Werken - 444159-2018

11/10/2018    S196    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Hannover: Aanleg van spoorweg

2018/S 196-444159

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
DB Netz AG
Joachimstraße 8
Hannover
30159
Duitsland
Contactpersoon: Ertugrul, Mehmet
Telefoon: +49 5112861492
E-mail: mehmet.ertugrul@deutschebahn.com
Fax: +49 5112864228
NUTS-code: DE92

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/lieferantenportal

Adres van het kopersprofiel: https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Strecke 1741 – EÜ Zappenberg, km 21,895 / EÜ Lietstraße, km 21,895 / EÜ Feldweg, km 22,667

Referentienummer: 18FEI33133
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Erneurung von drei Eisenbahnüberführungen auf der eingleisigen Strecke 1741 in den Kilometern 19,890,21,894 und 22,668. Die Bestandsbrücken (WIB-Überbau) sollen abgebrochen werden und als Vollrahmen(EÜ Liethstraße), Halbrahmen (EÜ Zappenberg) und WIB Überbau (EÜ Feldweg Graben) unter Hilfsbrückenerneuert werden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE927
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leese-Stolzenau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Erneurung von drei Eisenbahnüberführungen auf der eingleisigen Strecke 1741 in den Kilometern 19,890,21,894 und 22,668. Die Bestandsbrücken (WIB-Überbau) sollen abgebrochen werden und als Vollrahmen(EÜ Liethstraße), Halbrahmen (EÜ Zappenberg) und WIB Überbau (EÜ Feldweg Graben) unter Hilfsbrückenerneuert werden.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 126-288285
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/S 126-288285
Benaming:

Strecke 1741 – EÜ Zappenberg, km 21,895 / EÜ Lietstraße, km 21,895 / EÜ Feldweg, km 22,667

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
OST BAU; Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH
Postfach 1210 / 12 14
Osterburg
39602
Duitsland
NUTS-code: DEE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemombler Straße 76
Bonn
52123
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren istfristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung derBekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Fristkann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018