Diensten - 444033-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Finland-Espoo: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2018/S 196-444033

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 193-436840)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Aalto-korkeakoulusäätiö sr
2228357-4
PL 11000, Aalto
Espoo
00076
Finland
Contactpersoon: Mikko Matilainen
Telefoon: +358 503015348
E-mail: mikko.matilainen@aalto.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aalto.fi/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lean-konsultointikilpailutus

Referentienummer: D/556/01.01.04.00/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Aalto-yliopisto hankkii kaksi (2) puitesopimuskumppania toimintansa, toimintamalliensa ja prosessiensa kehittämiseen Lean-menetelmillä.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 193-436840

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pääasiallinen CPV-koodi
In plaats van:
72000000
Te lezen:
79400000
Afdelingsnummer: II.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: CPV-lisäkoodi(t)
In plaats van:
Te lezen:
79411000
79411100
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 05/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 08/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 05/11/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 08/11/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

CPV-koodit päivitetty vastaamaan paremmin hankinnan kohdetta ja tarjousaikaa jatkettu.