordshire County Council (the “Council”) went out to procurement for the provision of an early support discharge service for stroke. This is an award notice and this opportunity is now closed.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 543 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKH23
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This is an award notice. This opportunity is now closed. Hertfordshire County Council provides a range of services, including:

— social care for adults and children,

— schools and education,

— public libraries,

— public health,

— highway and road maintenance,

— environmental services,

— trading standards and household waste sites as well as a fire and rescue service. The Council has award the contract to one care provider to deliver stroke specific enabling support at home. The expectation is that provider staff will co-locate and work closely with and under the direction of the Multi-Disciplinary Team (MDT) which includes OT’s, physios, community nurses and social care managers to run Wynchlands Crescent. The MDT has 2 bases, 1 in East and North Hertfordshire and the other in Herts Valleys.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

There is the option to extend for a period of up to 12 months

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 060-132787
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Nestor Primecare Services Ltd trading as Goldsborough Homecare and Nursing Services Ltd
Dyson Way, Staffordshire Technology Park
Stafford
ST18 0FX
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKG2
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 543 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 543 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
N/A See VI.4.2
N/A
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Hertfordshire County Council. This is an award notice and this opportunity is now closed
Farnham House
Stevenage
SG1 2FQ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1707292601
E-mail: anita.shipman@hertfordshire.gov.uk

Internetadres: www.hertfordshire.gov.uk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/10/2018