Diensten - 444056-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Opole: Straatreinigings- en veegdiensten

2018/S 196-444056

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 193-436860)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Miejski Zarząd Dróg w Opolu
530546013
ul. Firmowa 1
Opole
45-594
Polen
Contactpersoon: Robert Mazurkiewicz-Biczuk, Bartosz Szymański
Telefoon: +48 774697400
E-mail: sekretariat@mzd.opole.pl
Fax: +48 774697402
NUTS-code: PL524

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.um.opole.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oczyszczanie miasta w zakresie: mechaniczne oczyszczanie jezdni, zamiatanie, zmywanie jezdni, pozimowe oczyszczanie jezdni, usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego

Referentienummer: NP.260.76.2018.P
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90610000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakresie: mechaniczne oczyszczanie jezdni, zamiatanie, zmywanie jezdni, pozimowe oczyszczanie jezdni, usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego.

W zakresie:

a) mechaniczne oczyszczanie jezdni (zamiatanie),

b) zmywanie jezdni w sezonie letnim,

c) pozimowe oczyszczanie jezdni,

d) usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 193-436860

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 15/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 11/01/2019
Te lezen:
Datum: 15/01/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 15/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: