Lieferungen - 444209-2018

11/10/2018    S196    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Legnica: Schienenfahrzeuge

2018/S 196-444209

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Koleje Dolnośląskie S.A.
ul. Kolejowa 2
Legnica
59-220
Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Lewandowski
Telefon: +48 768506511
E-Mail: przetarg@kolejedolnoslaskie.eu
Fax: +48 768553302
NUTS-Code: PL51

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.kolejedolnoslaskie.eu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa pięciu nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością skorzystania z prawa opcji oraz sześciu nowych, trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych

Referenznummer der Bekanntmachung: KD/ZZP/U/25/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34620000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa pięciu, nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych

z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie dostawy 20 sztuk nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz

2) dostawa sześciu nowych trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane w OPZ oraz WU stanowiących integralną część SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa pięciu nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie dostawy 20 sztuk nowych czteroczłonowych elektrycznych zesp. trakcyjnych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34620000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie 1.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pięciu nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie dostawy 20 sztuk nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

2. Zamówienie (Zadanie 1) bez prawa opcji bęzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu pod nazwą „AGLOMERACYJNA KOLEJ DOLNOŚLĄSKA – ZAKUP TABORU KOLEJOWEGO DO OBSŁUGI RUCHU PASAŻERSKIEGO WE WROCŁAWSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM” w ramach Działania nr 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, natomiast dostawa 20 sztuk nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach opcji będzie sfinansowana z innego źródła.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane w OPZ oraz WU stanowiących integralną część SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Współczynnik niezawodności technicznej / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający przewiduje ewentualne skorzystanie w zakresie ZADANIA 1 z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający nie skorzysta z przewidzianego prawa opcji.

2. Zamawiający w ramach opcji może zwiększyć zamówienie o nie więcej niż 20 sztuk nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), zgodnie z ceną jednostkową podaną przez Wykonawcę w ofercie.

3.Opcjonalna dostawa nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych będzie realizowana wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawcę odrębnego pisemnego oświadczenia o decyzji skorzystania z prawa opcji.

4. Zasady realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji dotyczące: sposobu jego realizacji, jego odbioru, wymaganych norm i warunków technicznych, sposobu zapłaty, sposobu zabezpieczenia, sposobu naliczania kar umownych, wykonywania praw i obowiązków wynikających z gwarancji oraz współpracy Stron będą takie same jak te, obowiązujące w stosunku do podstawowego przedmiotu umowy.

5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji, nie później niż do dnia 27.9.2019 r.

6. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, to zamówione w ramach opcji elektryczne zespoły trakcyjne (EZT) muszą być dostarczone w terminie do dnia 31.12.2021 r.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.05.02.00-00-0020/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sześciu nowych, trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34620000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie 2.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu nowych, trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych.

2. Zamówienie (Zadanie 2) będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu pod nazwą „AGLOMERACYJNA KOLEJ DOLNOŚLĄSKA – ZAKUP TABORU KOLEJOWEGO DO OBSŁUGI RUCHU PASAŻERSKIEGO WE WROCŁAWSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM” w ramach Działania nr 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane w OPZ oraz WU stanowiących integralną część SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Współczynnik niezawodności technicznej / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.05.02.00-00-0020/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 136-311685
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa pięciu nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie dostawy 20 sztuk nowych czteroczłonowych elektrycznych zesp. trakcyjnych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sześciu nowych, trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W określonym przez Zamawiającego terminie składania ofert do siedziby Zamawiającego zarówno w Zadaniu 1 jak i w Zadaniu 2 wpłynęła jedna oferta, tj.

— w Zadaniu 1: oferta złożona przez Wykonawcę NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz z ceną oferty brutto: 112 237 500,00 PLN (słownie: sto dwanaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100),

— w Zadaniu 2: oferta złożona przez Wykonawcę NEWAG S.A., ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz z ceną oferty brutto: 134 316 000,00 PLN (słownie: sto trzydzieści cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy złotych 00/100).

Cena oferty złożonej w Zadaniu 1 i w Zadaniu 2 jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/10/2018