De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Werken - 444039-2021

03/09/2021    S171

België-Belsele: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2021/S 171-444039

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 151-398841)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: LAB Sint-Niklaas
Nationaal identificatienummer: 0716.840.094_653607
Postadres: Bookmolenstraat 89
Plaats: Belsele
NUTS-code: BE236 Arr. Sint-Niklaas
Postcode: 9111
Land: België
Contactpersoon: Jeroen De Smet
E-mail: jeroen@labsintniklaas.be
Telefoon: +32 497432383
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.labonderwijs.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418916

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NIEUWBOUW VAN EEN OVERDEKTE SPEELPLAATS/SPORTRUIMTE, SANITAIR BLOK EN NUTSVOORZIENINGEN, MET INBEGRIP VAN OMGEVINGSAANLEG en voorafgaande sloop van bestaande constructies

Referentienummer: LAB Sint-Niklaas-bestek 2021-01-F02_2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht omvat:

- De bouw van de technische kelder, een bijhorend centraal blok met sanitair en administratief deel. Dit volume bevat ook de centraal gelegen lift van de site. Om de lift te verbinden met de eerste verdieping van het schoolgebouw wordt er een tijdelijke passerelle voorzien.

- De bouw van de overdekte speelplaats/sportruimte.

- De verbindingsweg voor fietsers en voetgangers van de Kleibeekstraat tot aan het eerste schoolgebouw en de fietsenberging.

- Een deel van de omgevingsaanleg rond de gerealiseerde gebouwen.

- De bouw van het nutslokaal vooraan aan de Kleibeekstraat. Dit om de site te voorzien van elektriciteit (hoogspanning) en water.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/08/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 151-398841

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 06/09/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 01/10/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 06/09/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 01/10/2021
Plaatselijke tijd: 15:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De uiterste indieningsdatum is verplaatst naar 1 oktober 2021, vóór 14u00.