Diensten - 444065-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Antwerpen: Drukwerk en aanverwante producten

2018/S 196-444065

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 179-406132)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
0535.880.359_25104
Lange Nieuwstraat 101
Antwerpen
2000
België
Contactpersoon: Karin Lepoutre
Telefoon: +32 32203504
E-mail: aankoopdienst@ap.be
NUTS-code: BE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ap.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320135

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de opmaak, het begeleiden, de druk en het regelmatig leveren van analoog drukwerk

Referentienummer: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen-AP/OP/2018-020-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst voor de opmaak, het begeleiden, de druk en het regelmatig leveren van analoog drukwerk

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 179-406132

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Offerteformulier verduidelijkt