Dostawy - 444032-2016

16/12/2016    S243

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Maszyny do cięcia węgla lub skał

2016/S 243-444032

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 235-428744)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 4
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
E-mail: gpytel@jsw.pl
Tel.: +48 327564113
Faks: +48 324762671
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jsw.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Najem kombajnu ścianowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Pniówek”.

Numer referencyjny: 75/ZZ/16
II.1.2)Główny kod CPV
43122000 Maszyny do cięcia węgla lub skał
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Najem kombajnu ścianowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Pniówek”

termin wykonania zamówienia:

Okres najmu: 1065 dni liczony od daty podpisania protokołu z przeprowadzonego odbioru technicznego ściany,jednak nie dłużej niż do momentu zakończenia eksploatacji II ściany. Rozpoczęcie naliczania czynszu najmu nastąpi nie później niż 3 miesiące od daty dostawy kompletnego przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. W przypadku braku protokołu z przeprowadzonego odbioru technicznego ściany w terminie określonym powyżej, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca rozpocznie naliczanie stawki czynszu najmu. Dostawa przedmiotu zamówienia środkami i na koszt Wykonawcy: do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. Okres zwrotu przedmiotu zamówienia do Wykonawcy (środkami i na koszt Wykonawcy): do 10 tygodni od daty zakończenia okresu najmu. Zakończenie naliczania stawki najmu nastąpi w dniu zakończenia eksploatacji kombajnu o czym zostanie poinformowany Wykonawca.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2016
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 235-428744

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:

Okres najmu: 1065 dni liczony od daty podpisania protokołu z przeprowadzonego odbioru technicznego ściany, jednak nie dłużej niż do momentu zakończenia eksploatacji II ściany.

Powinno być:

Okres najmu: 1065 dni liczony od daty podpisania protokołu z przeprowadzonego odbioru technicznego ściany.

Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

Okres najmu: 1065 dni liczony od daty podpisania protokołu z przeprowadzonego odbioru technicznego ściany, jednak nie dłużej niż do momentu zakończenia eksploatacji II ściany.

Powinno być:

Okres najmu: 1065 dni liczony od daty podpisania protokołu z przeprowadzonego odbioru technicznego ściany.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: